Seminár o lepšej správe bytového domu v Bratislave

Bezplatné „Semináre o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov všeobecne. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

19. marec 2018, 15.00 – 19.00 hod.
Bowlingové národné centrum, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Pozvánka (.pdf)

CIEĽOM SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • dôvodoch vzniku združenia a jeho účele
 • správnom spôsobe účtovania nákladov
 • možnostiach výmeny rozvodov v bytovom dome
 • vymáhaní nedoplatkov moderným spôsobom
 • možnostiach komplexného poistenia nielen bytového domu
 • zvyšovaní účasti na schôdzach
 • pripravovanej novele katastrálneho zákona a jej dopadoch na správu bytového domu

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie Združenia pre lepšiu správu bytových domov.
JUDr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 16:00
Ročné vyúčtovanie nákladov – metodika, spôsoby a najčastejšie problémy v praxi.
Povinné údaje vo vyúčtovaní, nová vyhláška pre teplo a teplú vodu, ostatné plnenia, jednotná sadzba / osobomesiace. Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

16:00 – 16:25
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom. Ing. Radovan Marcin (Rehau, s.r.o.)

16:25 – 17:10
Efektívne vymáhanie nedoplatkov formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.
Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde? Ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh? JUDr. Marek Perdík (Finlegal services, s.r.o.)

17:10 – 17:25
Prestávka (káva, čaj) 

17:25 – 17:50
Je váš dom naozaj chránený voči všetkým rizikám? Novinky v poistení bytových domov
Ktoré riziká by nemali chýbať pri poistení bytového domu, skúsenosti z oblasti likvidácie poistných udalostí, aké sú najčastejšie škody? Mgr. Dorota Maculová, Ing. Jaroslav Krankus (Macula poisťovacie služby s.r.o.)

17:50 – 18:30
Motivácia vlastníkov a zástupcov vlastníkov k spolupráci pri správe bytového domu. Riešenia konfliktov vlastníkov.
Získavanie ľudí pre účasť na schôdzach, prezentovanie informácií, zvládnutie problémových účastníkov schôdzí. Ing. Miloslav Frečka, ZLSBD

18:30 – 18:45
Pripravovaná novela katastrálneho zákona a jej vplyv na práva a povinnosti správcu bytového domu. Nový zákon o správe bytových domov.
Vypustenie povinnosti predkladania potvrdenia o nedoplatkoch pri prevode bytu, vecnoprávny charakter pohľadávok, nový zákon o správe bytových domov. JUDr. Marek Perdík, ZLSBD

18:45 – 19:00
Diskusia a záver

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Marek Perdík
Ing. Otília Leskovská
Ing. Miloslav Frečka
Ing. Martina Weberová
Ing. Radovan Marcin
Mgr. Dorota Maculová
Ing. Jaroslav Krankus

PRIHLÁSENIE NA SEMINÁR

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom nižšie uvedeného registračného formulára.

Kapacita podujatia je už naplnená.