Druhý ONLINE seminár o lepšej správe bytového domu

Situácia vo svete nás všetkých núti robiť nečakané opatrenia. Zrušili sme všetky verejné semináre, diskusie a workshopy a prispôsobili našu aktivitu nevyhnutnostiam. Snažíme sa však zachovať vysoký štandard poskytovania našich služieb a z toho dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať dva semináre vysielané naživo. Registrujte sa a získajte prístup k archívu webinárov a diskusiám.

Seminár bude naživo vysielaný z priestorov našej kancelárie 26. marca 2020 od 10:00 do 17:30 hod. na našej webovej stránke.

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

SLEDOVAŤ ONLINE SEMINÁR

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych otázkach rozhodovania vlastníkov hlasovaním a príkladmi z praxe
 • ochrane osobných údajov pri výkone správy
 • aktuálnych informáciách v súvislosti so šírením koronavírusu
 • správnej dezinfekcii spoločných častí a zariadení
 • exkluzívnych poistných podmienkach pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP a nedostatkoch v poistných zmluvách
 • tézach nového zákona o správe bytových domov z dielne odborného legislatívneho kolégia ZLSBD
 • zákonných možnostiach odmeňovania predsedov a členov rady, zástupcov vlastníkov
 • prístavbe prefabrikovaných loggií
 • modernom systéme prevetrávacích fasád
 • výmene rozvodov v bytových domoch
 • vybraných dôležitých rozhodnutiach súdov v oblasti výkonu správy

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

10:00 – 11:30
Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe
Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

11:30 – 12:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov pri výkone správy bytových domov
Ktoré osobné údaje je možné spracovať aj bez súhlasov vlastníkov, nahliadanie do dokladov bytového domu, základná dokumentácia ochrany osobných údajov, zverejňovanie údajov a kontrolná činnosť v oblasti ochrany osobných údajov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:00 – 13:00
Prestávka

13:00 – 13:15
Návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v kontexte výkonu správy bytových domov
– základné návrhy zákona
– odklad súdnych pojednávaní
– odklady dražieb a výkonu záložných práv
– odklad vykonania vyúčtovania
– stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie
– navrhované pripomienky
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:15 – 13:25
Správna prevencia a dezinfekcia v bytových domoch
Radi vám poradíme ako si vybrať tú správnu dezinfekciu, ktorá ochráni vaše zdravie až po dobu 21 dní. 
Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o.

13:25 – 13:50
Najväčšie nedostatky pri poistení bytových domov
Témou prednášky bude upriamiť pozornosť na určenie výšky poistnej sumy bytového domu, predovšetkým v súvislosti s nedávnou nešťastnou udalosťou v Prešove, kde došlo k totálnej škode na bytovom dome. Zároveň chceme poukázať na to, že komplexné poistenie bytového domu hrá dôležitú úlohu v živote vlastníkov.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

13:50 – 15:00
Základné tézy návrhu nového zákona o správe bytových domov
Legislatívne kolégium ZLSBD pripravilo 50 téz návrhu nového zákona o správe bytového fondu. Ide o výrazné zmeny v oblasti správy s významným, pragmatickým, ale hlavne efektívnym pohľadom do možnej blízkej budúcnosti.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

15:00 – 15:15
Prestávka

15:15 – 15:40
Prevetrávané fasády pre zateplenie bytových domov
Zatepľovanie môže byť zdravé, bezúdržbové a trvácne. Inovatívne technológie overené v podmienkach vyspelých krajín Európy fungujú aj na Slovensku. Príďte sa presvedčiť o možnostiach znižovania energetickej závislosti a zvyšovania kvality bývania.
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

15:40 – 16:05
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.
Ing. Igor Krajčovič, REHAU s. r. o.

16:05 – 16:30
Odmeňovanie predsedov a členov rady. Vzťah k odvodovému zaťaženiu a riešenie otázok z praxe.
Predseda spoločenstva je rovnako ako člen rady volenou funkciou a ich príjem z tejto činnosti je viazaný na rozhodnutie samotných vlastníkov. Z tohto základného faktu je nutné vychádzať pri riešení otázky ich postavenia vo vzťahu k daňovým orgánom, ale aj orgánom platiacim odvody. Ako správne vyplatiť a zaúčtovať odmenu predsedovi a členom rady? Riešenie ich pracovnoprávneho vymedzenia právne tituly vyplatenia odmien.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

16:30 – 16:55
Prístavba prefabrikovaných loggií
Ing. Peter Jandzik, obchodný manažér REVITALSTAV SK, s.r.o.

16:55 – 17:30
Najvýznamnejšie judikáty v oblasti správy bytových domov
Prehľad najvýznamnejšej rozhodovacej praxe súdov Slovenskej a Českej republiky, ktorá reaguje na nadčasové, ako aj dobové problémy objavujúce sa v oblasti správy bytových domov. Predmetom rozhodnutí sú rôznorodé otázky týkajúce sa riadneho plnenia si zákonných  povinností nielen zo strany spoločenstiev a správcov, ale aj jednotlivých vlastníkov, výklad príslušnej legislatívy, povaha a charakter zákonného záložného práva, časové hľadisko vzniku pohľadávky vlastníkov ako takej, návrhy na nariadenie predaja bytu a mnohé ďalšie.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Miroslav Kantner
Mgr. Silvia Valichnáčová
Daniel Ferdinandy
Ing. Igor Krajčovič
Ing. Peter Jandzik
Rastislav Ďalog

Registrácia na seminár

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za Vašu registráciu

Pridať do kalendára 26.03.2020 10:00 26.03.2020 17:30 Europe/Bratislava Druhý ONLINE seminár o lepšej správe bytového domu 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy