BEZPLATNÉ PRIPOISTENIE ČISTEJ FINANČNEJ ŠKODY PRE SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV AKO ČLENOV ZLSBD

V tomto roku sme si pre Vás pripravili v spolupráci s Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. a spoločnosťou Ferdinandy Consulting Slovakia, s.r.o., ako partnermi ZLSBD v oblasti poistenia, exkluzívnu novinku v poistení zodpovednosti za škodu z výkonu správy bytových domov. Od 01.08.2019 si tie spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré sú členmi ZLSBD, získavajú bezplatný benefit vo forme automatického poistenia „čistej finančnej škody“ na poistnú sumu 50.000,- EUR, čo je na Slovensku novinkou čo do výšky poistnej sumy a poistného krytia predsedov spoločenstiev vlastníkov v ZLSBD.

Pre správcov bytových domov platí naďalej nadštandardný benefit v pripoistení čistej finančnej škody ako súčasti poistných podmienok v zmysle dohodnutej rámcovej zmluvy medzi ZLSBD a Allianz – Slovenská poisťovňa a. s..  Spoločenstvá vlastníkov nemajú zákonnú povinnosť byť v tomto smere poistení a z toho dôvodu je viac ako potrebné riešiť túto otázku v rovine spoločenskej nevyhnutnosti.

V zmysle § 7c ods. 4 zákona NR SR č 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov noviel „predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí“ a tiež v zmysle § 9 ods. 2 toho istého zákona „správca a spoločenstvo zodpovedajú za záväzky vzniknuté pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome“. ZLSBD touto aktivitou automaticky chráni všetky SVB ako svojich členov, čím sa výrazným spôsobom odlišuje od konkurencie.

Pod pojmom „škoda“ sa okrem „škody na veci“ alebo „škody na zdraví“ rozumie akékoľvek peňažné plnenie (finančná škoda) uplatnená voči poistenému v súvislosti s výkonom správy bytového domu, max. však do výšky poistnej sumy uvedenej  v poistnej zmluve, ktorá je pre členov ZLSBD 50.000,- EUR. Suma je pre jednu alebo všetky škodové udalosti, ktoré nastanú počas jedného poistného obdobia, z celkovej dojednanej poistnej sumy, čo je 50.000,- EUR.

V zmluve sa v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami dojednalo, že toto poistenie sa nevzťahuje aj na škodu:

 1. vzniknutú zlyhaním alebo chybou pri zrealizovaní akejkoľvek investície alebo zmenou trhovej hodnoty investície,
 2. spôsobenú porušením patentových práv, obchodného tajomstva, ohováraním, urážkou na cti, diskrimináciou, porušením všeobecne záväzných pravidiel hospodárskej súťaže alebo nekalou súťažou,
 3. spôsobenú dražbou nehnuteľnosti, okrem prípadov, ak pri výkone záložného práva ZLSBD zastupuje poisteného,
 4. spôsobenú konkurzom alebo reštrukturalizáciou, okrem prípadov, ak v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní ZLSBD zastupuje poisteného.

Písmena c) a d) zo zoznamu výluk sú podmienené spoluprácou so ZLSBD. Uvedená podmienka teda neznamená automatickú výluku, ale skôr vyššiu právnu starostlivosť v otázkach výkonu záložného práva a otázkach riešenia konkurzov (najmä osobných bankrotov) a reštrukturalizácií, teda v tej problematike, ktorá môže spôsobiť najviac reálnej finančnej škody. Pri poistení na sumu napr. 10.000,- EUR je viac ako reálne, že sa limit poistenia vyčerpá pri jednej, prípadne dvoch poistných udalostiach. Ak však v otázkach záložného práva a konkurzov spolupracuje so ZLSBD, je poistený až na päťnásobok sumy. Oveľa podstatnejšie je však to, že v prípade takejto spolupráce so združením sa riziko spôsobenia čistej finančnej škody eliminuje, ak nie vôbec zaniká. Podmienka spolupráce členov ZLSBD je postavená na vysokej odbornosti právnikov ZLSBD s bohatými skúsenosťami v danej problematike priamo z praxe.

Spoločenstvo vlastníkov ako člen ZLSBD teda získava:

 • garanciu právnej profesionality a starostlivosti v problematike konkurzov, reštrukturalizácií a záložného práva, pod podmienkou spolupráce člena v týchto otázkach so ZLSBD
 • bezplatné pripoistenie zo strany ZLSBD z titulu členstva

Príklady poistných udalostí z praxe, ktoré sa z tohto pripoistenia hradia :

 • Pri objednávke vchodových dverí došlo k omylu a predseda SVB objednal chybné dvere (užšie), ako boli tie pôvodné.
 • Predseda SVB voči zhotoviteľovi diela (stavebnej firme) neprihlásil pohľadávku do konkurzu v zákonom stanovenom termíne a došlo k možnosti ovplyvniť priebeh jej vymoženia. 
 • Vlastníci bytov žiadali náhradu škody od predsedu SVB za to, že ich bytový dom nebol poistený v čase vytopenia garážového státia.
 • Predseda SVB urobil zlé vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov niektorým vlastníkom bytov a v priemere preplatil o 100 Eur menšie preplatky, ako mal. Vlastníci bytov na to prišli po 2 rokoch a okrem doplatku z preplatkov, im bol vyplatený za túto lehotu aj úrok z omeškania.
 • Predseda SVB prihlásil pohľadávku do dražby, z ktorej nebola SVB poukázaná žiadna suma, napriek tomu, že mal možnosť prelomiť výkon záložného práva a vymôcť tak dlh v plnej výške

Netreba však zabúdať, že pripoistenie čistej finančnej škody by malo dopĺňať komplexné poistenie bytových domov. Spoločenstvá vlastníkov získavajú poistenie bytového domu, poistenie zodpovednosti predsedu spoločenstva a poistenie čistej finančnej škody, ako členovia ZLSBD pod jednou strechou, čím lepšie chránia nielen majetok vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj svoju činnosť pri správe bytového domu. Preto vám chceme dať do pozornosti možnosť bezplatnej revízie Vašich poistných zmlúv. V prípade Vášho záujmu o túto službu z našej strany, Vás žiadame, aby ste nás kontaktovali e-mailom na adrese sprava@lepsiasprava.sk alebo telefonicky na čísle 0911 230 012.

Viac nezobrazovať