Energetický certifikát bytového domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Platnosť takéhoto energetického certifikátu je maximálne 10 rokov, preto pozor na certifikáty vydané v rokoch 2008-2012, ktorým skončila platnosť. Po uplynutí tejto doby je povinné vyhotoviť nový certifikát. V prípade ak sa aj počas doby platnosti certifikátu na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovné vyhotovenie.

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je vlastník, resp. správca alebo predseda zastupujúci vlastníkov povinný vykonať energetickú certifikáciu budov.

„Energetická certifikácia je povinná:
a) pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,

b) pre budovy, v ktorých viac ako 250 mcelkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.“

Energetický certifikát budovy je vlastník, resp. správca povinný:

  • uchovávať po celý čas jeho platnosti
  • preukázať pri kolaudácii budovy
  • odovzdať pri predaji a prenájme budovy
  • uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti v inzercii
  • v prípade rekonštrukcie po 1.1.2008 dodatočne zabezpečiť

ENERGETICKÝM CERTIFIKÁTOM ZÍSKATE:

  • informáciu o technickom stave a o predpokladanej spotrebe energie budovy
  • zaradenie budovy do tried energetickej hospodárnosti (A0 – G)
  • návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
  • rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (SOI)

CENA:
– do 5000 m2 (od 349 eur – 500 eur)
– nad 5000 m2 (od 549 eur)

Nie je možné zakúpiť za bytíky.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy