Videoarchív z online seminárov

V našej aktivite aj napriek mimoriadnej situácii na Slovensku
pokračujeme ďalej.

Nemôžeme organizovať semináre „v teréne“
a tak sme sa rohodli priniesť ich až k vám domov.

Informácie pre správcov a spoločenstvá vlastníkov k vyhláseniu núdzového stavu na Slovensku
v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (I. časť)

– konanie schôdzí a písomných hlasovaní
– otváracie hodiny kancelárií
– odklad predloženia správy o svojej činnosti a vykonania vyúčtovania
– odklad overovania meradiel a vykonávanie revízií
– údržbárske práce počas mimoriadneho stavu
– odklad aktivácie elektronickej schránky pre spoločenstvá vlastníkov

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

_________________________________________________________________________________

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v kontexte výkonu správy bytových domov (II. časť)

– základné ustanovenia zákona
– odklad súdnych pojednávaní
– odklady dražieb a výkonu záložných práv
– odklad vykonania vyúčtovania
– stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie
– navrhované pripomienky

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

_________________________________________________________________________________

Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?

Dobre pripravená obnova prebehne hladko a prinesie vlastníkom úsporu energií, ako aj modernizáciu vybavenia domu. Prevedieme vás týmto procesom od tvorby projektovej dokumentácie, cez žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania po samotnú realizáciu.

prednáša
Ing. Igor Krajčovič, REHAU s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Pragmatické riešenia konfliktov v susedských vzťahoch

Najčastejšie príčiny vzniku susedských konfliktov, úprava práv a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov, porovnanie úpravy podľa Občianskeho zákonníka a zákona 182/1993 Z. z., psychologický obsah pojmu “sused”, konvenčné riešenia a žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytovaná obcou, mediácia, podmienky nariadenia predaja bytu

prednáša
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

_________________________________________________________________________________

Prevetrávané fasády pre zateplenie bytových domov

Zatepľovanie môže byť zdravé, bezúdržbové a trvácne. Inovatívne technológie overené v podmienkach vyspelých krajín Európy fungujú aj na Slovensku. Príďte sa presvedčiť o možnostiach znižovania energetickej závislosti a zvyšovania kvality bývania.

prednáša
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

_________________________________________________________________________________

Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Aké povinnosti vyplývajú správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona
č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021?


prednáša

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

_________________________________________________________________________________

Čistá fasáda = zdravý bytový dom

Ako sa dá predísť zdravotným problémom, ktoré spôsobuje znečistená fasáda bytového domu? Čistou fasádou získate nielen zdravší bytový dom, ale aj zhodnotíte svoju nehnuteľnosť.

prednáša

Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

_________________________________________________________________________________

Správna prevencia a dezinfekcia v bytových domoch 

Aktuálne veľmi dôležité otázky dezinfekcie a možnosti zabránenia šíreniu ochorenia COVID-19 boli predmetom druhej predsnášky nášho partnera v tejto oblasti. Radi vám poradíme ako si vybrať tú správnu dezinfekciu, ktorá ochráni vaše zdravie až po dobu 21 dní. 

prednáša

Boris Rozsa, UMYJEM TO SK s.r.o. 

_________________________________________________________________________________

Aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby a vymáhania nedoplatkov

Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Vypočujte si argumenty osvedčené praxou.

prednáša
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

_________________________________________________________________________________

Najväčšie nedostatky pri poistení bytových domov

Témou prednášky bude upriamiť pozornosť na určenie výšky poistnej sumy bytového domu, predovšetkým v súvislosti s nedávnou nešťastnou udalosťou v Prešove, kde došlo k totálnej škode na bytovom dome. Zároveň chceme poukázať na to, že komplexné poistenie bytového domu hrá dôležitú úlohu v živote vlastníkov.

prednáša
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

_________________________________________________________________________________

Prístavba prefabrikovaných loggií

prednáša
Ing. Peter Jandzik, REVITALSTAV SK, s.r.o.

_________________________________________________________________________________

15 legislatívnych návrhov ZLSBD v oblasti požiarnej bezpečnosti (diskusné fórum)

Nedávne udalosti výbuchu plynu v BD v Prešove poukázali na deficit dôležitých bodov v legislatíve. Čo musí urobiť správca alebo predseda, aby podobným situáciám predišiel a čo robiť ak už k nešťastiu dôjde? Čo je potrebné v legislatíve vo vzťahu k revíziám a celkovej kontrole BD zmeniť a ako to dosiahnuť?

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

_________________________________________________________________________________

Základné tézy návrhu nového zákona o správe bytových domov (diskusné fórum)

Odborné legislatívne kolégium ZLSBD pripravilo 50 téz návrhu nového zákona o správe bytového fondu. Ide o výrazné zmeny v oblasti správy s významným, pragmatickým, ale hlavne efektívnym pohľadom do možnej blízkej budúcnosti.

diskutujú
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident prezident Asociácie vlastníkov bytov

_________________________________________________________________________________

Prihláste sa ako náš člen a získajte prístup k prednáškam a diskusným fóram na témy:

  • Inštitút domového poriadku, sankcie a ich vymožiteľnosť (diskusné fórum)
  • Aktuálne otázky hlasovania z pohľadu legislatívy a praxe (diskusné fórum)
  • Praktický manuál ochrany osobných údajov pri výkone správy bytových domov
  • Praktikum správcu bytového domu (diskusné fórum)
  • Najvýznamnejšie judikáty v oblasti správy bytových domov
  • Legislatívne zmeny v zákone č. 182/1993 Z. z. z pohľadu trestnej zodpovednosti
  • Trestná zodpovednosť správcov bytových domov, predsedov a členov rady (diskusné fórum)
  • Odmeňovanie predsedov a členov rady. Vzťah k odvodovému zaťaženiu a riešenie otázok z praxe. 
  • Zrušenie a likvidácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (diskusné fórum)
Viac nezobrazovať