Seminár o lepšej správe bytového domu v Pezinku

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA

22. september 2020, 14:00 – 19:00 hod.
Hotel Tilia, Kollárova 20, Pezinok

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • zákone č. 476/2019 Z. z. ktorým sa novelizoval zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iných legislatívnych zmenách
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • lepších poistných podmienkach pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • aktuálnych otázkach rozhodovania vlastníkov hlasovaním
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytových domoch
 • inom pohľade na rozpočítavanie tepla a ostatných plnení
 • výmene rozvodov v bytových domoch
 • systéme prefabrikovaných lodžií
 • efektívnom vymáhaní nedoplatkov a postupe pri výkone zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby
 • odstraňovaní zdraviu škodlivých plesní z fasád bytových domov
 • povinnosti správcov a predsedov pri sčítaní obyvateľov v r. 2021
 • trestnej zodpovednosti správcov a spoločenstiev vlastníkov

 

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

14:00 – 14:15
Predstavenie ZLSBD ako najväčšieho združenia na Slovensku pre výkon správy a aktuálne riešené otázky. Výhody členstva.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

14:15 – 14:40
Domový poriadok v zmysle bytového zákona. Sankcie ukladané domovým poriadkom a ich vymáhateľnosť (zákon č. 476/2019 Z. z.)
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa najnovšou novelou dopĺňa o ustanovenia domového poriadku. V praxi táto zmena znamená jeho zaradenie do legislatívneho rámca zákona v plnej miere. Ako sa k tejto problematike postaviť a ako postupovať pri vymáhaní možných sankcií za porušenie domového poriadku?
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

14:40 – 15:00
Čistá fasáda = zdravý bytový dom
Ako sa dá predísť zdravotným problémom, ktoré spôsobuje znečistená fasáda bytového domu? Čistou fasádou získate nielen zdravší bytový dom, ale aj zhodnotíte svoju nehnuteľnosť.
Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s. r. o.

15:00 – 15:25
Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe
Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

15:25 – 15:45
Nové trendy v poistení bytových domov a poistenie zodpovednosti predsedu SVB
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti všeobecne. Obsahom
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

15:45 – 16:00
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
Spravovanie elektronickej schránky SVB ako služba od ZLSBD.
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť aktivácie štátom zriadenej elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme nielen podrobný návod „ako na to“, ale ponúkame službu komplexnej starostlivosti o elektronickú schránku s informačným prehľadom a aktivácie bez potreby akejkoľvek činnosti zo strany SVB.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

16:00 – 16:20
Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov od vlastníkov
Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Príďte si vypočuť argumenty osvedčené praxou.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

16:20 – 16:35
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

16:35 – 17:10
Pripravované legislatívne zmeny v oblasti správy bytového fondu na Slovensku.
Aj napriek častej novelizácií bytového zákona za posledné dva roky nie je vyriešených mnoho otázok a problémov. Aktívne pracujeme na zmenách, ktoré pomôžu správcom a spoločenstvám najmä v praxi. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne diskutovať o pripravovaných zmenách a buďte informovaní vopred.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

17:10 – 17:30
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Kvalitné materiály a 15 rokov skúseností s výmenou rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch. www.stupacky.sk
Ing. Július Bohunský, REHAU s. r. o.

17:30 – 17:50
Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Aké povinnosti vyplývajú správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021? Finančné možnosti spolupráce medzi mestami, obcami, správcami a spoločenstvami.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:50 – 18:15
Riešenie problémov rozpočítavania tepla v bytovom dome
Máte v bytových domoch vo vašej správe meranie a rozpočítanie tepla a iných plnení nastavené korektne? Ak nie, príďte sa dozvedieť ako na to.
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

18:15 – 18:35
Prístavba prefabrikovaných loggií
Výstavbou prefabrikovaných lodžií získa byt nový exteriérový priestor s rozlohou 5,2 m² úžitkovej plochy. Ten možno vybaviť napr. úplným zaskleným, čo zvyšuje využiteľnosť lodžie. Výstavbou lodžii sa výrazne zlepší kvalita bývania v byte, zlepšuje sa dizajn a vzhľad celého bytového domu.
Ing. Peter Jandzík, REVITALSTAV SK, s.r.o.

18:35 – 19:00
Trestná zodpovednosť správcov bytových domov, predsedov a členov rady
Zodpovednosť je nevyhnutnou súčasťou výkonu správy a v spoločnosti správcov a spoločenstiev panuje mylná mienka o tom, kto je za čo zodpovedný a do akej miery. Na prednáške sa budeme venovať aj trestnej zodpovednosti spoločenstiev vlastníkov ako právnických osôb.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Miroslav Kantner
Mgr. Nina Sovič
Boris Rozsa
Daniel Ferdinandy
Ing. Július Bohunský
Ing. Peter Jandzík

Registrácia na seminár

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za Vašu registráciu

Pridať do kalendára 22.09.2020 14:00 22.09.2020 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Pezinku 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy