Seminár o lepšej správe bytového domu v Košiciach

Združenie pre lepšiu správu bytových domov v spolupráci so Stavebným bytovým družstvom I. v Košiciach a Správcovským bytovým družstvom IV Košice, organizuje bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU V PDF

TERMÍN A MIESTO KONANIA

17. septembra 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Congress hotel centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice

 

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • poistných podmienkach 21. storočia pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • ustanoveniach bytového zákona o hlasovaní
 • tichých rozvodoch a kanalizácií v bytovom dome
 • aktuálnej novele zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
 • zvyšovaní zdravia vlastníkov odstraňovaním rias z fasády a zlepšovaním kvality ovzdušia v bytovom dome
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • nových legislatívnych povinnostiach správcov bytových domov a SVB
 • riešeniach susedských konfliktov

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:40
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov, poistenie čistej finančnej škody pre členov ZLSBD
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa. Predstavenie poistenia čistej finančnej škody ako lukratívneho produktu pre členov ZLSBD.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

15:40 – 16:10
Hlasovanie na schôdzi, podrobný výklad §14, 14a, 14b zákona č. 182/1993 Z. z. , praktické riešenia a ukážky z praxe.
Od účinnosti novely č. 283/2018 Z. z. ubehol takmer rok a prax poukázala ako na výhody, tak aj na nedostatky znenia bytového zákona. Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

16:10 – 16:35
Uponor, rýchla a bezpečná aplikácia kompozitného potrubia MLC, tichá kanalizácia
Stúpačkové a ležaté rozvody – kompozitné plastové potrubie MLCP. Výhody systému Riser a jeho jedinečné uplatnenie tvaroviek v praxi, odhlučnená kanalizácia Decibel s viacvrstvovým potrubím.
Jozef Sasarák, Uponor, s.r.o.

16:35 – 16:50
Novela zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a jej dopad na vymáhanie nedoplatkov výkonom zákonného záložného práva
Výkon dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob vymoženia nedoplatkov. Novelou zákona sa však postavenie správcov a spoločenstiev vlastníkov ako navrhovateľov dražieb výrazne mení. Podstatou prednášky je predstavenie všetkých zmien najmä z pohľadu praxe.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:50 – 17:05 Prestávka (káva, čaj) 

17:05 – 17:30
Odstraňovanie rias a plesní z fasád a vnútorných priestorov
Aké zdravotné ťažkosti môžu spôsobiť riasy a plesne? Zvyšovanie životnosti zatepľovacieho systému novým náterom a zlepšovanie kvality zdravia vlastníkov likvidáciou plesní.
Ladislav Matej, TIREKZ, spol. s r.o.

17:30 – 17:45
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:45 – 18:10
VETRANIE = ŽIVOT V ZDRAVÍ. LIMODOR.
„Králikárne“ dostávajú nový život na ďalších 30 rokov. Vieme prečo potrebujeme kontrolované vetranie už dnes? Peňaženky a zdravie majú dobrú správu. VEDIA.
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r. o.

18:10 – 18:25
Nové legislatívne povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov
– povinnosť správcov a spoločenstiev viesť elektronickú registračnú pokladnicu (ekasu)
– zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k správcom a spoločenstvám vlastníkov
– uvádzanie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácií príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:25 – 18:50
Vzorový domový poriadok ZLSBD, jeho vykonateľnosť a riešenia susedských konfliktov v praxi
Susedské spory je možné riešiť a sme na to pripravení.Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie. Príďte sa dozvedieť o riešeniach, ktoré fungujú.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:50 – 19:00
Vybrané otázky z „Praktika správy bytových domov“
Otázky a odpovede, ktoré riešia naši odborní konzultanti pravidelne priamo z praxe. Komplikované prípady a situácie ku ktorým dochádza pri správe bytových domov a ich riešenia.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia na tému zriadenia komory správcov

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ladislav Matej
Jozef Sasarák
Ing. Jozef Mihál
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Košiciach

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 17.09.2019 15:00 17.09.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Košiciach 120


Viac nezobrazovať