Odborný seminár pre mestské bytové podniky, obce a mestá v Košiciach

Odborný seminár je zameraný na zvýšenie efektivity fungovania mestských podnikov, miest a obcí vo vzťahu k vlastníkom bytov a nebytových priestorov, nájomcom a dlžníkom. Hlavným cieľom je podpora kvality správy bytových domov a budov, predovšetkým v oblasti ekonomiky, práva, vzájomných vzťahov a ochrany osobných údajov. Seminár je koncipovaný tak, aby poskytol primárne mestským bytovým podnikom praktické riešenia v otázkach správy.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

5. marec 2019, 8:30 – 14:00 hod.
Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

  • najefektívnejších možnostiach zabezpečenia a vymoženia nájomného
  • vyprataní nehnuteľností
  • riešeniach negatívnych dopadov osobných bankrotov na práva a povinnosti
  • efektívnom procese vymáhania miestnych daní
  • znižovaní zadĺženosti prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu
  • nových povinnostiach správcov v kontexte novely bytového zákona

URČENÉ PRE

  • mestské bytové podniky a bytové hospodárstva
  • mestá a obce
  • správcovské spoločnosti
  • záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

08:00 – 08:20
Prezentácia účastníkov

08:20 – 08:30
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

08:30 – 09:00
Najefektívnejšie spôsoby zabezpečenia nájomného v nájomných vzťahoch
Priblíženie a charakteristika jednotlivých spôsobov zabezpečenia nájomného v nájomných vzťahoch, ako najefektívnejších inštitútov prevencie, zabraňujúcich resp. predchádzajúcich vzniku a prehlbovaniu peňažných pohľadávok prenajímateľov na dlžnom nájomnom, za predpokladu existujúcej vôle prenajímateľov zachovať nájomný vzťah a v tomto vzťahu ďalej pokračovať.
JUDr. Tomáš Matles, Finlegal services, s.r.o.

09:00 – 09:30
Vymáhanie miestnych daní a prepojenie so správcom
Systematika vymáhania miestnych daní je odlišná od okresu k okresu. Existujú možnosti, ktorých využitím odpadáva značné množstvo administratívy a znižujú nedoplatky až na hranicu 2%.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

09:30 – 10:00
Decentralizácia tepelnej energetiky ako budúcnosť efektívnej výroby tepla
Centrálna versus decentrálna výroba tepla, legislativa v konzervatívnej SR, technológie 21. storočia na výrobu tepla a elektriny pre budovy a bytové domy, ekonomický význam decentralizácie pre spotrebiteľa, prevádzka decentralizovaného systému tepla a on-line vstupy na prevádzkované systémy
Osvald Körner, ENERGOCOM PLUS s.r.o.

10:00 – 10:15 Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

10:15 – 10:45
Osobné bankroty a postup správcu pri uspokojovaní nedoplatku v konkurze
prehľad právnej úpravy, základné pojmy konkurzného práva, sledovanie vyhlasovania konkurzov, register úpadcov, jednotlivé typy konkurzov, oddlženie, osobné bankroty, zabezpečené pohľadávky v konkurze, prihlasovanie pohľadávok, popieranie pohľadávok, efektívne riešenia správcu bytového domu v osobnom bankrote, poctivý zámer dlžníka a zrušenie osobného bankrotu pre nepoctivý zámer, budúce pohľadávky ostatných vlastníkov, speňažovanie majetku a uspokojovanie pohľadávok
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

10:45 – 11:15
Znižovanie zadĺženosti príjemcov sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Efektivita v praxi.
Osobitný príjemca a jeho legislatívne vymedzenie predstavuje efektívny nástroj komunikácie medzi mestom, obcou a dcérskymi spoločnosťami na jednej strane a „atypickou“ skupinou obyvateľstva nba druhej strane. Ako najlepšie využiť tieto možnosti a znížiť celkovú zadlženosť tejto skupiny?
Ing. Rudolf Vlk, Mestský bytový podnik Handlová, s.r.o.

11:15 – 11:45
Vypratanie nehnuteľnosti ako konečné riešenie problematického nájomného vzťahu.
Charakteristika a vzájomná komparácia jednotlivých spôsobov vypratania nehnuteľnosti s cieľom prezentovať ten najefektívnejší z nich za účelom dosiahnutia vypratania pri čo najmenších finančných a časových stratách. Odporúčania k dosiahnutiu čo najvyššej finančnej efektivite vo vzťahu k povinnosti zabezpečenia bytových náhrad.
JUDr. Tomáš Matles, Finlegal services, s.r.o.

11:45 – 12:00 Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

12:00 – 12:30
Nové práva a povinnosti mestských bytových podnikov v kontexte novely zákona o vlastníctve bytov č. 283/2018 Z. z.
Zmeny v správcovskej agende mestských bytových podnikov zavedené novelou č. 283/2018. Kontrola vykonávaná zo strany SOI a sankcie za nesplnenie povinností.
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s.r.o.

13:00 – 13:30
Dopady nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR pre správcov bytových domov, mestá a obce.
Praktický manuál ochrany osobných údajov, Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

13:30 – 14:00
Voľná diskusia

 

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
JUDr. Tomáš Matles
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Rudolf Vlk
Osvald Körner

CENA

60,00€/seminár pre nečlena ZLSBD
40,00€/seminár pre člena ZLSBD

Prihlášky zasielajte priebežne alebo do obsadenia kapacity priestorov. Počet miest je limitovaný!

REZERVÁCIA SEMINÁRA

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formulára. Po vyplnení a odoslaní povinných údajov, budú na kontaktnú e-mailovú adresu doručené údaje k úhrade.

Rezervácia seminára v Košiciach

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Ďakujeme za registráciu :)

Pridať do kalendára 05.03.2019 08:20 05.03.2019 13:30 Europe/Bratislava Odborný seminár pre mestské bytové podniky, obce a mestá v Košiciach 120


Viac nezobrazovať