Videoarchív z online seminárov

Pozrite si kompletný videozáznam zo všetkých štyroch online seminárov, ktoré sa konali v roku 2020.

45 videozáznamov, dokopy takmer 40 hodín diskusií a prednášok doposiaľ videlo vyše 1200 sledovateľov.

Uviazli ste počas pandémie doma a neviete ako sa rozptýliť? Spríjemnite si tieto ťažké dni pozretím nášho videoarchívu a nezabudnite, že máte možnosť pozrieť si archívy aj z našich troch kongresov.


_________________________________________________________________________________

Mandátna zmluva pri výkone správy a jej úskalia
(diskusné fórum)

V diskusnom fóre si na niekoľkých príkladoch mandátnych zmluv z praxe poukážeme na nesprávne ustanovenia.

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

_________________________________________________________________________________

Efektívne vymáhanie nedoplatkov pri výkone správy formou outsourcingu. Zaužívané vs. moderné spôsoby vymáhania.

Správcovia a spoločenstvá vlastníkov majú niekoľko možností vymáhania nedoplatkov. Prednáška je zameraná na efektivitu mimosúdneho vymáhania, zverejňovania dlžníkov a následné možnosti. Prečo je zbytočné žalovať pohľadávky na súde a ako znížiť zadlženosť bytového domu komplexne? Ako najrýchlejšie vymôcť dlh?

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

_________________________________________________________________________________

Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?

Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.

prednáša
Ing. Igor Krajčovič, REHAU s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Ako pristúpiť k výmene rozvodov TZB v bytovom dome?

Výmena rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytovom dome je dlhodobá investícia, ktorá si zaslúži nájdenie konsenzu medzi obyvateľmi, poriadny priVýmena rozvodov vody, kanalizácie a plynu v bytovom dome je dlhodobá investícia, ktorá si zaslúži nájdenie konsenzu medzi obyvateľmi, poriadny prieskum trhu, projektovú prípravu ako aj dobre pripravené výberové konanie zhotoviteľa.

prednáša
Ing. Peter Tomáň, REHAU s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Pragmatické riešenia konfliktov v susedských vzťahoch

Najčastejšie príčiny vzniku susedských konfliktov, úprava práv a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, porovnanie úpravy podľa Občianskeho zákonníka a zákona 182/1993 Z. z., psychologický obsah pojmu “sused”, konvenčné riešenia a žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytovaná obcou, mediácia, podmienky nariadenia predaja bytu

prednáša
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

_________________________________________________________________________________

Prevetrávané fasády pre zateplenie bytových domov

Zatepľovanie môže byť zdravé, bezúdržbové a trvácne. Inovatívne technológie overené v podmienkach vyspelých krajín Európy fungujú aj na Slovensku. Príďte sa presvedčiť o možnostiach znižovania energetickej závislosti a zvyšovania kvality bývania.

prednáša
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

_________________________________________________________________________________

Čistá fasáda = zdravý bytový dom

Ako sa dá predísť zdravotným problémom, ktoré spôsobuje znečistená fasáda bytového domu? Čistou fasádou získate nielen zdravší bytový dom, ale aj zhodnotíte svoju nehnuteľnosť.

prednáša

Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

_________________________________________________________________________________

Správna prevencia a dezinfekcia v bytových domoch 

Aktuálne veľmi dôležité otázky dezinfekcie a možnosti zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19 boli predmetom druhej predsnášky nášho partnera v tejto oblasti. Radi vám poradíme ako si vybrať tú správnu dezinfekciu, ktorá ochráni vaše zdravie až po dobu 21 dní. 

prednáša

Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

_________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov

Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Vypočujte si argumenty osvedčené praxou.

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

_________________________________________________________________________________

Najväčšie nedostatky pri poistení bytových domov

Témou prednášky bude upriamiť pozornosť na určenie výšky poistnej sumy bytového domu, predovšetkým v súvislosti s nedávnou nešťastnou udalosťou v Prešove, kde došlo k totálnej škode na bytovom dome. Zároveň chceme poukázať na to, že komplexné poistenie bytového domu hrá dôležitú úlohu v živote vlastníkov.

prednáša
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Prístavba prefabrikovaných loggií

prednáša
Ing. Peter Jandzik, REVITALSTAV SK, s.r.o.

_________________________________________________________________________________

15 legislatívnych návrhov ZLSBD v oblasti požiarnej bezpečnosti (diskusné fórum)

Nedávne udalosti výbuchu plynu v BD v Prešove poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby podobným situáciám predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole BD zmeniť a ako to dosiahnuť?

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

_________________________________________________________________________________

Základné tézy návrhu nového zákona o správe bytových domov (diskusné fórum)

Odborné legislatívne kolégium ZLSBD pripravilo 50 téz návrhu nového zákona o správe bytového fondu. Ide o výrazné zmeny v oblasti správy s významným, pragmatickým, ale hlavne efektívnym pohľadom do možnej blízkej budúcnosti.

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

_________________________________________________________________________________

Požiadavky EED (smernica EPaR 2018/2002/EU o energetickej efektívnosti) v praxi

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EU z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetickej efektívnosti. EÚ v nej navrhuje opatre- nia v oblasti odpočtov a poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Aké zmeny čakajú vlastníkov bytových domov?

prednáša
DaIng. David Samek, ista Slovakia, s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Legislatívny zámer celoživotného vzdelávania správcov a predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov

Najväčším bohatstvom človeka je vzdelanie. Naše združenie prichádza s návrhom povinného stáleho vzdelávania zo zákona pre správcov bytových domov a predsedov spoločenstiev vlastníkov.

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

_________________________________________________________________________________

Prihláste sa ako náš člen a získajte prístup k prednáškam a diskusným fóram na témy:

 • Inštitút domového poriadku, sankcie a ich vymožiteľnosť (diskusné fórum)
 • Finálne riešenia otázok domového poriadku (diskusné fórum)
 • Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe (diskusné fórum)
 • Reklamácia ročného vyúčtovania a jej vybavenie. Reklamačný poriadok ZLSBD pre správcov
 • „Správne reči“ na tému: Hlasovanie vlastníkov počas pandémie COVID-19
 • Praktický manuál ochrany osobných údajov pri výkone správy bytových domov
 • Perfektná zmluva o výkone správy a o spoločenstve
 • Výklad vybraných pojmov zákona č. 182/1993 Z. z.
 • Praktikum správcu bytového domu I. (diskusné fórum)
 • Praktikum správcu bytového domu II. (diskusné fórum)
 • Nefunkčný prienik stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 Z. z.. Pohľad vlastníka vs. pohľad správcu vs. pohľad úradu.
 • Najvýznamnejšie judikáty v oblasti správy bytových domov
 • Aktuálna rozhodovacia činnosť súdov a Slovenskej obchodnej inšpekcie v kontexte zákona č. 182/1993 Z. z.  a zákona č. 250/2007 Z. z. o chrane spotrebiteľa
 • Riešenie problémov rozpočítavania tepla v bytovom dome
 • Šedá ekonomika spoločenstiev vlastníkov bytov
 • Legislatívne zmeny v zákone č. 182/1993 Z. z. z pohľadu trestnej zodpovednosti
 • Trestná zodpovednosť správcov bytových domov, predsedov a členov rady (diskusné fórum)
 • Navrhovaný zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a jeho dopad na práva a povinnosti správcov a spoločenstvá vlastníkov
 • Odmeňovanie predsedov a členov rady. Vzťah k odvodovému zaťaženiu a riešenie otázok z praxe. 
 • Zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (diskusné fórum)
 • Osobné bankroty a postup správcu pri uspokojovaní nedoplatku v konkurze
 • V bytových domoch vládne väčšina – ako byť vodcom tejto väčšiny?
 • Zástupca vlastníkov. Ochranca záujmov vlastníkov alebo predĺžená ruka správcu?
Viac nezobrazovať
Lepšie správy