Revízia zmlúv, dokumentov a listín

VŠETKY DOKUMENTY SÚ SPRACOVANÉ V SÚVISLOSTI S NOVELOU BYTOVÉHO ZÁKONA Č. 283/2018 Z. z.

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlatníctve bytov a nebytových priestorov

 

Vzorová zmluva o spoločenstve

 

Vzorová zmluva o výkone správy

 

Vzorová mandátna zmluva medzi SVB a správcom

 

Vzorová dokumentácia v súvislosti s hlasovaním

Myslíte si, že postupujete pri hlasovaní v bytovom dome správne a že máte všetky listiny v súlade so zákonom?
Zákon taxatívne vymedzuje predmet hlasovania, na ktorý je možné použiť to ktoré kvórum. Nie je jedno, či sa hlasuje o úvere, rozsahu obnovy, zmene preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv alebo o spôsobe rozpočítavania plnení.

Presvedčte sa či nemáte v postupe problém, ktorý je pre vás zatiaľ neviditeľný.
Prezenčná listina musí mať v hlavičke uvedené údaje, z ktorých je zrejmé a nespochybniteľné, že sa vzťahujú na tú ktorú schôdzu/zhromaždenie. Zápisnica je chronologický sled udalostí zachytávajúci priebeh rokovania vlastníkov. Musí obsahovať dôležité údaje, okrem identifikačných údajov bytového domu v hlavičke, údaje o čase začatia, o programe, o počte zúčastnených, o predmete rokovania, prijatých rozhodnutiach atď., počte hlasujúcich pre a proti aj tých, ktorí sa zdržali hlasovania. Zápisnica nie je výsledok hlasovania. Výsledok hlasovania sú rozhodnutia, o ktorých sa hlasovalo. Písomné hlasovanie vyhodnocuje ten, kto ho vyhlásil, t. j. správca, predseda alebo rada spoločenstva alebo zástupca štvrtiny vlastníkov.

Overte si, či vaša listina splňuje všetky náležitosti.
Vyhlasujete písomné hlasovanie ako atypický inštitút v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.? Informácia o písomnom hlasovaní musí okrem identifikačných údajov bytového domu a vyhlasovateľa obsahovať termín a miesto hlasovania. Musí tiež obsahovať otázky, ktoré budú predmetom hlasovania.Vlastníci bez toho, aby požiadali správcu alebo radu, písomné hlasovanie vyhlásiť nemôžu.

Kontaktujte nás za účelom vykonania revízie listín a dokumentov.
Posúdime návrh vašich pripravovaných dokladov, opravíme nedostatky, doplníme potrebný rozsah informácií v súlade so zákonom a odporúčaní vyplývajúcich z praxe a judikatúry. Posúdenie pred konaním schôdze/zhromaždenia alebo písomného hlasovania vám ušetrí prípadné konflikty, nedorozumenia či spory.