Verejná diskusia so správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bratislave

Program verejnej diskusie je zameraný najmä na riešenie praktických otázok v kontexte správy bytových domov v Bratislave.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA

23. januára 2020, 14:00 – 18:00 hod.
Sorea Regia**** Kráľovské údolie 6, 811 02 Staré Mesto

 

PROGRAM

14:00 – 14:15
Otvorenie verejnej diskusie

14:10 – 14:35
(Ne)spravodlivý systém platenia poplatkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Bratislave.
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady umožňuje v § 77 ods. 5 obciam vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom,poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).
Správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov uvedené ustanovenie v spojení so všeobecne záväznými nariadeniami Hlavného mesta SR Bratislavy dostáva do pozície ručiteľa a to bez ich vlastného súhlasu. Uvedenú situáciu považuje mnoho správcov za protiústavnú a snahou nášho združenia je situáciu vyriešiť v medziach zákona.
Diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
zástupcovia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

15:45 – 16:10
Prestávka

16:10 – 18:00
Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 po prvýkrát počíta s aktivitou správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a v tejto súvislosti im v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 prináležia určité práva a povinnosti ako povinným osobám popri mestách a obciach, či mestských častiach. Napriek prioritnej povinnosti vykonať sčítanie domov a bytov mestskými časťami, mestami a obcami, patrí medzi ich práva požadovať informácie a údaje za účelom sčítania práve od správcov bytových domov a od spoločenstiev vlastníkov, a to aj pod hrozbou sankcie. Do akej miery a v akej miere budú môcť tieto povinnosti požadovať je predmetom metodického usmernenia, na ktorom spolupracuje Združenie pre lepšiu správu so Štatistickým úradom. Predmetom usmernenia a verejnej diskusie je aj spôsob vypĺňania požadovaných údajov za účelom dosiahnutia čo najvyššej efektivity a presnosti.
Diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík Štatistického úradu SR
RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
zástupcovia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy

18:00
Záver

Rezervácia verejnej diskusie

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za Vašu registráciu

Pridať do kalendára 23.01.2020 14:00 23.01.2020 18:00 Europe/Bratislava Verejná diskusia so správcami bytových domov a spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v Bratislave 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy