Medzi najdiskutovanejšie témy prvého pol roku 2020 určite patrí aj téma zavedenia inštitútu domového poriadku do zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V praxi táto zmena znamená jeho zaradenie do legislatívneho rámca zákona v plnej miere. Ako sa k tejto problematike postaviť a ako postupovať pri vymáhaní možných sankcií za porušenie domového poriadku? V diskusii sme podali protiargumenty k stanovisku Ministerstva financií SR k domovému poriadku. Vypočujte si ako prejsť od teórie k praxi.

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov