Seminár o lepšej správe bytového domu v Trebišove

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU V PDF

TERMÍN A MIESTO KONANIA

18. septembra 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Mestský úrad, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP
 • poistných podmienkach 21. storočia pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP
 • ustanoveniach bytového zákona o hlasovaní
 • výmene rozvodov v bytovom dome
 • aktuálnej novele zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a efektívnom vymáhaní nedoplatkov
 • využívaní obnoviteľných zdrojov energie v praxi
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • riešeniach susedských konfliktov a domovom poriadku

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:40
Exkluzívne poistné podmienky bytových domov pre správcov s spoločenstvá vlastníkov, poistenie čistej finančnej škody pre členov ZLSBD
Ako sa správne orientovať na poistnom trhu, rady a tipy k poistným zmluvám, odpovede na likvidácie poistných škôd v bytovom dome a prečo je dôležitý správny výber finančného sprostredkovateľa. Predstavenie poistenia čistej finančnej škody ako lukratívneho produktu pre členov ZLSBD.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o./člen siete INSIA SK s.r.o.

15:40 – 16:10
Hlasovanie na schôdzi, podrobný výklad §14, 14a, 14b zákona č. 182/1993 Z. z. , praktické riešenia a ukážky z praxe.
Od účinnosti novely č. 283/2018 Z. z. ubehol takmer rok a prax poukázala ako na výhody, tak aj na nedostatky znenia bytového zákona. Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

16:10 – 16:35
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.
Ing. Peter Filičko, Rehau, s.r.o.

16:35 – 17:00
Novela zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a jej dopad na vymáhanie nedoplatkov výkonom zákonného záložného práva
Výkon dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob vymoženia nedoplatkov. Novelou zákona sa však postavenie správcov a spoločenstiev vlastníkov ako navrhovateľov dražieb výrazne mení. Podstatou prednášky je predstavenie všetkých zmien najmä z pohľadu praxe.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

17:00 – 17:15 Prestávka (káva, čaj) 

17:15 – 17:40
Skúsenosti s využívaním obnoviteľných zdrojov energie na bytovom dome v Spišskej Novej Vsi
Ako dosiahnuť aby bytový dom neplatil za elektrickú energiu alebo stočné za vodu? Využitie tzv. sivej vody a úspora formou soláárnych panelov v praxi.
Ondrej Pavlanský, ZLSBD

17:40 – 18:05
Vzorový domový poriadok ZLSBD, jeho vykonateľnosť a riešenia susedských konfliktov v praxi
Susedské spory je možné riešiť a sme na to pripravení.Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie. Príďte sa dozvedieť o riešeniach, ktoré fungujú.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:05 – 18:20
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:20 – 18:35
Nové legislatívne povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov
– povinnosť správcov a spoločenstiev viesť elektronickú registračnú pokladnicu (ekasu)
– zákon NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
– zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k správcom a spoločenstvám vlastníkov
– uvádzanie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácií príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:35 – 19:00
Praktický manuál ochrany osobných údajov vo výkone správy bytových domov
Kódex správania Združenia pre lepšiu správu bytových domov, spracovanie údajov na zákonnom základe, posúdenie vplyvu na ochranu os. údajov, je nutné určiť zodpovednú osobu?, záznam o spracovateľských operáciách.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia na tému zriadenia komory správcov

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ondrej Pavlanský
Ing. Peter Filičko
Daniel Ferdinandy

Rezervácia seminára v Trebišove

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 18.09.2019 15:00 18.09.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Trebišove 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy