Dopady šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 na výkon správy na SlovenskuAKTUALIZÁCIA k 19. júnu 2020

 1. Organizovanie schôdzí a zhromaždení je možné do maximálneho počtu 500 ľudí a so zvýšenými hygienickými podmienkami
 2. Písomné hlasovanie je možné realizovať za zvýšených hygienických podmienok
 3. Ročné vyúčtovania môžu byť vlastníkom predložené až do 31. júla 2020 ak omeškanie súvisí so šíriacim sa ochorením COVID-19
 4. Prevádzky správcov musia byť pre verejnosť otvorené v štandardnom režime

Porušovanie uvedených pravidiel nespĺňa účel sledovaný legislatívnymi opatreniami a považujeme za nielen vhodné, ale hlavne potrebné dodržiavať všetky odporúčania orgánov verejnej moci.


Stanovisko Ministerstva financií SR k odkladu ročných vyúčtovaní

Prečítajte si celé stanovisko Ministerstva financií SR k k problematike predloženia vyúčtovania podľa zákona o vlastníctve bytov po kliknutí na tlačidlo nižšie. Správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nebudú spoločenstvo v omeškaní, aj keď z dôvodov súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID – 19 nestihli predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vyúčtovanie“) do 31.mája 2020. Podmienkou však je, že vyúčtovanie, ktoré nebolo predložené v riadnom termíne z objektívnych príčin, musia predložiť najneskôr do 31. júla 2020, inak sa dostanú do omeškania.


Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva financií vo vzťahu k organizácií schôdzí a zhromaždení

K 20. máju 2020 boli uvoľnené ďalšie opatrenia, ktoré boli prijaté za účelom zníženia rizika šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. Medzi uvoľnenia patrí aj opätovné povolenie zhromažďovania sa do počtu 100 osôb, avšak za prísnych a presne vymedzených podmienok. Úrad verejného zdravotníctva a rovnako Ministerstvo financií Slovenskej republiky sme požiadali o stanovisko, či sa uvoľňovanie týchto opatrení vzťahuje aj na organizáciu domových schôdzí a zhromaždení. V oboch prípadoch bola odpoveď, že uvoľnenie opatrení sa vzťahuje aj na organizáciu schôdzí a zhromaždení. Stanovisko Ministerstva financií SR si môžete prečítať a stiahnuť po kliknutí na tlačidlo nižšie a rovnako si môžete prečítať a stiahnuť Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia.


Stanovisko Štátneho fondu rozvoja bývania vo veci odkladu splátok úverov

Zákonom NR SR č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa povolil odklad splátok určených v spotrebiteľských zmluvách uzavretých do konca obdobia pandémie. Na základe tohto zákona je banka a pobočka zahraničnej banky povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov sú povinné umožniť odklad splátok na obdobie troch mesiacov s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch majú možnosť financovať obnovu bytových domov v určitej časti alebo zariadení prostredníctvom úverov poskytnutých bankami podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov alebo prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

Vzťah vlastníkov k bankám, ktoré poskytli spotrebiteľský úver je jasný a spadá pod režim zákona č. 75/2020 Z. z., nakoľko ide o spotrebiteľské úvery, vzťah k Štátnemu fondu rozvoja bývania pod tento zákon nespadá. Štátny fond rozvoja bývania totiž nespĺňa definíciu dodávateľa podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka. 

Z tohto dôvodu sme sa obrátili priamo na Štátny fond rozvoja bývania so žiadosťou o poskytnutie stanoviska, či má v úmysle Štátny fond rozvoja bývania tiež povoliť odklad splátok nimi poskytnutých úverov pre bytové domy. Obdržali sme oficiálne stanovisko, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť priamo na našej stránke, po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Stanovisko Ministerstva financií vo veci odkladu splátok úverov

Odklad splátok úverov vlastníkov bytov a nebytových priestorov poskytnutých za účelom obnovy alebo modernizácie bytových domov bol povolený zákonom NR SR č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Na základe tohto zákona je banka a pobočka zahraničnej banky povinná v prípade podania žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Vlastníci v bytových domoch majú možnosť financovať obnovu bytových domov v určitej časti alebo zariadení prostredníctvom úverov poskytnutých bankami podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov alebo prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.  Vzťah vlastníkov k bankám, ktoré poskytli spotrebiteľský úver je jasný a spadá pod režim zákona č. 75/2020 Z. z., nakoľko ide o spotrebiteľské úvery, vzťah k Štátnemu fondu rozvoja bývania pod tento zákon nespadá. Štátny fond rozvoja bývania totiž nespĺňa definíciu dodávateľa podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Zatiaľ môžu o odklad splátok úverov požiadať jednotlivci, avšak pri odklade splátok bytového domu je nutné zvolať schôdzu vlastníkov, kde by si takýto odklad splátok vlastníci museli odsúhlasiť.

Ako je možné v aktuálnej situácií, kedy je zakázaná organizácia domových schôdzí a je nevhodné a nezodpovedné organizovať písomné hlasovania, požiadať o odklad splátok, ak je dlžníkom skupina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome?


Stanovisko Ministerstva financií k možnosti organizovať písomné hlasovania počas pandémie COVID-19

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 však v súčasnosti nie je možné organizovať schôdze vlastníkov a z bezpečnostných dôvodov nebolo možné organizovať do 6. mája ani písomné hlasovanie. Je potrebné zdôrazniť, že aj pri písomnom hlasovaní dochádza ku kontaktu množstva ľudí, vzhľadom na to, že písomné hlasovanie nutne prebieha za účasti overovateľov, ktorí prídu do kontaktu s každým jedným hlasujúcim vlastníkom v bytovom dome. Aj napriek dodržaniu všetkých hygienických predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19 je veľká šanca k mohutnému šíreniu tejto nákazy, pretože nie je možné odkontrolovať správne dodržiavanie týchto nariadení. Stačí ak bude pozitívny jeden z hlasujúcich vlastníkov a prostredníctvom overovateľov sa v dôsledku organizovania písomného hlasovania a používania spoločných priestorov môže šíriť nákaza aj na ostatných obyvateľov žijúcich v bytovom dome. 

Vzhľadom na priaznivejšiu situáciu došlo 6. mája k zmierneniu opatrení a možnosť organizovať písomné hlasovanie sa stala reálnou pod podmienkou zvýšených hygienických štandardov. Stanovisko Ministerstva financií v tomto smere znie:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú však aj v tejto mimoriadnej situácii naďalej možnosť rozhodovať o otázkach správy domu prostredníctvom písomného hlasovania. Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča písomné hlasovanie uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch a pri dodržaní všetkých potrebných opatrení zabraňujúcich šíreniu ochorenia COVID-19. Ak to podmienky domu umožňujú, odporúčame, aby sa písomné hlasovanie uskutočnilo napr. vo vonkajšom prostredí a za prísneho dodržania hygienických opatrení (prekrytie horných dýchacích ciest rúškom, použitie rukavíc, vlastného pera, zachovanie odstupov minimálne dva metre, vykonanie dezinfekcie dotykových plôch, kľučiek a pod.).“


Prijali by ste možnosť odkladu vykonania vyúčtovania a predloženia správy o svojej činnosti? Ak áno, na akú dobu?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Správne reči na tému
Spôsoby predloženia správy o činnosti, vyúčtovania nákladov a výkon písomného hlasovania počas šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Na našom V. online seminári sme pokračovali druhým diskusným fórom „Správnych rečí“. Rozdiel medzi doručením a predložením nie je každému zrejmý. Bytový zákon operuje týmto inštitútom vo vzťahu k splneniu povinnosti správcu a spoločenstva vlastníkov a o tom, ako si budú musieť splniť svoje  povinnosti v roku 2020, sme diskutovali v správnych rečiach 6. mája. Predloženie správy o činnosti a vykonanie vyúčtovania je kontrolovanou povinnosťou najmä zo spotrebiteľského uhla pohľadu. Napriek povinnosti podľa bytového zákona je jej nesplnenie v kontexte iných právnych predpisov sankcionované niekedy až jednostranným pohľadom. Aj o tom, ako sa k splneniu tejto povinnosti postaviť v roku 2020, sme diskutovali v našich druhých správnych rečiach.

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov
Mgr. Katarína Timoranská, právnička ZLSBD

do diskusie sú telefonicky zapojení
Mgr. Patrik Štrbák, vedúci právneho oddelenia, OSBD v Považskej Bystrici
Ing. Maroš Čulák, prokurista, Správcovské bytové družstvo IV Košice
Mgr. Zuzana Világi, konateľka, Qualita správa bytov, s. r. o.
Miroslav Cích, prokurista, AMC správa nehnuteľností, s. r. o.
Ing. Alexander Janovič, predseda predstavenstva, OSBD Senica
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát


Je možné vykonovať písomné hlasovanie na základe § 5 zákona o mimoriadnych opatreniach počas pandémie?

Na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 reagovala aj legislatíva. Hoci len slabo…

Významným je zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LEX CORONA), najmä jeho § 5, v zmysle ktorého:

„Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.“

Či je možné vykonávať písomné hlasovania na základe uvedeného paragrafu a či je možné realizovať písomné hlasovania všeobecne, sme sa opýtali Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva spravodlivosti SR.

K možnosti organizovania hlasovania spôsobom určeným v § 5 LEX CORONA sa vydrilo aj Ministerstvo financií SR.


Odbor hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva vydal 9. apríla 2020 stanovisko k upratovaniu spoločných priestorov v bytovom dome

V prípade výskytu prípadu ochorenia COVID-19 v bytovom dome sa odporúča vykonávať v spoločných priestoroch obvyklé upratovanie s využitím vody a domácich čistiacich prostriedkov. Plochy a povrchy, ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% roztoku chlórnanu sodného.

V prípade, ak by čistený povrch mohol byť takýmto prostredkami poškodený, odporúča sa využitie 70% etanolu. Zabezpečenie čistenia spoločných priestorov bytového domu by malo zabezpečiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správca bytového domu. Pri súčasnej epidemiologickej situácii je mimoriadne dôležité dbať na dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk – časté umývanie mydlom a teplou vodou po dobu aspoň 20 sekúnd, prípadne použitím dezinfekčných prípravkov na ruky na báze min. 60% alkoholu, ak nie je voda a mydlo k dispozícii. Rovnako je dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami.


Návrh novely zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

V súčasnej situácií šíriaceho sa ochorenia COVID-19 je potrebné prijať mnohé opatrenia vo všetkých sférach. Nielen zdravotníctvo, školstvo či ekonomika sú zasiahnuté touto krízou. Myslí vláda SR naozaj na všetkých? Netreba zabudnúť na významnú časť obyvateľstva Slovenska, a to tých, ktorí žijú v bytových domoch. Ide o takmer polovicu obyvateľov Slovenska, ktorá na uplatňovanie svojich práv a povinností nevyhnutne potrebuje upraviť režim bytových domov v čase pandémieJe však ich problémom venovaná dostatočná pozornosť? Práve v bytových domoch sa sústreďuje vyšší počet osôb a dochádza k osobnejším kontaktom, čo predstavuje zvýšené riziko šírenia nákazy. Chceme poukázať na doteraz neriešené problémy vo vzťahu k výkonu správy bytových domov, ktoré nemôžu byť naďalej ignorované.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa rozhodlo spracovať návrh novely zákona za účelom dočasnej úpravy vzťahov medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a správcami bytových domov, a to počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Účeolm je tiež upozorniť na najzávažnejšie problémy, ktoré zo strany vlády doposiaľ neboli riešené a ktorých odklad môže spôsobiť existenčné problémy mnohých bytových domov.

Hlavnými bodmi novely sú:

 1. možnosť organizovania písomných hlasovaní, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre správny chod každého bytového domu
 2. odklad termínu vykonania a predloženia ročných vyúčtovaní
 3. povolenie výnimky výkonu zákonných záložných práv a dražieb z plošného zákazu


Stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie k možnosti odkladu vykonania vyúčtovania a predloženiu správy o činnosti


Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚNMS SR prijal s účinnosťou od 16.03.2020 nasledovné opatrenia v činnostiach z oblasti metrológie:

 1. Používateľ určeného meradla môže používať určené meradlo podľa § 11 ods. 1 zákona o metrológii, ktorému uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.03.2020 do 16.04.2020, bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom používateľ určeného meradla je povinný v zmysle § 27 ods. 2 zákona o metrológii podať Slovenskému metrologickému ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe (ďalej len „vykonávateľ overenia“), v lehotách určených zákonom o metrológii, elektronicky písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia. Vykonávateľ overenia vykoná overenie určeného meradla, ak boli splnené ustanovenia zákona o metrológii a vyššie uvedené opatrenie najneskôr do 15.05.2020 alebo podľa ustanovení § 27 zákona o metrológii. Následne po vykonaní následného overenia určeného meradla bude dátum skončenia platnosti následného overenia určeného meradla stanovený na základe dátumu skutočného uplynutého času platnosti overenia určeného meradla a nie na základe dátumu vykonania následného overenia. 

 2. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia autorizačných požiadaviek na mieste u žiadateľa podľa § 34 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola autorizačných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci autorizácie na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania (ďalej len „autorizácia“). V  správnych konaniach vo veci autorizácie, kedy sa vykonáva kontrola autorizačných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci autorizácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

 3. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 sa nebudú vykonávať kontroly splnenia registračných požiadaviek na mieste u prihlasovateľa podľa § 45 zákona o metrológii (ďalej len „kontrola registračných požiadaviek“), ktoré môžu byť súčasťou správneho konania vo veci registrácie na opravu alebo montáž určených meradiel alebo balenie alebo dovoz označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „registrácia“). V  správnych konaniach vo veci registrácie, kedy sa vykonáva kontrola registračných požiadaviek, sa v tomto období predlžuje doba vybavenia žiadosti vo veci registrácie o 30 dní nad rámec lehôt, ktoré ustanovuje zákon o metrológii a správny poriadok.

 4. V dňoch od 16.03.2020 do 16.04.2020 Slovenský metrologický ústav nebude vykonávať skúšky odbornej spôsobilosti v oblasti metrológie podľa § 29 zákona o metrológii. Dokladom podľa § 29 zákona o metrológii, ktorým končí platnosť do 16.04.2020 sa platnosť predlžuje do 02.05.2020.

ÚNMS SR zároveň odporúča, aby osoby dotknuté zákonom o metrológii pravidelne sledovali informácie na webovom sídle úradu www.unms.sk, nakoľko vyššie uvedené lehoty, ako aj obmedzenia sa môžu meniť.


Aktuálna situácia, kedy sa na Slovensku šíri ochorenie COVID-19 a ohrozuje najzraniteľnejšiu skupinu nášho obyvateľstva, by sme mali týmto občanom pomôcť ako sa len dá. Na internete vzniklo mnoho výziev, ktoré boli inšpirované práve ponúknutím susedskej pomoci v bytových domoch pre starších obyvateľov, napríklad vo forme nákupu nevyhnutných potravín.

Slovensko má ideálnu príležitosť dokázať spolupatričnosť. Ukážme, že nikomu z nás nie je ľahostajné zdravie seniorov žijúcich v našej blízkosti. V Združení sme sa rozhodli podporiť iniciatívu „Pomôž susedovi“. O iniciatíve týchto sympatických ľudí sa viac dozviete na tomto odkaze www.pomozsusedovi.sk

Ak máte možnosť a chuť pomôcť svojim susedom v seniorskom veku, môžete si stiahnuť plagát, do ktorého vpíšete svoje údaje a vylepíte ho vo vašom bytovom dome. Určite sa nájdu susedia, ktorí vám budú vďační a ktorí vašu pomoc pri bežných nákupoch určite ocenia.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy