Program

Tri dni nabité programom

Jedinečné prostredie Nízkych Tatier, tri konferenčné miestnosti a v nich prednášky na slovo vzatých odborníkov. Sme radi, že vám môžeme predstaviť program prvého interaktívneho kongresu pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov.

 SÁLA ZLSBDZELENÁ SÁLASKLENENÁ SÁLASLOVENSKÁ IZBA
(max. 20 miest)
10:00Predstavenie kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2018
10:30Zápis do zoznamu správcov, a čo ďalej?
Ing. Miloš Hajdin,
Odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDaV SR
Obnova a zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov – predpoklad zmeny kvality bývania.
prof. Ing. Zuzana Sternová PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
11:00Aplikácia zákona o dani z pridanej hodnoty v praxi správcov bytov a nebytových priestorov.
Ing. Emil Pečík,
člen Slovenskej komory daňových poradcov
Energeticky efektívne v bytových domoch.
Ing. Slávka Kočanová, PhD., Slovenská inovačná a energetická agentúra
11:30
12:00OBED
13:30Trestnoprávna zodpovednosť správcov bytových domov pri výkone činnosti.
JUDr. Peter Golha,
Generálna prokuratúra SR
Adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí.
Ing. Jozef Škultéty, CSc., riaditeľ odboru politiky zmeny klímy Min. životného prostredia SR
14:00Zelený život v bytovom dome.
Ing. Ondrej Pavlanský,
ZLSBD
Diskusia s Výtahy Pardubice na tému bezpečnosti výťahov v bytovom dome
14:30Ako pristupovať k poisteniu bytových domov a príklady z praxe.
Peter Magáth,
OK Group Slovakia, a. s.
(Od)padnutie problému s odpadom? Moderné riešenia odpadového hospodárstva.
Ing. Tímea Ubreži,
ZLSBD
SPP Smarthome - inovatívne riešenia pre bytové domy.
Tibor Jedlička, špecialista pre Smarthome, SPP a.s.
15:00Prenos, spoľahlivosť a monitoring dát o spotrebe – prínos pre správcu a konečného užívateľa.
Peter Jančula, ista Slovakia, s.r.o.
Zapojenie správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov do výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Bratislave.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD
Diskusia s
OK Group Slovakia
15:30Outsourcing inkasných služieb - spôsob ako už nežalovať nedoplatky na súde.
JUDr. Mgr. Marek Perdík,
Finlegal services, s.r.o.
Stratégie riešenia konfliktov pri správe.
Ing. Miloslav Frečka,
ZLSBD
Diskusia so stavebnou chémiou Ceresit od firmy Henkel na tému VISAGE, omietky a nátery s dizajnom prírodných materiálovDiskusia s
ista Slovakia, s.r.o.
16:00Zástupca vlastníkov. Ochranca záujmov vlastníkov alebo predĺžená ruka správcu?
Mgr. Tomáš Baran, ZLSBD
Návod na komplexnú obnovu bytových domov.
Roman Forgáč, REZAProject spol. s r.o.
WORKSHOP
Praktické riešenia konfliktov medzi ľuďmi v bytovom dome,
Ing. Miloslav Frečka a Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD
16:30eDOMUS – mobilná aplikácia pre správu bytov.
Ing. Jozef Turóci,
Anasoft APR, s.r.o.
Protiprávnosť poplatku "réžia údržby" v ročnom vyúčtovaní.
Ladislav Nagy,
zástupca vlastníkov bytového domu
17:00Komfortné odosielanie poštových zásielok od stola.
Adrián Csuba, Zelená pošta s.r.o.
Bytový dům v období klimatických změn - minimalizace jejich dopadů.
Ing. Petr Němec, Ing. Vladislav Hrdlička,
Pre náš dom, o. z.
SkamoWall – vnitřní izolace budov. Regulace vlhkosti a prevence proti plísni.
Mgr. Michal Wolf,
Skamol A/S, Sales manager Česká a Slovenská republika
17:30Dve novely bytového zákona v roku 2018 - diskusné fórum.
pod vedením
Ing. Otílie Leskovskej a JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom
19:00VEČERA RAUT
19:30VEČERA RAUTzhromaždenie členov ZLSBD (prístupné verejnosti)
od 21:00 pokiaľ budú nohy vládaťTwentyfive Expres Party s Julom Viršíkom (dresscode z mladých čias je vítaný)
 SÁLA ZLSBDZELENÁ SÁLASKLENENÁ SÁLASLOVENSKÁ IZBA
(max. 20 miest)
9:00Otázky ochrany osobných údajov pri správe bytových domov, Kódex správania.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD
Bývanie - je iba vecou občana?
Ing. Miloš Hajdin,
Odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja, MDaV SR
9:30Štruktúra nájomných vZťahov a správa nájomných bytov z pohľadu mesta a správcu bytoVých domov.
JUDr. Ing. Daniela Vargová,
Správa majetku Sereď, s.r.o.
10:00Zmeny v procese hlasovania po prijatí novely zákona č. 182/1993 Z. z., zo dňa 13.9.2018
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská, JUDr. Marek Valachovič, PhD., Miroslav Kantner
prezentácia
Združenie miest a obcí Slovenska
Ing. Milan Muška, podpredseda
Úplne iný pohľad na rozpočítnie chladu a tepla. Ako angažovať do procesu užívateľa bytu?
Ing. Matúš Izakovič, ESM YZAMER s.r.o.
10:30Najefektívnejšie spôsoby zabezpečenia nájomného v nájomných vzťahoch.
JUDr. Tomáš Matles,
ZLSBD
Nové oblasti úspor energií v bytových domoch.
Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.
11:00Zastupovanie vlastníkov pri správe bytového domu.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., Advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Znižovanie zadlženosti príjemcov sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu.
Ing. Rudolf Vlk,
Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o.
Softvérová aplikácia Eboz.
Mgr. Milan Chovanec,
BOZPO, s.r.o.
11:30Vypratanie ako posledná bodka za problematickým nájomným vzťahom.
JUDr. Tomáš Matles,
ZLSBD
Novinky v programe EasySVB pre rok 2018
Ing. Miroslav Štolc,
ŠTOLC CAD-Software
12:00OBED
13:30Problémy výkonu prenesených činností na mandatára pri správe bytového fondu.
Ing. Otília Leskovská,
ZLSBD
Energetická nezávislosť mesta Veľký Meder.
Ing. Ildikó Dobis, Mestský podnik bytového hospodárstva Veľký Meder
Rekuperácia – legislatívny a hlavne zdravotný imperatív vetrania. LIMODOR AirVital.
Ing. Jozef Mihál,
J.M.TRADE spol. s r. o.
14:00Nepodceňujte poistenie bytového domu, Ing. Milan Holinďák, Ing. Mária Šidíková,
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch v podmienkach Slovenska.
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.,
OZ REspect, Technická univerzita v Košiciach
Revízia a údržba plochých striech.
Szilárd Goda,
Absolon, s.r.o.
Diskusia s
J.M.TRADE spol. s r. o.
14:30Kontrola dražobníka zo strany navrhovateľa. Najčastejšie chyby v praxi.
JUDr. Mgr. Marek Perdík,
ZLSBD
Rekofond - financie "EKO" stvorené na revitalizáciu bytoveho domu.
Mgr. Ingrid Rusková,
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Diskusia s
Absolon, s.r.o.
15:00Správa poistenia. Ako postupovať pri likvidácii poistných udalostí?
Peter Magáth,
OK Group Slovakia, a.s.
Praktické možnosti mediácie.
Mgr. Silvia Valichnáčová,
ZLSBD
15:30Financovanie obnovy bytového domu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Ing. Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania
Spoznajte seba. Spoznajte iných. A budete pripravení viesť.
Ing. Ivan Košalko
Košalko Consulting, s.r.o.
Požiarna dokumentácia bytového domu a správcu.
Juliana Michaláčová,
správca, technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik, HEURA s.r.o.
Diskusia s
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
16:00Obchodná verejná súťaž / transparentný a efektívny výber dodávateľov,
JUDr. Michal Vagaš
WORKSHOP
"Praktické riešenia konfliktov medzi ľuďmi v bytovom dome" (Mgr. Silvia Valichnáčová, Ing. Ivan Košalko, Ing. Miloslav Frečka)
16:15Suchá hmla ako najúčinnejší hasiaci systém.
Ing. Stanislav Mikeska,
Alatyr Ltd.
16:30Novela katastrálneho zákona - zánik preukazovania existencie dlhu pri zápise a výkone zákonného záložného práva.
JUDr. Mgr. Marek Perdík,
ZLSBD
Osobomesiace ako ilúzia spravodlivosti.
Miroslav Kantner,
Asociácia vlastníkov bytov
Komplexná obnova bytových domov - kvalitne a efektívne.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.,
Združenie pre podporu obnovy bytových domov
17:00Diskusné fórum o zámere zriadiť komoru správcov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík a
Ing. Miloš Hajdin
17:30
19:00VEČERA RAUT
21:00tanečná zábava s kapelou Funky emotions
22:00dražba predmetov
22:30 až do rána bielehotanečná zábava s kapelou Funky emotions