6 pilierov

ĽUDIA

Správa bytových domov nie je o domoch, ale v prvom rade o ľuďoch. V ich rôznorodosti a komplikovanosti pramenia takmer všetky problémy, s ktorými sa v praxi pri výkone správy stretávame. Postavenie predsedu spoločenstva alebo zástupcu vlastníkov bytov, spotrebiteľská agenda správcu bytového domu, ale v konečnom dôsledku práva a povinnosti samotného vlastníka, to všetko sú otázky, ktoré teória dokáže položiť, ale nie vyriešiť. Preto sme sa rozhodli poukazovať na ľudský faktor ako významnú až určujúcu zložku pri výkone správy.

PRÁVO

Zákony by nemali predstavovať prekážky, ale skôr plniť regulatívnu funkciu na ceste k dosahovaniu cieľa. Pri správe bytového domu je nutné orientovať sa v širokom spektre zákonov, vyhlášok, nariadení a pod., ktorých zmysel a účel sa v praktickej rovine stráca. Našim cieľom je pomôcť členom zorientovať sa a ukázať im “kde je sever”. Teória lepšiu správu bytového domu neprinesie, treba riešiť najmä praktické problémy.

TECHNIKA

Technické zabezpečenie budov je a vždy bude dôležitou súčasťou. Jej obsahom ale nie je len obnova bytových domov, obvodových plášťov, balkónov a technických zariadení. Do popredia sa dostávajú inovatívne technológie, ako napr. obnoviteľné zdroje energie, zvyšovanie bezpečnosti, ochrana zdravia. Nechceme zatepľovať zateplené, ale poukázať na aktuálne témy a priniesť možné spôsoby ich zavedenia do praxe.

EKONOMIKA

Conditio sine qua non, bez peňazí to proste nejde. Či už je to otázka rekonštrukcie, obnovy, správy ako takej, alebo poistenia, z každého zorného uhla je nutné pozerať sa optikou financií. V konečnom dôsledku sa tok financií v oblasti správy bytových domov týka vlastníkov bytov a nebytových priestorov a preto by sa otázkam správneho postupu účtovania platieb a ich vymáhania, otázkam hospodárenia domu, rozpočítavania tepla a otázkam daňového statusu bytového domu, mala venovať dostatočná odborná pozornosť.

ENERGETIKA

Teplo, chlad, svetlo, voda, trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie kvality životného prostredia všeobecne, obnoviteľnosť zdrojov energie. To sú témy, ktoré sú kauzálne prepojené s definíciou kvalitného bývania. Nie je možné sa im nevenovať a pokiaľ má správca bytových domov alebo spoločenstvo vlastníkov záujem vykonávať správu „zdravým“ spôsobom, sám by sa mal aktívne podieľať a zaujímať o kvalitu životného prostredia a celkový tok energie v bytových domoch. Našim záujmom je podať vám v tejto problematike pomocnú ruku a poskytnúť čo najviac informácií za účelom dosahovania energetickej efektívnosti.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Predchádzanie alebo aspoň minimalizovanie tvorby bytového odpadu a znižovanie jeho nebezpečnosti pre životné prostredie je tiež jednou z ciest k lepšiemu bývaniu. V súčasnosti existuje niekoľko hlavných cieľov odpadového hospodárstva, medzi ktoré patrí napríklad predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, jeho energetické zhodnocovanie alebo správne zneškodňovanie. Každý človek je povinný nakladať s odpadom tak, aby neohrozoval zdravie ľudí a nepoškodzoval pri tom životné prostredie. Našim cieľom je informovať našich členov o možnostiach ako sa k tejto problematike postaviť či predchádzať tvorbe bytového odpadu a prostredníctvom toho aj ušetriť finančné prostriedky vynakladané na jeho likvidáciu.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy