Grafické návody aktivácie a užívania elektronickej schránky pre spoločenstvá vlastníkov bytov a neb. priestorov

Na tejto podstránke nájdu naši členovia jednoduché a graficky prehľadné návody postupnej aktivácie a bežného užívania elektronickej schránky. Pre niekoho táto činnosť predstavuje malú a pre niekoho veľkú prekážku. Každopádne ide o povinnosť, na ktorú sa treba pripraviť zodpovedne a hlavne odborne v záujme jej efektívneho užívania.

Po kliknutí na konkrétny odkaz sa vám zobrazí prehľadný podrobný grafický manuál vo formáte .pdf s užitočnými informáciami do praxe.

 1. Postup pri aktivácii elektronickej schránky pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 2. Navigácia po úvodnej stránke slovensko.sk
 3. Prihlásenie sa na slovensko.sk a do elektronickej schránky
 4. Navigácia po úvodnej stránke elektronickej schránky
 5. Používateľská príručka k elektronickej schránke
 6. Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou tretej osobe
 7. Zmena udeleného oprávnenia na prístup a disponovanies elektronickou schránkou tretej osobe
 8. Zrušenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou udeleného tretej osobe
 9. Nastavenie oprávnení pre osoby s čiastočným prístupom
 10. Hromadné prevzatie všetkých notifikácií o doručení
 11. Zobrazenie spoločne autorizovaných dokumentov v elektronickej schránke
 12. Zobrazenie dokumentov v elektronickej správe
 13. Preposlanie správy z elektronickej schránky na vlastný e-mail
 14. Detail správy a súvisiace prvky
 15. Postup pri službe „Všeobecná agenda“
 16. Postup pri návrhu na neúčinnosť doručovania
 17. Vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom
 18. Používanie aplikácie D.Signer/Xades na podpisovanie v operačnom systéme X pre Mac
 19. Návod na používanie aplikácie D.Signer/Xades na podpisovanie v operačnom systéme pre Linux
 20. Návod na podpisovanie viacerými osobami
Viac nezobrazovať
Lepšie správy