Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

TERMÍN A MIESTO KONANIA

22. októbra 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Hotel Plus Bratislava, Bulharská 72, Bratislava

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP
 • poistných podmienkach 21. storočia pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • ustanoveniach bytového zákona o hlasovaní
 • správnej výmene rozvodov bytovom dome
 • vymožení komplikovaných prípadov dlžníkov
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • kvalitnom financovaní, ktoré tvorí predpoklad kvalitnej správy a obnovy BD
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • nových legislatívnych povinnostiach správcov a predsedov SVB a NP
 • praktických riešeniach vybraných otázok z oblasti správy

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:45
Lepšie poistenie bytových domov od GENERALI
Predstavenie komplexnej ponuky poistenia bytových domov a súvisiacich doplnkových poistení. Poistenie sa v čase vyvíja – preto Vám prinášame inovovaný produkt s mnohými vylepšeniami. A pre partnerov ZLSBD navyše s partnerskou zľavou.
Milan Ziff, Generali Poisťovňa, a.s.

15:45 – 16:15
Hlasovanie na schôdzi, podrobný výklad §14, 14a, 14b zákona č. 182/1993 Z. z. , praktické riešenia a ukážky z praxe.
Od účinnosti novely č. 283/2018 Z. z. ubehol takmer rok a prax poukázala ako na výhody, tak aj na nedostatky znenia bytového zákona. Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

16:15 – 16:45
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Július Bohunský, Rehau, s.r.o.

16:45 – 17:00
Sedem pôvodne nevymožiteľných prípadov s úspešným koncom
Myslíte si že sa nedá vymôcť nedoplatok iba preto, lebo je dlžník v konkurze, osobnom bankrote alebo ste neboli uspokojení z výťažku z dražby na návrh banky? Na praktických prípadoch vám ukážeme ako sa to dá.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

17:00 – 17:15 Prestávka (káva, čaj) 

17:15 – 17:35
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:35 – 18:05
Kvalitné financie – predpoklad kvalitnej správy a obnovy bytových domov
Len prostredníctvom kvalitného financovania akéhokoľvek projektu je možné dosiahnuť aj riešenie kvalitného výkonu správy. Príďte si vypočuť ako toto spojenie efektívne funguje.
JUDr. Katarína Niňajová, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

18:05 – 18:30
Vzorový domový poriadok od ZLSBD a jeho vykonateľnosť povinnosti vlastníkov
Je domový poriadok iba súborom odporúčacích pravidiel alebo je možné povinnosti, sankcie na jeho základe aj vymáhať? V našom združení sme túto otázku vyriešili. Príďte sa dozvedieť ako.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:30 – 18:45
Nové legislatívne povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov
– povinnosť správcov a spoločenstiev viesť elektronickú registračnú pokladnicu (ekasu)
– zákon NR SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v kontexte povinností voči správcom a spoločenstvám vlastníkov
– zákon NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
– zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k správcom a spoločenstvám vlastníkov
– uvádzanie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácií príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:45 – 19:00
Praktikum správy bytových domov
Vybrané otázky zásadného významu pri výkone správy a odpovede našich odborníkov s praktickým pohľadom na vec.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Július Bohunský
Milan Ziff
JUDr. Katarína Niňajová

Rezervácia seminára v Bratislave

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 22.10.2019 15:00 22.10.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave 120


Viac nezobrazovať