Seminár o lepšej správe bytového domu v Dubnici nad Váhom

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU

TERMÍN A MIESTO KONANIA

9. októbra 2019, 15:00 – 19:00 hod.
ELITE Hotel, SNP 874/17, Nová Dubnica

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP
 • zvýhodnených poistných podmienkach pre členov ZLSBD
 • ustanoveniach bytového zákona o hlasovaní
 • aktuálnej novele zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a efektívnom vymáhaní nedoplatkov
 • výmene vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • otázkach ochrany osobných údajov pri výkone správy bytových domov v praxi

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:40
LEPŠIE POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV OD GENERALI
Predstavenie komplexnej ponuky poistenia bytových domov a súvisiacich doplnkových poistení. Poistenie sa v čase vyvíja – preto Vám prinášame inovovaný produkt s mnohými vylepšeniami. A pre partnerov ZLSBD navyše s partnerskou zľavou.
Branislav Korl, Generali Poisťovňa, a. s.

15:40 – 16:10
Hlasovanie na schôdzi, podrobný výklad §14, 14a, 14b zákona č. 182/1993 Z. z. , praktické riešenia a ukážky z praxe.
Od účinnosti novely č. 283/2018 Z. z. ubehol takmer rok a prax poukázala ako na výhody, tak aj na nedostatky znenia bytového zákona. Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

16:10 – 16:35
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Miroslav Tamaškovič, Rehau, s.r.o.

16:35 – 17:00
Novela zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a jej dopad na vymáhanie nedoplatkov výkonom zákonného záložného práva
Výkon dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob vymoženia nedoplatkov. Novelou zákona sa však postavenie správcov a spoločenstiev vlastníkov ako navrhovateľov dražieb výrazne mení. Podstatou prednášky je predstavenie všetkých zmien najmä z pohľadu praxe.
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s.r.o.

17:00 – 17:15 Prestávka (káva, čaj) 

17:15 – 17:35
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:35 – 18:00
Protiplesňový systém Mapei
Povrchové úpravy stien s odolnosťou proti rastu plesní a rias. Vhodné na použitie v exteriéri aj interiéri, pri sanácii a obnove starých povrchov i pri nových aplikáciách.
Mgr. Tomáš Jariabka, MAPEI SK s.r.o

18:00 – 18:25
Vzorový domový poriadok ZLSBD, jeho vykonateľnosť a riešenia susedských konfliktov v praxi
Susedské spory je možné riešiť a sme na to pripravení.Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie. Príďte sa dozvedieť o riešeniach, ktoré fungujú.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:25 – 18:45
Nové legislatívne povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov
– povinnosť správcov a spoločenstiev viesť elektronickú registračnú pokladnicu (ekasu)
– legislatívny návrh ZLSBD v parlamentnej tlači 1640
– zákon NR SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v kontexte povinností voči správcom a spoločenstvám vlastníkov
– zákon NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
– zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k správcom a spoločenstvám vlastníkov
– uvádzanie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácií príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:45 – 19:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Miroslav Tamaškovič
Mgr. Tomáš Jariabka
Branislav Korl

Rezervácia seminára v Dubnici nad Váhom

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 09.10.2019 15:00 09.10.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Dubnici nad Váhom 120


Viac nezobrazovať