Workshop ONE on ONE v Bratislave

Využite jedinečnú šancu stať sa účastníkom modernej koncepcie workshopu formou ONE on ONE (jeden na jedného), v zahraničí často využívané efektívne a najúspešnejšie nadviazanie kontaktov medzi stranami dopytu a ponuky.

Podstatou workshopu je poskytnúť pre každého zo strany správcov bytových domov či predsedov SVB a partnera workshopu rovnaký časový priestor, v ktorom je možné individuálne analyzovať otázky a problematiku a dospieť tak k riešeniam problémov toho ktorého subjektu. Tematicky je workshop zameraný najmä na problematiku technického zabezpečenia budov, obnovu a jej financovanie a iných súvisiacich tém.

Workshop ONE on ONE je bezplatný. Počas priebehu podujatia bude k dispozícií občerstvenie a na záver je pre účastníkov pripravený spoločný obed, pri ktorom je možné dokončiť všetky začaté konverzácie s tou ktorou spoločnosťou.

Prihlásiť sa na workshop v BRATISLAVE môžete buď prostredníctvom elektronickej prihlášky (viď nižšie) alebo e-mailom na sovic@lepsiasprava.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0911 230 012.

Prosíme vás o záväzné vyjadrenie, či sa tohto workshopu zúčastníte alebo nie, pretože je nastavený na presný počet správcovských spoločností alebo predsedov SVBaNP, ako aj na presný počet firiem a počet miest je obmedzený.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA

v stredu 30. novembra 2022, 09:00 – 13:00 hod.
Hotel Plus Bratislava, Bulharská 1743, 821 04 Bratislava

CIELE WORKSHOPU

 • nadviazať s každým partnerom workshopu individuálny kontakt počas presne stanoveného časového limitu 15 minút
 • uplatniť princíp „každý s každým“ (každý správca alebo predseda SVB s každým partnerom)
 • s každým individuálne (nejde o anonymné oslovovanie formou prednášky pre čo najväčší počet adresátov, ale o prezentáciu tovaru alebo služieb každému správcovi zvlášť)
 • analýza konkrétnej problematiky pre každého správcu individuálne podľa jeho požiadaviek

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • mestské bytové podniky
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

PROGRAM

9:00 – 10:30
program podľa časového harmonogramu

10:30 – 10:45
coofee break

10:45 – 12:00
program podľa časového harmonogramu

12:00 – 13:00
obed a dialógy

WORKSHOPU SA ZÚČASTNIA

 • Finlegal – vymáhanie pohľadávok, dražobná činnosť, výkon záložného práva a dobrovoľných dražieb, právne poradenstvo, audit pohľadávok, súdne exekúcie…
 • ZLSBD – komplexná technicko-energetická starostlivosť o bytové domy v podobe technicko-odborného auditu, energetických certifikátov, auditov rozvodov tepla a teplej vody a čistenia vetracích potrubí a témy týkajúce sa ZLSBD.
 • Ferdinandy Consulting – poistný maklér spolupracujúci so ZLSBD – výhodné poistenie BD, riešenie poistných problémov, revízie poistných zmlúv…
 • PREMIUM Poisťovňa – zvýhodnené poistenie pre správcov a spoločenstvá vlastníkov
 • BM ELEKTRO –  elektroinštalačné práce, výmena a rekonštrukcia elektrických rozvodov v bytovom dome, bleskozvody, alarmy, el. kúrenie, ohrevy žľabov, video-vrátnik, čipové kľúče, kamerové systémy pre bytové domy, senzorové osvetlenie v BD
 • FAMUS  – Špecialisti na sanáciu fasád a stavebných systémov , kompletná starostlivosť o strechy a klampiarske systémy.
 • LUMON – zasklievanie balkónov a logií
 • UPONOR – rozvody, vykurovanie a chladenie s profesionálmi
 • resitech – elektronické hlasovanie vlastníkov prostredníctvom platformy resitech.sk, efektívna komunikácia správcu s vlastníkmi bytového domu
 • ista Slovakia – diaľkové odpočty, pomerové rozdeľovače tepla, merače tepla a chladu, vodomery
 • SANAC – sanácia po požiaroch a škodách spôsobených vodou

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0911 230 012.

Rezervácia na workshop ONE-ON-ONE

Viac nezobrazovať
Lepšie správy