Odborný seminár pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Košiciach

Výkon správy formou spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov má množstvo špecifických momentov. Aktuálne je na Slovensku probližne 8500 aktívnych spoločenstiev, ktoré predstavujú veľkú skupinu bytových domov a teda samotných vlastníkov. Za kvalitu správy v nich zodpovedá zvolený predseda a ostatní funkcionári a bez patričného vzdelania sa dokážu v legislatívou určených právach a povinnostiach orientovať len ťažko. Odborný seminár pre spoločenstvá vlastníkov prináša Združenie pre lepšiu správu bytových domov ako návod za účelom zlepšovania kvality bývania v bytových domoch. Zameraný je na zvyšovanie informovanosti a podporu správy v bytových domoch, predovšetkým v oblastiach ekonomiky, práva a ľudí. Účastníci získajú odpovede na otázky z oblasti správy a prehľad o legislatívnych zmenách. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a zefektívniť tak výkon správy bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

TERMÍN A MIESTO KONANIA

4. decembra 2019, 08:50 – 16:00 hod.
Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • častých pochybeniach pri uzatváraní novej zmluvy o spoločenstve a požiadavke uzavretia novej zmluvy po prijatí zákona č. 283/2018 Z. z.
 • efektívnom odmeňovaní funkcionárov SVB a riešení problémov vo vzťahu k daňovému a odvodovému zaťaženiu
 • účtovných a daňových otázkach vo vzťahu k SVB
 • rizikách porušenia povinností funkcionárov SVB pri výkone činnosti a zodpovednosti predsedu celým majetkom
 • právach a povinnostiach predsedu SVB v prípade vyhlásenia osobného bankrotu na vlastníka
 • aktuálnych problémoch pri obnove bytového domu prostredníctvom ŠFRB
 • otázkach ochrany osobných údajov pri výkone správy a práve nahliadať do dokladov bytového domu

URČENÉ PRE

 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • správcovské spoločnosti a mandatárov pri výkone správy
 • mestské bytové podniky
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

08:15 – 08:50
prezentácia účastníkov

08:50 – 09:00
Otvorenie seminára
Mgr. Nina Sovič, ZLSBD

09:00 – 09:50
Nová zmluva o spoločenstve v zmysle aktuálnych právnych predpisov
Napriek prednosti znenia zákona pred ustanoveniami zmluvy o spoločenstve je potrebné reflektovať na otázky správy bytového domu spoločenstvom vlastníkov v zmluve o spoločenstve a zakotviť v nej všetky problémy, ktoré nastoľuje každodenná prax. Najmä novelizácia zákonov spôsobuje neplatnosť ustanovení v zmluve o spoločenstve a preto je nevyhnutné prijať novú zmluvu.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD

09:50 – 10:30
Odmeňovanie predsedov a členov rady. Vzťah k odvodovému zaťaženiu a riešenie otázok z praxe.
Predseda spoločenstva je rovnako ako člen rady volenou funkciou a ich príjem z tejto činnosti je viazaný na rozhodnutie samotných vlastníkov. Z tohto základného faktu je nutné vychádzať pri riešení otázky ich postavenia vo vzťahu k daňovým orgánom, ale aj orgánom platiacim odvody. Ako správne vyplatiť a zaúčtovať odmenu predsedovi a členom rady? Riešenie ich pracovnoprávneho vymedzenia práávne tituly vyplatenia odmien.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

10:30 – 10:45
Prestávka (káva, čaj)

10:45 – 11:20
Povinnosť spoločenstva vlastníkov viesť účtovníctvo
SVB ako zákonom vytvorená právnická osoba má vlastné špecifká, ktoré ich vo viacerých pohľadoch odišujú od bežných účtovných subjektov. O tom, aké sú odlišnosti oproti bežnému účtovníctvu, majú mylnú mienku aj samotní účtovníci. Z akého účtu sa majú platiť konkrétne položky? Ktoré položky nemôžu byť zaúčtované vo fonde prevádzky, údržby a opráv? Z ktorých príjmov platí SVB daň? Ako zaúčtovať výber hotovosti na drobné nákupy?
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

11:20 – 12:00
Trestnoprávna a občianskoprávna zodpovednosť predsedu SVB za škodu pri výkone funkcie porušením alebo prekročením právomocí
Výkon funkcie predsedu a člena rady je “nedocenený“ oproti rozsahu povinností a možným situáciám, za ktoré je osobne zodpovedný. Škody, ku ktorým môže nastať, sú niekoľkonásobne vyššie ako hodnota majetku predsedu SVB, ktorým za ich spôsobenie zodpovedá. Prípady porušenia zodpovednosti z praxe. V ktorých situáciách je predseda povinný zakročiť aj bez súhlasu vlastníkov? Ktoré škody spôsobené predsedom SVB kryje bezplatné poistenie členov ZLSBD?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

12:00 – 13:00
Obed

13:00 – 13:30
Práva a povinnosti predsedov SVB vo vzťahu ku konkurzom a osobným bankrotom
Inštitút osobných bankrotov a riešenie nedoplatkov pri vyhláásení konkurzu na majetok dlžníka. Vzájomné povinnosti správcov konkurznej podstaty a predsedov SVB. Efektívne možnosti vymoženia dlhu v konkurze.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:30 – 14:15
Legislatívne požiadavky obnovy bytového domu prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania optikou praxe
Rekonštruovať či modernizovať alebo len opraviť? Lepšie postupne alebo naraz? Ako vybrať dodávateľa? Hlasovanie na schôdzi alebo písomné hlasovanie? Čo všetko budeme musieť zabezpečiť pred hlasovaním? Ako pripraviť úspešné hlasovanie? Ako počítať hlasy spoluvlastníkov a manželov? Ako správne vybrať stavebný dozor?
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

14:15 – 14:30
Prestávka (káva, čaj)

14:30 – 15:15
Ochrana osobných údajov pri výkone správy formou spoločenstva vlastníkov a kontrolná činnosť
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nie je ani rok po jeho prijatí jednoznačne aplikovateľný v praxi, ktorá poukázala na mnohé problematické prieniky v tejto oblasti. Môže vidieť vlastník vyúčtovanie iného vlastníka? Do akej miery je možné argumentovať ochranou osobných údajov pri nahliadaní do dokladov bytového domu?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 16:00
Diskusia a vybrané praktické príklady otázok SVB z praxe
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

16:00
Záver

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

Rezervácia seminára v Košiciach

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 04.12.2019 08:50 04.12.2019 16:00 Europe/Bratislava Odborný seminár pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Košiciach 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy