V. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2020


„Pragmaticky, lepšie a hlavne bezpečne“

Všetkých, ktorým nie je výkon správy na Slovensku ľahostajný srdečne pozývame na náš jesenný V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA 2020 s bohatým programom, ktorý sa bude konať v hoteli Sitno**** vo Vyhniach v termíne 7. – 9. októbra 2020.

Mnohí z vás ešte stále uvažujú nad registráciou na náš V. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2020, najmä vzhľadom na súčasnú nešťastnú situáciu a s ňou spojené neustále sa meniace opatrenia ohľadom usporadúvania hromadných podujatí.

Uvedomujeme si, že situácia môže vyzerať nepriaznivo a každý z nás má vo svojom okolí blízkych a známych a ktorí sa stavajú k situácii rôzne. Na všetky tieto argumenty sme pri organizácií nášho kongresu mysleli a v spolupráci s hotelom Sitno sme pre účastníkov kongresu zabezpečili všetko tak, aby ostali účastníci v bezpečí a neboli žiadnym spôsobom ohrození počas všetkých troch dní trvania kongresu.

Usporiadaniu kongresu praje aj nové opatrenie Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 17. 09. 2020, ktorým sa povoľuje uskutočňovanie hromadných podujatí za dodržania všetkých hygienických a bezpečnostných opatrení do počtu 500 osôb. A my sme na to všetci plne pripravení.

Situáciu neustále sledujeme a snažíme sa na ňu flexibilne reagovať. Pri organizácií nášho októbrového kongresu dbáme na najvyššiu prioritu, ktorou je bezpečnosť všetkých účastníkov. Kongres bude prebiehať za prijatia všetkých opatrení, takže o svoje zdravie sa obávať nemusíte. „Pragmaticky, lepšie a hlavne bezpečne.“

V súlade so všetkými potrebnými opatreniami a bezpečnostnými podmienkami zo dňa 17. 09. 2020 bude kongres prebiehať za prijatia týchto opatrení:

  • vstup do hotela a na kongres ako taký bude umožnený iba s prekrytými hornými dýchacími cestami
  • priestory hotela a kongresových sál budú pravidelne a často dezinfikované; to sa týka všetkých nielen dotykových plôch ako sú kľučky, lavice, hygienické zariadenia, ale všetkých plôch
  • hygienické zariadenia budú štandardne vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, rovnako budú po hoteli rozmiestnené dávkovače s alkoholovou dezinfekciou na ruky
  • pravidelné kontroly toaliet v spoločných priestoroch sú nastavené na každých 60 minút
  • sedenie v kongresovej sále bude rozvrhnuté tak, aby bol medzi účastníkmi dodržaný bezpečný odstup
  • priestory hotela, v ktorých sa budú účastníci zdržiavať budú pravidelne vetrané
  • spoločné priestory sú v nočných hodinách dezinfikované ozónovým generátorom
  • v priestoroch reštaurácie je pripravená „dezinfekčná čata“, ktorá po každom hosťovi dezinfikuje priestor stola a sedenia
  • pri naberaní jedál z bufetu je hosť povinný chrániť sa vlastným rúškom a mať jednorazové rukavice, ktoré zabezpečí hotel
  • izby prejdú dôkladnou dezinfekciou po každom ubytovanom hosťovi

Hotel Sitno**** aktívne spolupracuje s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR pri aplikovaní všetkých potrebných nariadení a opatrení a rovnako často a pravidelne vykonáva kontroly ich správneho dodržiavania. Žiaden účastník kongresu sa tak nemusí obávať o svoju bezpečnosť.

Aby sme vás skutočne ubezpečili o bezpečných podmienkach priebehu kongresu, oslovili sme samotný hotel Sitno, aby nám poskytol vyjadrenie k tomu, ako u nich prebiehajú podujatia hromadného charakteru a aká je ich spolupráca a skúsenosť s pravidelnými kontrolami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR. Podstatnou skutočnosťou je totiž to, že zo strany hotela nedošlo pri žiadnej kontrole k žiadnemu pochybeniu bezpečnostných a hygienických podmienok organizovania podujatí.

Vyjadrenie hotela Sitno**** k bezpečnosti v hoteli

„Keďže si nesmierne vážime dôveru našich hostí a obchodných partnerov, plne venujeme pozornosť aktuálnym nariadeniam vlády. Vaša, bezpečnosť a rovnako aj bezpečnosť našich zamestnancov je pre nás prvoradá.

Od júna 2020 kedy sme opäť otvorili, úzko spolupracujeme a radíme sa s príslušným RÚVZ ohľadom aplikácie nariadení vlády v priestoroch prevádzok nášho hotela. Zintenzívnili sme kontroly čistoty spoločných priestorov a vyčlenili sme z nášho personálu tím „dezinfekčnej čaty“, ktorý sa zameriava na pravidelnú dezinfekciu. Výsledkom práce celého kolektívu hotela Sitno**** je miesto, kde sa môžete cítiť bezpečne. Prosíme aj Vás o dôsledné dodržiavanie nosenia ochranných pomôcok. Tešíme sa na Vašu návštevu.“


MARTINA BEŇOVÁ, obchodná riaditeľka hotela Sitno****

Pre účastníkov kongresu sme opäť pripravili pútavý odborný program plný interaktívnych diskusných fór na aktuálne témy z oblasti bytovej agendy. Navyše sme sa dostali do štádia, kedy môžeme povedať, že sme najväčším združením správcov a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Slovensku a je nás počuť, a to nielen v legislatíve. Presadzujeme vaše záujmy, ktoré sa reálne dostávajú aj do praxe.

Pripravili sme pre vás množstvo noviniek a prekvapení, o ktorých sa môžete dozviedieť viac v nižšie uvedenom texte 🙂

Videopozvánka na V. kongres

LEPŠIA SPRÁVA 2020

PROGRAM KONGRESU

8:00 – 9:30
registrácia účastníkov – členov ZLSBD

10:00 – 14:00
registrácia účastníkov a možnosť prednostného ubytovania

9:30 – 11:00 (len pre členov ZLSBD)
Domový poriadok v praxi po 7 mesiacoch. Ukladanie možných sankcií v praxi (diskusné fórum)
– kolektívny vs. individuálny spôsob rozhodovania
– rozdiely medzi domovým poriadkom a všeobecne záväzným nariadením obce
– dokazovanie porušovania pravidiel a ochrana osobných údajov v dokazovaní
– právny titul a zásady ukladania sankcií
– príklady z praxe a skúsenosti účastníkov fóra
– právny rámec sankcie uloženej na základe domového poriadku v porovnaní so zmluvnou pokutou
– škodovosť bezplatných vzorov domových poriadkov na internete
– stalking
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Mgr. Katalin Csizmadia, právnička ZLSBD

správca bytových domov (zatiaľ neurčené)

11:00 – 11:15
Prestávka, občerstvenie

11:15 – 12:30 (len pre členov ZLSBD)
Metodika zvyšovania poplatku za výkon správy a odmeny predsedov a zástupcov (diskusné fórum)
– pohľad vlastníka na finančnú politiku správcu
– psychologické aspekty rozhodovania o zvyšovaní poplatku
– presvedčovacie možnosti vo vzťahu k vlastníkom pri osobnom kontakte a bez osobného kontaktu
– inflačný koeficient vs. koeficient minimálnej mzdy
– možnosti zmluvy o výkone správy vs. povinnosť rozhodovania vlastníkov o zvyšovaní poplatku
diskutovať budú:
Ing. Miloš Frečka, zástupca vlastníkov, kouč a člen predstavenstva ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD

Matúš Kolník, QUALITA správa bytov, s. r. o.
zástupca Slovenskej obchodnej inšpekcie

12:30 – 14:00
Obed

14:00 – 14:15
Otvorenie kongresu
– príhovory generálnych partnerov
– privítanie účastníkov manažérom hotela Sitno****
– oboznámenie účastníkov s programom a priebežnými aktivitami

14:15 – 15:15 (diskusné fórum)
Aplikačné problémy SOBD 2021 a ich riešenia v praxi. Úhrada nákladov správcovi za výkon činnosti v procese sčítania.
Od 1. júna 2020 prebieha sčítanie domov a bytov s priamym a v praxi často nesprávne interpretovaným dopadom na práva a povinnosti správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov. Kto má presne aké práva a povinnosti a kedy reálne môže byť udelená sankcia? Podarí sa vytvoriť register domov a bytov? Opatrenie č. 100/2020 Z. z. a Metodický pokyn č. 10900-0018/2020 z 5. mája 2020.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
zástupca Štatistického úradu SR (zatiaľ nepotrvdené)
predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (zatiaľ neurčené)
správca bytových domov (zatiaľ neurčené)

15:15 – 15:45
LEPŠIE poistenie bytových domov
Mojmír Vedej a Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited

Predstavenie PREMIUM Insurance Company Limited ako nového poisťovateľa na trhu poistenia bytových domov v SR, vysoká kvalita zaistenia ako garancia krytia všetkých záväzkov poisťovateľa voči klientom, predstavenie nového produktu PREMIOVÉ BYTOVÉ DOMY ako najvýznamnejšej novinky tohto roka na trhu poistenia bytových domov v SR, unikátna filozofia komplexného „all risk“ krytia, poistenie na „trhové“ ceny, najširší rozsah „Doplnkových predmetov poistenia“, komplexné krytie poistenia zodpovednosti za škodu (voči tretím osobám, voči ostatným vlastníkom, z prevádzky domácnosti).

15:45 – 16:00
Prestávka, občerstvenie

16:00 – 17:00 (diskusné fórum)
Právny rámec poskytovania finančnej pomoci a pôžičiek vlastníkom správcami bytových domov
– spotrebiteľský pohľad
– poskytovanie pôžičiek fyzickou osobou vlastníkom
– poskytovanie pôžičiek správcami vlastníkom
– požička, úver, finančná výpomoc
– odplatnosť vs. bezodplatnosť vzťahu
– trestnoprávna rovina a dodržiavanie povinnej miery opatrnosti
diskutovať budú:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
zástupca Slovenskej obchodnej inšpekcie SR
správca bytových domov (zatiaľ neurčené)
zástupca bankového sektora (zatiaľ neurčené)


17:00 – 17:20
Digitalizácia v oblasti merania a rozpočítania. Požiadavky Smernice EPaR 2018/2002/EÚ v praxi
Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

17:20 – 17:30
Prezentácia – I.MAR spol. s r.o.

17:30 – 18:30
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Valachovič/Perdík/Valichnáčová) – krst publikácie
Prvá publikácia obsahujúca viac než 450 súdnych rozhodnutí a stanovísk z oblasti správy bytového fondu zoradených podľa jednotlivých ustanovení nepredstavuje len zbierku vybraných súdnych rozhodnutí, ale hlavne hmotný materiál, o ktorý sa pri výklade právnych noriem bytového zákona a súvisiacich právnych predpisov dokáže oprieť každý, komu nie je správa bytového fondu na Slovensku ľahostajná. V diskusnom fóre budú autori prezentovať vybrané rozhodnutia z významným dopadom na výkon správy. Zároveň knihu uvedú do sveta krstom.
diskutovať o vybraných judikátoch budú samotní autori:
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

18:30 – 20:00
Večera

20:30 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– príhovor generálneho partnera
– vyhodnotenie súťaže „Ozeleň svoj bytový dom“
– vyhodnotenie súťaže „O najšpinavšiu fasádu“
– fotokútik (20:00 – 24:00)
– kapela SWAY BAND (od 21:00)
– diskotéka od majstra Československa v djingu ’89 Apa Egryho ( od 00:00)

09:00 – 09:30
Zákon o zaisťovaní majetku v trestnom konaní a správca ako riadny hospodár zaisteného majetku v trestnom konaní
– postavenie Úradu pre správu zaisteného majetku vo vzťahu k správcom bytových domov
– možnosti odmeňovania správcu zaisteného majetku
– práva a povinnosti správcu bytových domov podľa nového zákona o zaisťovaní a správe zaisteného majetku v trestnom konaní
– dodržiavanie princípu riadneho hospodára pri výkone správy zaisteného majetku v trestnom konaní
– výkon správy zaisteného podielu v bytovom družstve
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

09:30 – 09:50
Uplatňovanie hlasovacích práv a vymáhanie nedoplatkov v dedičskom konaní
– moment nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu / NP v dedičskom konaní
– ležiaca pozostalosť
– dôležitosť určenia okruhu potenciálnych dedičov a odúmrť vo vzťahu k správcovi bytového domu
– princípy a možnosti hlasovania viacerych dedičov, potvrdenie o dedičstve
– plná moc na hlasovanie udelená poručiteľom za jeho života
– zánik BSM v dôsledku úmrtia bezpodielového spoluvlastníka v kontexte uplatnenia hlasovacieho práva
– vymáhanie nedoplatkov ku dňu smrti a počas priebehu dedičského konania
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

09:50 – 10:00
LIMODOR – kontrolované vetranie šité na mieru
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE spol. s r. o.


Efektívne, kontrolované, energeticky úsporné vetranie, plnoautomatické zbavenie vlhkosti v pivniciach a bytoch, rekuperácia tepla až do 94,5% a vetranie ako zdroj tepla s výkonovým číslom do 4,7.

10:00 – 10:30 (oxfordská debata)
Metafyzické úvahy o možnosti transformácie bytových družstiev na akciové spoločnosti
Okresné stavebné bytové družstva sa postupom času menili na čisto správcovské organizácie. Dnes sa už nedá hovoriť o stavebnej aktivite družstiev a vzťah k bytovým domom je založený na výkone správy, prípadne ich údržbe a podobnej činnosti. Za tým účelom sú družstvami čoraz častejšie zakladané iné formy podnikateľských subjektov (napr. s. r. o.) s ich majetkovou účasťou. Aká bude ich budúcnosť a je vôbec forma družstva pri výkone správy efektívna?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Maroš Čulák, riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice
zástupca SZBD (zatiaľ nepotvrdené)

10:30 – 10:45
Prestávka, občerstvenie

10:45 – 11:45 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky obnovy bytových domov a implementácia obnoviteľných zdrojov energie
Technológie s dobou nedržia krok, predbehli ju. O systematických, energetických a všeobecných novinkách v oblasti obnovy a modernizácie botového fondu budeme diskutovať s partnermi z rôznych oblastí.
Mgr. Katarína Timoranská, právnička ZLSBD
Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s.r.o.
Ing. Ján Karaba, MSc., Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
Ing. Ivan Škoda, Asociácia pasívnej protipožiarnej ochrany SR
zástupca UPONOR, s. r. o.
Ondrej Pavlanský, kancelária ZLSBD v Spišskej Novej Vsi

11:45 – 12:00
Zapojenie alternatívnych zdrojov do reálneho života v bytovom dome, výhody a nevýhody
Ondrej Pavlanský, kancelária ZLSBD v Spišskej Novej Vsi

12:15- 12:25
EPI – praktické využitie Ekonomických a Právnych Informácií z pohľadu správy bytových domov
Renáta Šrámková, obchodná zástupkyňa Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina

12:25 – 13:30
Obed

13:30 – 14:00
Prezentácia Štátneho fondu rozvoja bývania
(zatiaľ nepotvrdené)

14:00 – 18:00
Ochutnávka exkluzívnych pív nového remeselného pivovaru General

14:00 – 15:00 (diskusné fórum)
Vstavba, nadstavba, prístavba, výlučné užívanie, výlučne nová spoločná časť, pôdorysné rozšírenie domu a praktické dopady zákona č. 230/2019 Z. z..
– nejednoznačné až chaotické ustanovenia bytového zákona
– určenie jednotlivých kvór no konkrétny účel použitia finančných prostriedkov
– určenie kvór vo vzťahu k zásahu do spoločných častí
– optika ŠFRB a stavebných úradov
diskutovať budú:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS
zástupca Štátneho fondu rozvoja bývania (zatiaľ nepotvrdené)
zástupca partnera kongresu (zatiaľ neurčené)

15:00 – 15:30
Čistá fasáda = zdravý bytový dom
Radek Hubeňák, Umyjemto SK, s. r. o.

15:30 – 15:45
Prestávka, občerstvenie

15:45 – 15:55
Prezentácia
BiOn, s.r.o.

15:55 – 16:50 (diskusné fórum)
Nové pravidlá likvidácie SVBaNP – novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020. Nekalá likvidácia podľa Tresného zákona
Úplna zmena procesu likvidácie obchodných spoločností má dopad na podmienky a postup likvidácie spoločenstiev vlastníkov vzhľadom na priamy odkaz zákona č. 182/1993 Z. z. na ustanovenia Obchodného zákonníka. V diskusnom fóre si prejdeme postupne všetky nové práva, povinnosti a efektívne riešenia. Úprava nekalej likvidácie.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD a správca konkurznej podstaty (likvidátor)
Mgr. Katarína Timoranská, právnička ZLSBD – likvidátorka
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
zástupca Ministerstva vnútra SR (zatiaľ nepotvrdené)
zástupca spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Zlepšená ochrana fasády pred slnečným žiarením – Solar Protect
Ing. Slavomír Vician, HENKEL SLOVENSKO spol. s .r.o.

17:20 – 17:30
Prestávka, občerstvenie

17:30 – 17:40
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov
JUDr. Katarína Niňajová – riaditeľka pre obchody právnických osôb PSS, a. s.
Ing. Miloš Blanárik – poradca redstaventva PSS, a. s., pre vzťahy s verejnosťou


17:40 – 18:30
Brainstorming o pripravovaných legislatívnych zmenách v oblasti výkonu správy a možnostiach zavedenia do praxe
– elektronické hlasovanie vlastníkov ako rovnocenná forma písomného rozhodovania hlasovaním
– zánik domu ako predmetu správy
– dočasná / nútená správa bytového domu
– zápis informácie o správcovi bytového domu na LV
– nové aktuálne otázky a návrhy riešenia
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
správca bytových domov (zatiaľ neurčené)
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD

18:30 – 20:00
Večera
(v prípade priaznivého počasia formou bufetu aj na terase)

20:00 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– príhovor generálneho partnera
– kapela LOMNICKÉ ČHÁVE (21:00
– 00:00)
– premietanie filmu Vlastníci v kinosále (21:00)
– ohňostroj (21:45)
– diskotéka od majstra Československa v d
jingu ’89 Apa Egryho (00:00)

09:00 – 10:00
Program v kongresovej sále

10:00 – 11:00 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky a odpovede v oblasti rozhodovania vlastníkov hlasovaním
– organizovanie schôdzí a písomných hlasovaní
– povinnosť podmienky zvolania schôdze správcom alebo radou najmenej raz za kalendárny rok
– hygienická bezpečnosť v bytových domoch
diskutovať budú:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD
spredseda SVB (zatiaľ neurčené)

11:00 – 11:25
Bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre SVB
ako členov ZLSBD
diskutovať budú:
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia, s. r. o.

Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited

11:25 – 11:45
Vybrané povinnosti predsedov SVB pri výkone správy
– povinné a nepovinné revízie
– poskytovanie informácií a komunikácia vlastníkov bytov a neb. priestorov v 21. storočí
– kompetencie, práva a povinnosti predsedu SVB vo vzťahu k Okresnému úradu
Miroslav Rešeta, ZLSBD

11:45 – 12:25
Úskalia mandátnej zmluvy medzi SVB a správcom
– prenesenie práv vs. prenesenie ich výkonu a zodpovednosti
– zastretá mandátna zmluva
– môže konať mandatár „v mene a na účet“?
– kontrolné možnosti mandatárov
– príklady nesprávnych ustanovení
– návrhy legislatívnych zmien
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD

12:25 – 13:30
Obed

13:30 – 14:00
Program v kongresovej sále

14:00 – 14:30
Občianska a trestná zodpovednosť predsedu SVB a členov rady pri výkone funkcie
– všeobecná zodpovednosť správcov
– vybrané ustanovenia Trestného zákona
– zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
– vybraná judikatúra
– (nedostatočná) kontrolná činnosť ako možnosť spáchania trestného činu
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

14:30 – 15:00
Efektívne vymáhanie nedoplatkov, poradie zákonného záložného práve a jeho výkon.
Príklady z praxe.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

15:00 – 15:30
Program v kongresovej sále

15:30 – 15:55
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
Spravovanie elektronickej schránky SVB ako služba od ZLSBD.

Miroslav Rešeta, ZLSBD

15:55 – 18:30
Program v kongresovej sále


09:00 – 10:00 (diskusné fórum)
Dopady koronakrízy na výkon správy, 2. vlna šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a legislatívne návrhy „de lege ferenda“ (diskusné fórum)
– ako vyriešiť otázku hlasovania počas mimoriadnych situácií?
– zvyšovanie finančného vedomia vlastníkov ako neplatičov
– nájomné vs. „nájomné“
– zodpovednosť za ochranu života a zdravia v bytovom dome
– COVID-19 ako forma bezprostredného ohrozenia v zmysle § 9 ods. 4 BytZ
– porušovanie práv vlastníka ako spotrebiteľa zo strany správcu
– solidárnosť vlastníkov v bytovom dome a pomoc susedom
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD
MUDr. Eva Striežová, regionálna hygienička Úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom
PhDr. Boris Schubert, MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 10:00 – 10:10
Renovácia s najlepším výhľadom do budúcnosti
Ing. Michal Smolej, Československá obchodná banka, a. s.


Modernizujte svoj bytový dom a bývajte úspornejšie vďaka nášmu výhodnému úverovému programu RENOVO.Program RENOVO obsahuje možnosť poskytnutia úveru, záväzného prísľubu vystavenia bankovej záruky, vystavenie bankovej záruky v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a finančnú spoluúčasť ČSOB so ŠFRB.


10:10 – 11:10 (diskusné fórum)
Brainstorming o nových pravidlách rozpočítavania tepla a zmenách vyhlášky 240/2016 Z. z. – staňte sa súčasťou tvorby a nastavme spolu spravodlivejšie pravidlá.
Systematické zmeny by mali nastať nielen v oblasti bývania, a to hlavne nájomného, ale aj v rovine rozpočítavania tepla, teplej vody a všeobecne. Poukazujeme na nedostatky v legislatíve a sme radi, že je nás počuť. Predmetom diskusie budú hlavne tézy nových pravidiel rozpočítavania, do ktorej sa budete môcť zapojiť, a to nielen na kongrese.
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
zástupca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (zatiaľ nepotvrdené)
zástupca Slovenskej obchodnej inšpekcie
zástupca Ministerstva hospodárstva SR (zatiaľ nepotvrdené)
záastupca Asociácie rozpočítavateľov tepla a vody
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD

11:10 – 11:20
Usmernenie Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov č. 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení
Kamerové systémy v bytových domoch sú čoraz viac populárnejšie a zohrávajú významnú úlohu aj v dokazovaní pri porušovaní domového poriadku. Aké sú nové pravidlá ich používania je predmetom úpravy nového Usmernenia.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:20 – 12:30
Praktikum správcu bytových domov
Už štvrté pokračovanie riešenie praktických prípadov vyššieho štandardu. Atypické otázky, na ktoré nedáva zákon jasnú odpoveď a ich pragmatické riešenia s ktorými sme sa od posledného praktika stretli.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD

12:30 – 12:45
Ukončenie kongresu
– žrebovanie vecných cien (pobytový poukaz, vecné ceny od partnerov a od ZLSBD)
– vyhodnotenie sms súťaže o 500 bytíkov

13:00
Obed

Na kongrese si budete môcť zakúpiť aj lístky na II. Ples Združenia pre lepšiu správu bytových domov, ktorý sa bude konať v Bratislave, 6. februára priamo na vlnách Dunaja – na lodi Rivers Club s výnimočnou atmosférou.

Pozrite si video z predchádzajúceho IV. kongresu z marca 2020

Dôležité informácia a partneri

V. kongresu LEPŠIA SPRÁVA

KONGRES BUDE PREBIEHAŤ V ZNAMENÍ BEZPEČNOSTI
Pre účastníkov kongresu sme pripravili vzhľadom na pandémiu čo najbezpečnejšie prostredie. Dodržané budú všetky nariadenia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR vo vzťahu k organizácií hromadných podujatí.

PROGRAM ZOSTAVENÝ AŽ ZO 14-ICH INTERAKTÍVNYCH DISKUSNÝCH FÓR
Zostávame verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsobo podávania informácií a najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou. Každé diskusné fórum bude prebiehať na pódiu v zložení 5 až 6 odborníkov na danú problematiku a bude v trvaní cca. 60 minút.

OXFORDSKÁ DEBATA
Nie je debata ako debata. Dokážete svoj postoj obhájiť proti komukoľvek, racionálne kritizovať názor protistrany a mať pritom nad vecou nadhľad? Pokračujeme druhou Oxfordskou debatou, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje na tému možnosti transformácie bytových družstiev na akciové spoločnosti.

WEBOVÉ PRAKTIKUM
Na kongrese predstavíme našu veľkú novinku na webe, ktorou bude kopa otázok a odpovedí dôležitých pre výkon správy rozdelných podľa kategoórií. Webové praktikum je aplikácia na stránke www.lepsiasprava.sk, v ktorej budú môcť členovia nájsť odpoveď na požadované otázky. Príďte si ju vyskúšať na náš kongres a zoznámte sa s jej užívaním.

DOOBEDNÝ PROGRAM V STREDU VENOVANÝ IBA ČLENOM ZLSBD
Tak ako aj minulé ročníky, aj tento kongres bude mať doobedný program prvého dňa (v stredu) venovaný výhradne členom ZLSBD. Do sekcie sme tentokrát zvolili hlavne neobvyklé témy, ktorými sa snažíme našim členom poskytnúť služby a informácie, ktoré im pomôžu zdokonaliť sa vo výkone svojej činnosti. Prvou tému bude aplikácia domového poriadku do praxe po siedmych mesiacoch od dňa jeho zavedenia do bytového zákona a tiež metodike zvyšovaniu poplatku za výkon správy.

ŠTVRTKOVÝ PROGRAM ROZDELENÝ PRE SVB A PRE SPRÁVCOV

Aj na základe podnetov účastníkov predošlých ročníkov našich kongresov sme sa rozhodli tento ročník pripraviť paralelne prebiehajúci program v dvoch sálach počas štvrtkového programu, a to zvlášť pre správcov a zvlášť pre predsedov spoločenstiev. Aj napriek spoločným témam sa totiž tieto formy správy výrazne od seba odlišujú.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA
Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný archív s prehľadom. K nemu však už bude mať prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov. Chceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kogrese ich je vždy viac než dosť.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Opäť sme pre vás pripravili prekvapenie v podobe darčeku pre každého účastníka, reálnebytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy, špeciálny drink list, súťaže a mnoho ďalšieho.

ONLINE CHECK-IN UBYTOVANIA
Chceme vám uľahčiť príchod do hotela. Vymysleli sme pre vás možnosť ubytovať sa priamo cez registračný formulár zadaním troch doplňujúcich údajov. Kartičku od izby dostanete pri registrácií na kongres priamo od nás a vyhnete sa tak povinnosti ubytovať sa na recepcii. V posledný deň sme o pár minút predĺžili čas prestávky na odubytovanie.

UŽ ŽIADNY ZLÝ ZVUK
Kompromis je umenie rozdeliť koláč tak, aby si každý myslel že dostal ten najväčší. Vyhoveli sme vašej požiadavke na zvýšenie kvality zvuku, ale aj požiadavke partnerov nerozdeľovať kongresový priestor. Od tohto momentu budeme na kongresoch disponovať vlastnou zvukovou technikou so štyrmi reproduktormi a až šiestimi mikrofónmi, ktoré zabezpečia dokonalý komfort po zvukovej stránke.

ČAKÁ VÁS PRÍJEMNÉ VEČERNÉ KULTÚRNE VYŽITIE
Po mnohých podnetoch a prosbách od účastníkov predošlých ročníkov sme sa rozhodli tentokrát hlavný večerný program presunúť na prvý deň kongresu. Po náročných témach odborného programu sa všetci budú môcť zrelaxovať pri výbornej živej 9-člennej kapele SWAY BAND a vo štvrtok do tanca zahrajú LOMNICKÉ ČHÁVE. Účastníci sa môžu tešiť aj na DJ APU EGRYHO, majstra Československa v DJ-ingu.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy