Pokladáte si otázku či má súd právo nariadiť predaj bytu bez súhlasu vlastníka bytu, ak vlastník bytu svojim konaním zasahuje do práv susedov? Pre väčšinu z vás je táto otázka dávno zodpovedaná. Téma nariadenia predaja bytu súdom je však omnoho komplexnejšia a na mnohé z problematické otázky sme poukázali na našom seminári Bratislavské správcovské dni, ktorý sa konal 10.-11. novembra 2021 v Bratislave. Pozrite si videozáznam z prednášky na tému Nariadenia predaja bytu súdom podľa BytZ, ktorú odprednášal JUDr. Mgr. Marek Perdík, prededa Združenia pre lepšiu správu bytových domov.