Vzorové dokumenty, listiny a návrhy

VZOROVÉ ZMLUVY

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlatníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 1.11.2018 priniesla mnoho nových práv a povinností pre spoločenstvá vlastníkov, pre správcov bytových domov, aj pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na túto širokú koncepciu nových pravidiel je potrebné mať elementárny dokument v oblasti správy bytových domov v maximálnom poriadku a v súlade so zákonom. Je nevyhnutné za každých okolností schôdzu a zhromaždenie zvolať (napr. za účelom určenia overovateľov zápisnice a tiež overovateľov písomného hlasovania, zvolenia si poverenej osoby za účelom podpisu zmlúv a pod.). Odporúčame preto kvórom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov rozhodnúť o novej zmluve o výkone správy alebo o spoločenstve. Nie je pragmatické a efektívne spoliehať sa na ustanovenie § 25a, v zmysle ktorého ak niektoré ustanovenie zmluvy nie je v súlade so zákonom, platí znenie zákona. Je vhodné mať pravidlá jasné a podrobne určené v zmluvách. Samotný zákon počíta s tým, že sa v niektorých oblastiach detailne veci určia priamo v zmluve (o výkone správy alebo o spoločenstve)

Vzorová zmluva o spoločenstve

Pre spoločenstvá vlastníkov máme spracovanú zmluvu o spoločenstve podľa účinných právnych predpisov ku dňu 1.aprílu 2019, teda aj v zmysle novely bytového zákona č. 283/2018 Z. z.. Kontaktujte nás na sprava@lepsiasprava.sk a získajte vzorovú zmluvu obratom.

Vzorová zmluva o výkone správy

Z rovnakého dôvodu je potrebná aj zmluva o výkone správy. Nie je to nevyhnutná právna zmena, je to pre bytový dom potrebné a žiadúce. Naši interní právnici spracovali vzorovú zmluvu o výkone správy, ktorá nevychádza len právnej teórie a z textu zákona, ale je navyše upravená praxou a judikatúrou všeobecných súdov v oblasti výkonu správy a rozhodnutiami Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktujte nás na sprava@lepsiasprava.sk a získajte vzorovú zmluvu obratom.

Vzorová mandátna zmluva medzi SVB a správcom

§ 6 bytového zákona jasne určuje vylučujúcu alternatívu spôsobov výkonu správy. Buď je tvoria vlastníci v bytovom dome spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, alebo sú vo vzťahu k správcovi bytového domu na základe zmluvy o výkone správy. V prípade ak sú uzavreté obe zmluvy na jeden bytový dom, platná je len zmluva uzavretá skôr. Spoločenstvo však často nedokáže vykonávať všetky činnosti v oblasti výkonu správy a deleguje ich mandátnou zmluvou na správcu alebo na iný subjekt, ktorý ani správcom bytového domu byť nemusí. Ak je však mandátnou zmluvou prenesený na správcu veľký rozsah činností, je takáto mandátna zmluva neplatná. O správnom určení rozsahu prenesených práv a povinností na správcu si môžete prečítať v našom článku alebo si môžete pozrieť náš webinár

VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA V SÚVISLOSTI S HLASOVANÍM

Myslíte si, že postupujete pri hlasovaní v bytovom dome správne a že máte všetky listiny v súlade so zákonom?
Zákon taxatívne vymedzuje predmet hlasovania, na ktorý je možné použiť to ktoré kvórum. Nie je jedno, či sa hlasuje o úvere, rozsahu obnovy, zmene preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv alebo o spôsobe rozpočítavania plnení.

Presvedčte sa či nemáte v postupe problém, ktorý je pre vás zatiaľ neviditeľný
Prezenčná listina musí mať v hlavičke uvedené údaje, z ktorých je zrejmé a nespochybniteľné, že sa vzťahujú na tú ktorú schôdzu/zhromaždenie. Zápisnica je chronologický sled udalostí zachytávajúci priebeh rokovania vlastníkov. Musí obsahovať dôležité údaje, okrem identifikačných údajov bytového domu v hlavičke, údaje o čase začatia, o programe, o počte zúčastnených, o predmete rokovania, prijatých rozhodnutiach atď., počte hlasujúcich pre a proti aj tých, ktorí sa zdržali hlasovania. Zápisnica nie je výsledok hlasovania. Výsledok hlasovania sú rozhodnutia, o ktorých sa hlasovalo. Písomné hlasovanie vyhodnocuje ten, kto ho vyhlásil, t. j. správca, predseda alebo rada spoločenstva alebo zástupca štvrtiny vlastníkov.

Overte si, či vaša listina splňuje všetky náležitosti
Vyhlasujete písomné hlasovanie ako atypický inštitút v súlade so zákonom 182/1993 Z. z.? Informácia o písomnom hlasovaní musí okrem identifikačných údajov bytového domu a vyhlasovateľa obsahovať termín a miesto hlasovania. Musí tiež obsahovať otázky, ktoré budú predmetom hlasovania.Vlastníci bez toho, aby požiadali správcu alebo radu, písomné hlasovanie vyhlásiť nemôžu.

Kontaktujte nás za účelom vykonania revízie listín a dokumentov
Posúdime návrh vašich pripravovaných dokladov, opravíme nedostatky, doplníme potrebný rozsah informácií v súlade so zákonom a odporúčaní vyplývajúcich z praxe a judikatúry. Posúdenie pred konaním schôdze/zhromaždenia alebo písomného hlasovania vám ušetrí prípadné konflikty, nedorozumenia či spory.

VZOROVÁ DOKUMENTÁCIA OHĽADOM HLASOVANIA je spoplatnená sumou 149 €
+ k nej záujemca bezplatne dostane aj aktuálne metodické usmernenie k § 14, 14a a 14b v rozsahu až 54 strán
+ z poplatku sa odčítava suma členského príspevku

Kontaktujte nás na sprava@lepsiasprava.sk a získajte vzorovú dokumentáciu obratom.

DOKUMENTÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V niektorých prípadoch je nutné mať spracovaný len dokument s názvom „Záznam o spracovateľských činnostiach“ a niekedy je potrebné mať „Posúdenie vplyvu“ v závislosti od rozsahu spracúvania osobných údajoov a tiež typu osobného údaja. Ak je spracovaný určitý údaj osobitnej kategórie, napr. farba pleti pri kamerovom zázname, je potrebné mať spracované „Posúdenie vplyvu“. Nielen na našich seminároch, ale aj prostredníctvom e-mailov sa nás členovia pýtajú ohľadom dokumentácie ochrany osobných údajov v súlade s novou právnou úpravou podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Podľa typu spracúvaných osobných údajov nastavíme ochranu tak, aby nedošlo k porušeniu povinností. Či už pôjde o záznam o spracovateľských činnostiach alebo posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a správcov máme spracovanú kompletnú vzorovú dokumentáciu, ktorá je nacenená spôsobom:

PRE SVB 65 € ZA KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU (z poplatku sa odčítava suma členského príspevku)

PRE SPRÁVCOV 250 € ZA KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU (z poplatku sa odčítava suma členského príspevku)

Výhodou riešenia ochrany osobných údajov prostredníctvom ZLSBD je, že sa poplatok započítava do členského poplatku v závislosti od toho, ktorý poplatok je vyšší. Ak je teda členský poplatok 30 € a ide o SVB, poplatok za dokumentáciu je len zvyšných 35 €. V prípade členkého vo výške napr. 650 €, doplatok pre správcu sa neplatí. Členom, ktorým sme spracovali dokumentáciu a členom, ktorým sme dokumentáciu skontrolovali a majú ju v poriadku, majú možnosť bezplatne pristúpiť ku KÓDEXU SPRÁVANIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a získať tak verejné označenie kvalitnej ochrany osobných údajov.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy