Seminár o lepšej správe bytového domu v Trnave

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

Podujatie zorganizované v spolupráci so správcovskou spoločnosťou Mezon Services, s.r.o..

STIAHNUŤ POZVÁNKU

TERMÍN A MIESTO KONANIA

18. februára 2020, 14:00 – 19:00 hod.
Hotel IMPIQ, B. S. Timravy 2, 917 01 Trnava

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • zákon č. 476/2019 Z. z. ktorým sa novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • lepších poistných podmienkach pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • aktuálnych otázkach rozhodovania vlastníkov hlasovaním
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • návrhoch ZLSBD za účelom zvyšovania bezpečnosti v bytových domoch
 • inom pohľade na rozpočítavanie tepla a ostatných plnení
 • efektívnom vymáhaní nedoplatkov a postupe pri výkone zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby
 • odstraňovaní zdraviu škodlivých plesní z fasád bytových domov
 • povinnosti správcov a predsedov pri sčítaní obyvateľov v r. 2021
 • trestnej zodpovednosti správcov a spoločenstiev vlastníkov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

14:00 – 14:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:15 – 14:40
Zákon č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v časti domového poriadku
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa najnovšou novelou dopĺňa o ustanovenia domového poriadku. V praxi táto zmena znamená jeho zaradenie do legislatívneho rámca zákona v plnej miere. Ako sa k tejto problematike postaviť a ako postupovať pri vymáhaní možných sankcií za porušenie domového poriadku?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD

14:40 – 15:05
Čistá fasáda = zdravý bytový dom
Ako sa dá predísť zdravotným problémom, ktoré spôsobuje znečistená fasáda bytového domu? Čistou fasádou získate nielen zdravší bytový dom, ale aj zhodnotíte svoju nehnuteľnosť.
Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

14:05 – 15:30
Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe
Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

15:30 – 15:45
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:45 – 16:10
Lepšie poistenie bytových domov od Generali
Generali vám predstaví komplexnú ponuku poistenia bytových domov a súvisiacich doplnkových poistení. Poistenie sa v čase vyvíja – preto vám poisťovňa Generali prináša inovovaný produkt s mnohými vylepšeniami. A pre členov ZLSBD navyše s partnerskou zľavou.
Ing. Martin Kliment, PhD., Generali Poisťovňa, a. s.

16:10 – 16:30
Diskusia k nešťastným udalostiam výbuchu plynu v Prešove. Návrhy nových preventívnych opatrení.
Nedávne udalosti výbuchu plynu v BD v Prešove poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby podobným situáciám predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole BD zmeniť a ako to dosiahnuť?
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

16:30 – 16:45
Prestávka (káva, čaj) 

16:45 – 17:10
Riešenie problémov rozpočítavania tepla v bytovom dome
Máte v bytových domoch vo vašej správe meranie a rozpočítanie tepla a iných plnení nastavené korektne? Ak nie, príďte sa dozvedieť ako na to.
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

17:10 – 17:35
Prevetrávané fasády pre zateplenie bytových domov
Zatepľovanie môže byť zdravé, bezúdržbové a trvácne. Inovatívne technológie overené v podmienkach vyspelých krajín Európy fungujú aj na Slovensku. Príďte sa presvedčiť o možnostiach znižovania energetickej závislosti a zvyšovania kvality bývania.
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

17:35 – 17:55
Základné tézy návrhu nového zákona o správe bytových domov
Legislatívne kolégium ZLSBD pripravilo 50 téz návrhu nového zákona o správe bytového fondu. Ide o výrazné zmeny v oblasti správy s významným, pragmatickým, ale hlavne efektívnym pohľadom do možnej blízkej budúcnosti.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD
Miroslav Kantner, Asociácia vlastníkov bytov

17:55 – 18:15
Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov od vlastníkov
Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Príďte si vypočuť argumenty osvedčené praxou.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

18:15 – 18:35
Trestná zodpovednosť správcov bytových domov, predsedov a členov rady
Zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou výkonu správy a v spoločnosti správcov a spoločenstiev panuje mylná mienka o tom, kto je za čo zodpovedný a do akej miery. Na prednáške sa budeme venovať aj trestnej zodpovednosti spoločenstiev vlastníkov ako právnických osôb.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

18:35 – 19:00
Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Aké povinnosti vyplývajú správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Miroslav Kantner
Boris Rozsa
Ing. Martin Kliment, PhD.
Rastislav Ďalog

Registrácia na seminár

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za Vašu registráciu

Pridať do kalendára 18.02.2020 14:00 18.02.2020 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Trnave 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy