Odborný seminár v súvislosti s novelou bytového zákona č. 283/2018 Z. z.

V spolupráci s AK Valachovič & partners s.r.o. a Asociáciou vlastníkov bytov sme pripravili seminár zameraný na zmeny z dôvodu novely č. 283/2018 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z.. Program odborného seminára je spracovaný tak, aby účastníkom poskytol podrobné informácie o zmenách, nových právach a povinnostiach správcov bytových domov, zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov, predsedov spoločenstiev, bytové družstvá.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

6. december 2018, 8:00 – 16:00 hod.
Apores, Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava

Pozvánka (pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • zozname správcov a aplikačných problémoch
 • výklade všetkých zmien prinesených novelou bytového zákona
 • zmenách v procese hlasovania
 • súvislostiach spojených s novelou bytového zákona

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

08:00 – 08:30
Prezentácia účastníkov

08:30 – 09:00
Zápis do zoznamu správcov, a čo ďalej?
Ing. Miloš Hajdin, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

09:00 – 10:15
Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018 (I. časť)
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská

 • nové pojmy v bytovom zákone (Marek Perdík)
 • nahradenie vyhlásenia správcu potvrdením o nedoplatkoch, vecnoprávny status pohľadávky k bytu (Marek Perdík)
 • vylučujúca alternatíva foriem správy (spoločenstvo alebo zmluva o výkone správy), prenos kompetencií na základe mandátnej zmluvy (Marek Perdík)
 • nové práva a povinnosti spoločenstva, konanie v mene a na účet vlastníkov (Otília Leskovská)
 • práva a povinnosti orgánov SVB (Otília Leskovská)

10:15 – 10:30 Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

10:30 – 12:00
Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018 (II. časť)
JUDr. Marek Valachovič, PhD., Miroslav Kantner

 • dopad novely č. 283/2018 Z. z. na postavenie správcu, zmluva o výkone správy po 1.11.2018 (Miroslav Kantner)
 • nové práva a povinnosti správcu bytového domu (Miroslav Kantner)
 • spoločné ustanovenia k správe domu (Marek Valachovič)
 • prechodné ustanovenia novely (Miroslav Kantner)
 • užívanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, miera zohľadnenia (Marek Valachovič)
 • právo výlučného užívania garážového stojiska (Marek Valachovič)

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00
Novela bytového zákona č. 283/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018 (III. časť)
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská, JUDr. Marek Valachovič, PhD., Miroslav Kantner

 • hlasovanie v zmysle § 14, 14a a 14b (komplexné spracovanie systematiky hlasovania od 1.11.2018)
 • otázky ochrany osobných údajov (GDPR) pri správe bytových domov
 • tázky a odpovede

15:00 – 15:30
Diskusia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Ing. Otília Leskovská, JUDr. Marek Valachovič, PhD., Miroslav Kantner

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík (Združenie pre lepšiu správu bytových domov)
JUDr. Marek Valachovič, PhD. (AK Valachovič & partners s.r.o.)
Ing. Otília Leskovská (Združenie pre lepšiu správu bytových domov)
Miroslav Kantner (Asociácia vlastníkov bytov)
Ing. Miloš Hajdin (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

CENA

70,00€/seminár pre nečlena ZLSBD
40,00€/seminár pre člena ZLSBD

Prihlášky zasielajte priebežne alebo do obsadenia kapacity priestorov. Počet miest je limitovaný!

REZERVÁCIA SEMINÁRA

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formulára. Po vyplnení a odoslaní povinných údajov, budú na kontaktnú e-mailovú adresu doručené údaje k úhrade.

Registrácia seminára v Bratislave

Kapacita podujatia je už naplnená.