Audit rozvodov tepla a teplej vody

Povinnosť vyhotovenia energetického auditu rozvodov tepla a teplej vody vyplýva zo zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Podľa § 11 písm. 1 ods. d) je vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody povinný vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou. Táto povinnosť sa však podľa § 11 ods. 7 písmena d) nevzťahuje na rozvody tepla alebo rozvody teplej vody „ak sa preukáže energetickým auditom, že vybaviť rozvody tepla alebo rozvody teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou nie je technicky možné, nákladovo primerané a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla efektívne“.

KTO JE ZODPOVEDNÝ?

Podľa § 11 ods. 4 zákona za splnenie povinností podľa odsekov 1 až 3 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome je povinný umožniť spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správcovi splniť povinnosti podľa odsekov 1 až 3, inak zodpovedá za vzniknutú škodu.

JE AUDIT ROZVODOV TEPLA A TEPLEJ VODY POVINNÝ?

ÁNO, ak vlastník budovy, resp. v našom prípade správca či predseda spoločenstva podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., § 11 ods. 1 písm. d) realizoval výmenu alebo rekonštrukciu rozvodov tepla alebo teplej vody pred termínom, kedy vstúpila do platnosti Vyhláška č. 14/2016 Z. z. MH zo dňa 7. 12. 2015, ktorá upravuje technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody. V tomto prípade nemá správca či predseda ako preukázať, že izolácia rozvodov spĺňa technické požiadavky a parametre tejto vyhlášky, resp. že inštalácia tepelnej izolácie nie je technicky možná, nákladovo primeraná a vzhľadom na dlhodobý potenciál úspory tepla nie je efektívna.

V prípade kontroly je správca či predseda povinný predložiť relevantný doklad o splnení tejto povinnosti podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., § 11 ods. 1 písm. d), ktorým je v tomto prípade energetický audit tepelných rozvodov.

NIE, ak vlastník budovy podľa Zákona č. 321/2014 Z. z., ods. 1, realizoval výmenu alebo rekonštrukciu rozvodov tepla alebo teplej vody po termíne, kedy vstúpila do platnosti Vyhláška č. 14/2016 Z. z. MH, kedy sa predpokladá, že pri realizácií, prípadne rekonštrukcii rozvodov, boli požiadavky na izoláciu rozvodov riešené priamo v realizačnom projekte.

ČO VÁM HROZÍ PRI NESPLNENÍ SI POVINNOSTI?

Za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti hrozí správcovi alebo predsedovi pokuta vo výške od 300 – 1000 eur, ktorú môže uložiť Slovenská obchodná inšpekcia pod záštitou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

ENERGETICKÝM AUDITOM ZÍSKATE:

  • istotu, že ste splnili povinnosti vyplývajúce zo zákona o energetickkej efektívnosti
  • preverenie reálneho technického stavu rozvodov tepla a teplej vody, čím zároveň získate informáciu o nutnosti zateplenia rozvodov
  • slúži aj ako doklad pre kontrolnný orgán SOI

CENA od 249 eur/bytový dom

Nie je možné zakúpiť za bytíky.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy