Seminár o lepšej správe bytového domu k príležitosti otvorenia novej kancelárie ZLSBD v Spišskej Novej Vsi

Združenie pre lepšiu správu bytových domov otvára svoju tretiu kanceláriu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi na Šafárikovom námestí. K tejto príjemnej príležitosti sme zorganizovali náš prvý seminár v roku 2020 práve v tomto meste. Veríme, že našou novou kanceláriou prispejeme k zlepšeniu výkonu správy ešte viac. Prijmite naše pozvanie na seminár a príďte si vypočuť aktuálne nové informácie zo sveta správy bytových domov.

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves. Podujatie zorganizované v spolupráci s Bytovým družstvom Spišská Nová Ves a POLYTOP SNV s.r.o.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

TERMÍN A MIESTO KONANIA

16. januára 2020, 14:00 – 19:00 hod.
Hotel METROPOL, Štefánikovo námestie 2, Spišská Nová Ves

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • zákon č. 476/2019 Z. z. ktorým sa novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • poistných podmienkach 21. storočia pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • aktuálnych otázkach rozhodovania vlastníkov hlasovaním
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • odstraňovaní zdraviu škodlivých plesní z fasád BD
 • povinnosti správcov a predsedov pri sčítaní obyvateľov v r. 2021
 • obnoviteľných zdrojoch energie využiteľných v BD

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

14:00 – 14:10
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:10 – 14:35
Zákon č. 476/2019 Z. z. z 5. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa najnovšou novelou dopĺňa o ustanovenia domového poriadku. V praxi táto zmena znamená jeho zaradenie do legislatívneho rámca zákona v plnej miere. Ako sa k tejto problematike postaviť a ako postupovať pri vymáhaní možných sankcií za porušenie domového poriadku?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

14:35 – 14:55
Čistá fasáda = zdravý bytový dom
Ako sa dá predísť zdravotným problémom, ktoré spôsobuje znečistená fasáda bytového domu? Čistou fasádou získate nielen zdravší bytový dom, ale aj zhodnotíte svoju nehnuteľnosť.
Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

14:55 – 15:25
Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe
Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

15:25 – 15:40
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:40 – 16:00
Lepšie poistenie bytových domov od Generali
Generali vám predstaví komplexnú ponuku poistenia bytových domov a súvisiacich doplnkových poistení. Poistenie sa v čase vyvíja – preto vám poisťovňa Generali prináša inovovaný produkt s mnohými vylepšeniami. A pre členov ZLSBD navyše s partnerskou zľavou.
Mgr. Tomáš Potúček, riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti, Generali Poisťovňa, a. s.

16:00 – 16:35
Diskusia k nešťastným udalostiam výbuchu plynu v Prešove
Nedávne udalosti výbuchu plynu v BD v Prešove poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby podobným situáciám predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole BD zmeniť a ako to dosiahnuť?
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Silvia Bačová, SPRAVIS s.r.o.
Ivan Satvár, Virtuálny správca budov, s.r.o. a mandatár BD na Mukačevskej ul. č. 7 v Prešove
zástupca HaZZ Prešov

16:35 – 16:50 Prestávka (káva, čaj) 

16:50 – 17:10
Riešenie problémov rozpočítavania tepla v bytovom dome.
Máte v bytových domoch vo vašej správe meranie a rozpočítanie tepla a iných plnení nastavené korektne? Ak nie, príďte sa dozvedieť ako na to.
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

17:10 – 17:30
Obnoviteľné zdroje energie využiteľné v bytovom dome
Ako ušetriť spotrebovanú energiu v bytovom dome? Solárne panely, zelené strechy, využitie sivej vody. Možností je veľa. Ako od teórie prejsť k praxi sa dozviete priamo na diskusii.
diskutujúci:
Ondrej Pavlanský, ZLSBD
doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odborník na obnoviteľné zdroje energie, ZLSBD

17:30 – 17:50
Základné tézy návrhu nového zákona o správe bytových domov
Legislatívne kolégium ZLSBD pripravilo 50 téz návrhu nového zákona o správe bytového fondu. Ide o výrazné zmeny v oblasti správy s významným, pragmatickým, ale hlavne efektívnym pohľadom do možnej blízkej budúcnosti.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

17:50 – 18:10
Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov od vlastníkov
Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Príďte si vypočuť argumenty osvedčené praxou.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

18:10 – 18:30
Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Aké povinnosti vyplývajú správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:30 – 18:50
Trestná zodpovednosť správcov bytových domov, predsedov a členov rady
Zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou výkonu správy a v spoločnosti správcov a spoločenstiev panuje mylná mienka o tom, kto je za čo zodpovedný a do akej miery. Na prednáške sa budeme venovať aj trestnej zodpovednosti spoločenstiev vlastníkov ako právnických osôb.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:50
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Miroslav Kantner
Ing. Silvia Bačová
Boris Rozsa
Mgr. Tomáš Potúček
Ing. Ondrej Pavlanský
doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Ivan Satvár

Rezervácia semináru

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za Vašu registráciu

Pridať do kalendára 16.01.2020 14:00 16.01.2020 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu k príležitosti otvorenia novej kancelárie ZLSBD v Spišskej Novej Vsi 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy