IV. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2020

pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
a poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu

v spolupráci s Asociáciou vlastníkov bytov

Pozvánka na kongres od organizátorov

PROGRAM KONGRESU

Verejná diskusia k legislatívnemu zámeru nového zákona „o správe bytových domov“

Od začiatku svojho vzniku je jedným z hlavných cieľov ZLSBD spracovanie nového zákona o správe bytového fondu alebo správe bytových domov. Neskrývame túto aktivitu a nechceme na našich cieľov pracovať tajne a bez kontaktu s tými, ktorých sa celá činnosť nášho združenia týka. Naopak, v zmysle zásady verejnosti a záujmu o spoluprácu sme k iniciatíve prizvali ostatné združenia a subjekty, ktoré sa snažia pomáhať riešiť problémy pri výkone správy.

V polovici decembra 2019 odborné legislatívne kolégium ZLSBD začalo pracovať na úvodných tézach zákona. Naša aktivita je prejavom dnes už celospoločenskej požiadavky a je potrebné urobiť prvý reálny krok. Spracovali sme “50 téz nového zákona” v podobe všeobecných pravidiel, princípov a inštitútov, ktoré máme v záujme hájiť v kontakte s legislatívnou mocou a orgánmi verejnej moci.

Nultý deň kongresu je finančne a organizačne oddelený od ostatného programu kongresu. Registrácia účastníkov je možná aj výhradne nezávisle len na tento deň, ale aj v spojení s ostatnými dňami kongresu.

10:00 – 18:00
Diskusné bloky I. – IV.

diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
prítomní na diskusi:
Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR

12:00 – 13:00
Obed

14:30 – 14:45
Prestávka, občerstvenie
16:15 – 16:30
Prestávka, občerstvenie

8:00 – 9:30
registrácia účastníkov (členov ZLSBD)
10:00 – 14:00
registrácia účastníkov a možnosť prednostného ubytovania

9:30 – 11:00 (len pre členov ZLSBD)
Príprava schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov (diskusné fórum)
Príprava schôdze ako základ úspechu. Jasné určenie cieľov schôdze a ich význam na efektivitu schôdze vôbec a motiváciu vlastníkov k účasti. Dôležitosť osobného kontaktu s kľúčovými vlastníkmi v dome. Kto by mal viesť schôdzu – autorita alebo automaticky správca? Časový a ľudský faktor ako dôležité momenty pri vedení schôdze.
diskutovať budú:
Ing. Miloslav Frečka, kouč a odborník na medziľudskú komunikáciu, ZLSBD
Juliana Michaláčová, HEURA services s.r.o.
Mgr. Tomáš Barborík, zástupca vlastníkov bytov a NP
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

11:00 – 11:15
Prestávka, občerstvenie

11:15 – 12:30 (len pre členov ZLSBD)
Realizácia schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov (diskusné fórum)
Vedenie schôdze. Udržiavania koncentrácie na dosiahnutie stanovených cieľov schôdze. Zručnosti vedenia schôdzí (aplikácia teórie v praxi). Schôdza ako marketingový nástroj správcu. Dôsledky nekvalitne vedenej schôdze. Význam kvalitnej zápisnice zo schôdze.
diskutovať budú:
Ing. Miloslav Frečka, kouč a odborník na medziľudskú komunikáciu, ZLSBD
Juliana Michaláčová, HEURA services s.r.o.
Mgr. Tomáš Barborík, zástupca vlastníkov bytov a NP

12:30 – 14:00
Obed

14:00 – 14:15
Otvorenie kongresu

14:15 – 15:30
Ročné vyúčtovanie optikou legislativy a praxe (diskusné fórum)
Náležitosti ročného vyúčtovania (RV) a legislatívny rámec. Spracovanie RV vo vzťahu k bytu a k vlastníkovi. (Ne)spravodlivosť inštitútu osobomesiacov. Najčastejšie pochybenia v praxi. Aktuálna judikatúra Slovenskej obchodnej inšpekcie.
diskutovať budú:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Ing. Ladislav Tomko, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

15:30 – 16:00
Najväčšie nedostatky pri poistení bytových domov
Témou prednášky bude upriamiť pozornosť na určenie výšky poistnej sumy bytového domu, predovšetkým v súvislosti s nedávnou nešťastnou udalosťou v Prešove, kde došlo k totálnej škode na bytovom dome.  Zároveň chceme poukázať na to, že komplexné poistenie bytového domu hrá dôležitú úlohu v živote vlastníkov.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

16:00 – 16:15
Prestávka, občerstvenie

16:15 – 17:15
Reklamácia ročného vyúčtovania a jej vybavenie (diskusné fórum)
Reklamácia v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Spôsoby uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehoty. Judikatúra SOI v problematike reklamácií. Právne dôsledky nesprávne vybavenej reklamácie.
diskutovať budú:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Ing. Pavel Rondzík, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Ing. Sylvia Martinkovičová, ista Slovakia, s. r. o.

17:15 – 17:25
Prevetrávané fasády pri obnove bytových domov
Prístup k zatepleniu obvodových plášťov bytových domov sa mení. Hľadajú sa riešenia menej náročné na údržbu, riešenia trvácnejšie, ekologickejšie, energeticky efektívnejšie.
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

17:25 – 17:40
Prestávka, občerstvenie

17:40 – 18:30
Problematické ustanovenia stavebného zákona v praxi. Pohľad vlastníka vs. pohľad správcu vs. pohľad stavebného úradu.
V procesoch rekonštrukcií ako bytových domov, tak aj bytov samotných, sa stretáva záujem vlastníka, správcu a stavebného úradu. V tomto prieniku práv a povinností vzniká konflikt, na ktorý nie je ľahké nájsť riešenie tak, aby nedošlo k ich porušeniu.
diskutovať budú:
Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov
Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky
Ing. Viera Rajprichová, odbor štátnej stavebnej správy Ministerstva dopravy a výstavby SR
Ing. Pavol Kováčik PhD., MBA, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Mgr. Katarína Timoranská, Združenie pre lepšiu správu bytových domov
Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda Združenia pre podporu obnovy bytových domov

18:30 – 18:40
Využitie aktuálnych podmienok stavebného sporenia  na kvalitnú a efektívnu správu a obnovu bytových domov 
Je mimoriadne dôležité, aby cieľ – zdravé, bezpečné a nekonfliktné bývanie bol dosiahnuteľný čo najkratšou cestou a čo najjednoduchšie. A práve dosiahnutie tohto cieľa a dokonca aj jeho udržateľnosti je hlavným mottom produktovej ponuky Prvej stavebnej sporiteľne.
JUDr. Katarína Niňajová a Ing. Miloš Blanárik, PSS, a. s.

18:40 – 18:50
Technická a energetická stránka nehnuteľností – legislatívne povinnosti (vyhláška č. 508/2009 Z.z. a zákon č. 321/2014 Z. z.)
Služby v oblasti revízií – odborné prehliadky a odborné skúšky, energetického manažmentu, enviromentu, legislatívnych povinností a technickej pasportizácie objektov.
Bianka Žitňanová, konateľka BiOn, s.r.o.

19:00 – 21:00
Večera

20:00 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– príhovor generálneho partnera Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o. 
– Ľudová hudba „Dobrá cimbalovka“ (od 20:30)

09:15 – 10:15
Obnova bytového domu v 21. storočí (diskusné fórum)
Moderné technológie zasahujú do každej stránky života a doba nestíhala reflektovať na intenzívny pokrok. Aké sú súčasné trendy v zateplení? Myslí sa pri projektoch aj na životné prostredie a ako lepšie dosiahnuť kvalitné a zdraviu nezávadné bývanie? Inovatívne smart technológie pri obnove bytových domov
diskutovať budú:
Boris Rózsa, obchodný riaditeľ UMYJEM TO SK s. r. o.
Ing. Branislav Korínek, UPONOR, s. r. o.
doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odddelenie obnoviteľných zdrojov energie, Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Maroš Čulák, Správcovské bytové družstvo IV Košice
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.
Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.

10:15 – 10:25
Vstavba výťahov do postavených budov
Prednáška je zameraná na vstavbu nových výťahov do nízkopodlažných domov, v ktorých výťahov zatiaľ neboli a predstavenie nových montovaných šácht firmy Výtahy Pardubice a. s., vrátane ich zasklení bezpečnostným sklom
Roman Havel, Výtahy Pardubice, a.s.

10:25 – 10:40
Prestávka, občerstvenie

10:40 – 11:40
Bezpečnosť v bytových domoch po tragickej udalosti výbuchu plynu na Mukačevskej 7 v Prešove. Dopady v kontexte výkonu správy. (diskusné fórum)
Nedávne udalosti výbuchu plynu v poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby podobným situáciám predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole BD zmeniť a ako to dosiahnuť?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ivan Pauer, prezident Stavebnej komory Slovenskej republiky
Mgr. Tomáš Potúček, riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti, Generali Poisťovňa, a. s.
Ing. Silvia Bačová, SPRAVIS s.r.o.
Michal Kalina, konateľ K-design, s.r.o., www.stopohnu.sk
plk. Ing. Miroslav Podhradský, oddelenie požiarnej prevencie, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici

11:40 – 12:00
Sanácia bytového domu po požiari a škode spôsobenej vodou.
Výhody vyplývajúce zo obnovy bytového domu profesionálnou sanačnou firmou – sanáciou, verzus obnova bytového domu stavebnou spoločnosťouu po požiari a škode spôsobenej vodou.
Michal Straka, Generálny riaditeľ Sanac, s.r.o.

12:00 – 12:10
Ekonomické Právne Informácie
Nový partner ZLSBD poskytujúci komplexný informačný systém pre komerčnú sféru, verejnú aj štátnu správu, prehľad legislatívy od r. 1945 s prepojením na databázu súdnych rozhodnutí, komentárov a odbornej   literatúry.
Renáta Šrámková, obchodná zástupkyňa spoločnosti S-EPI s.r.o.

12:10 – 13:15
Obed

13:15 – 14:15
Dokážu správcovia a spoločenstvá vlastníkov vymáhať nedoplatky naozaj efektívne? (diskusné fórum)
Problémy v praxi v otázkach zákonného záložného práva rok po zmene § 15 bytového zákona. Vymáhanie nedoplatkov od odsťahovaných vlastníkov. Ako finálne odstrániť problém vymáhania pri nájomcoch?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s. r. o.
JUDr. Martin Maliar, riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede
Ing. Jarmila Machová, Správa majetku mesta Partizánske, n. o.

14:00 – 18:00
Ochutnávka pivných špecialít remeselných pivovarov Strednej Európy od „Pojazdnej pivotéky“

14:15 – 14:35
Požiadavky EED (Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2018/2002/EU o energetickej efektívnosti) v praxi.
Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. EÚ v nej navrhuje opatrenia v oblasti odpočtov a poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Aké zmeny čakajú vlastníkov bytových domov?
Ing. David Samek, ista Slovakia, s. r. o.

14:35 – 14:50
Prestávka, občerstvenie

14:50 – 15:50
Sankcie ukladané domovým poriadkom a ich vymožiteľnosť. Zákon č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. (diskusné fórum)
Zavedenie inštitútu domového poriadku do bytového zákona. Primeranosť sankcií a ich vymožiteľnosť. Zmeny v možnostiach zverejňovania dlžníkov. Montáž zdvíhacieho zariadenia v bytovom dome bez súhlasu vlastníkov. Vlastníci bytov a NP ako vlastníci bytového domu. 
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Peter Pamula, predkladateľ zákona č. 476/2019 Z. z. a poslanec NR SR

JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

15:50 – 16:10
Zdravá fasáda celých 13 rokov
Zvýšte komfort bývania vlastníkov s dlhodobo zdravou fasádou so zárukou
Radek Hubeňák, CEO UMYJEM TO SK, s. r. o.

16:10 – 16:25
Prestávka, občerstvenie

16:25 – 17:25
Mandátna zmluva ako zastretý výkon správy a jej právne úskalia (diskusné fórum)
Prečo vôbec vzniká mandátny vzťah pri výkone správy a možnosti jeho ukončenia. Dôvody absolútnej neplatnosti mandátnej zmluvy. (Ne)možnosť prenosu zodpovednosti na mandatára. Najčastejšie pochybenia v praxi a návrhy zmien do budúcnosti. Limity trestnoprávnej ochrany právnych vzťahov založených na základe mandátnej zmluvy. Môže byť poistníkom mandatár a poisteným byť SVB?
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.
Ing. Tomáš Orem, bývalý predseda „Spoločenstva vlastníkov Fedinova 2/4“

17:40 – 17:50
Efektívny systém pre online odpočet vody a tepla
Výsledky pilotného projektu online odpočtu v sieti Antik Telecom. Zber dát z vodomerov a pomerových rozdeľovačov tepla ENBRA v reálnom čase bez potreby investície do centrálnej zbernej jednotky.
Peter Blaas, ANTIK Telecom s.r.o.

17:50 – 18:00
Inteligentné služby pre servis výťahov
Naše inovatívne služby slúžia pre plynulejší, spoľahlivejší a bezpečnejší chod výťahov v budove. Zoznámime vás so službou 24/7 Connected Services, ktorá dokáže predvídať poruchu a sama si požiada o servisný zásah.
Ing. Robert Kačeňák, obchodný zástupca KONE, a.s.

19:00 – 21:00
Večera

20:30 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– príhovor generálneho partnera UMYJEM TO SK s.r.o. 
– krst brožúry „4 elementy zdravého bytového domu“
– koncert Evy Mázikovej (21:00)
– diskotéka od samotného majstra Československa v d
jingu ’89 Apa Egryho (22:00)

Pozvánka na IV. kongres LEPŠIA SPRÁVA od Evy Mázikovej
(vystúpenie na kongrese je na programe vo štvrtok 5. marca od 21:00)

10:00 – 10:50
Špecifiká správy nebytových priestorov (v bytovom dome) a iných budov, ktoré nemajú charakter bytového domu
Primerané použitie zákona č. 182/1993 Z. z. na rôzne typy budov nie je jednoduché. Správa iných objektov prináša komplikácie napr. v otázke hlasovania alebo zmlúv podľa Občianskeho či Obchodného zákonníka.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Mgr. Rudolf Nemec, advokátsky koncipient VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Ing. Martin Krupa, konateľ APIS facility management, s.r.o.
Ľuboš Horyl, konateľ Danube Facility Services, s.r.o.

10:50 – 11:20
(Ne)spotrebiteľsky charakter zmlúv pri výkone správy (Oxfordská debata)
Moderná debata, v ktorej sa stretávajú štyria odborníci a argumentujú o platnosti alebo neplatnosti ohlásenej tézy. Jej podstatou je krížová konštruktívna kritika a obhajoba názorov účastníkov podľa vopred stanoveného poradia a v striktne určenom čase na každú reakciu.
Debatu vedie JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
a diskutovať budú:
JUDr. Martin Maliar, riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ing. Július Malý, BYTSPOL, s.r.o. 
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Ing. Alexander Janovič. predseda predstavenstva OSBD Senica

Téma oxfordskej debaty

Zákon č. 182/1993 Z. z. rozlišuje dve formy správy bytových domov, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ako inštitút tzv. samosprávy a správu bytových domov prostredníctvom profesionálneho subjektu so špeciálnymi podmienkami pre výkon tejto činnosti. Na základe tohto delenia rozlišujeme zmluvu o spoločenstve a zmluvu o výkone správy.
V zmysle Občianskeho zákonníka je spotrebiteľskou zmluvou každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Dodávateľom je pritom osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a niet pochýb o tom, že pod takéto ustanovenie nespadá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Spotrebiteľom je pritom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Vzhľadom na podnikateľský charakter činnosti správcu bytového domu sa teda režim zmluvy o výkone správy spravuje aj ustanoveniami z oblasti spotrebiteľského práva, najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. 
Medzičlánkom pri výkone správy je mandátna zmluva, ktorá predstavuje hranu pri riešení spotrebiteľskej otázky, nakoľko je síce uzatváraná spoločenstvom vlastníkov ako právnickou osobou, ale konajúcou v mene a na účet vlastníkov  bytov a nebytových priestorov, z ktorých nemusí byť každý len fyzickou osobou. Judikatúra súdov nedáva jednoznačnú odpoveď.

1. Ako sa teda správa zmluva o výkone správy uzavretá s vlastníkmi, ktorými sú právnické osoby a ako v prípade ak predstavuje určitú časť vlastníkov v bytovom dome fyzické osoby a určitú časť právnické osoby?
2. Možno za spotrebiteľskú zmluvu považovať aj zmluvu uzavretú so správcom – neziskovou organizáciou, ktorá nekoná pri výkone tejto činnosti ako podnikateľ za účelom zisku?
3. Do akej miery podlieha spotrebiteľskému režimu mandátna zmluva?
4. Nemôže uplatniť spotrebiteľské práva vlastník, ktorý je fyzickou osobou len preto, lebo je v bytovom dome vytvorené spoločenstvo vlastníkov?

11:20 – 11:30
RENOVO – Financovanie obnovy bytového domu
RENOVO úver je špeciálny produkt na financovanie rôznych účelov v súvislosti s obnovou bytového domu.
Ing. Michal Smolej, expert pre komunálnu klientelu, Československá obchodná banka, a. s.

11:30 – 11:45
Prestávka, občerstvenie, odubytovanie

11:45 – 12:45
Praktikum správcu bytového domu
Po roku sa naše zladené kvarteto vracia s pätnástimi komplikovanými, ba až bizarnými prípadmi a otázkami z praxe, ktoré sa oplatí vypočuť. Aj keď sa riešenia na začiatku zdali byť nemožné, predsa sa ich podarilo nájsť. Svieža a veľmi poučná bodka na záver kongresu.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

12:45 – 13:00
Ukončenie kongresu

13:00
Obed

PROGRAM ZOSTAVENÝ Z DISKUNÝCH FÓR
Zostávame verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsobo podávania informácií a najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Tentokrát sme pre vás pripravili až 17 diskusných fór. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou.

TROJDŇOVÝ PROGRAM + ŠPECIÁLNY „NULTÝ“ DEŇ KONGRESU
Ani tri bohaté dni nestačia na zachytenie všetkého. Rozhodli sme sa z utorka 3. marca spraviť „nultý“ deň kongresu. Na programe budú výhradne diskusné fóra k téme nového „zákona o správe“ v nadväznosti na činnosť odborného legislatívneho kolégia ZLSBD. Nultý deň bude odlišným svojou finančnou a organizačnou nezávisloťou od hlavného diania a programu kongresu.

OXFORDSKÁ DEBATA
Nie je debata ako debata. Dokážete svoj postoj obhájiť proti komukoľvek, racionálne kritizovať názor protistrany a mať pritom nad vecou nadhľad? Pokračujeme druhou Oxfordskou debatou, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje na spotrebiteľskú tému.

VYHRADENÝ PROGRAM PRE ČLENOV ZLSBD
Vážime si našich členov a vyhradili sme pre nich exkluzívny program v podobe dvoch diskusných fór s teoretickými názormi na prípravu schôdze a následnými praktickými ukážkami, ktoré budú prebiehať v stredu 4. marca v doobedňajších hodinách. Pre členov ZLSBD, ktorí prichádzajú z väčšej diaľky, sme znížili cenu ubytovania z utorka na stredu. Všetky informácie nájdete v prihlasovacom formulári.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA
Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný archív s prehľadom. K nemu však už bude mať prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov. Chceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kogrese ich je vždy viac než dosť.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Tentoraz sme si pre vás pripravili nové ZLSBD ponožky, reálnebytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy, špeciálny drink list

ONLINE CHECK-IN UBYTOVANIA
Chceme vám uľahčiť príchod do hotela. Vymysleli sme pre vás možnosť ubytovať sa priamo cez registračný formulár zadaním troch doplňujúcich údajov. Kartičku od izby dostanete pri registrácií na kongres priamo od nás a vyhnete sa tak povinnosti ubytovať sa na recepcii. V posledný deň sme o pár minút predĺžili čas prestávky na odubytovanie.

UŽ ŽIADNY ZLÝ ZVUK
Kompromis je umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel že dostal ten najväčší. Vyhoveli sme vašej požiadavke na zvýšenie kvality zvuku, ale aj požiadavke partnerov nerozdeľovať kongresový priestor. Od tohto momentu budeme na kongresoch disponovať vlastnou zvukovou technikou so štyrmi reproduktormi a až šiestimi mikrofónmi, ktoré zabezpečia dokonalý komfort po zvukovej stránke.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy