Kto sme

Profily členov tímu ZLSBD

JUDr. Mgr. Marek Perdík

Právnik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov, ktorý stojí za celou myšlienkou založenia združenia takéhoto typu. Venuje sa právnemu poradenstvu najmä pre správcov bytových domov a spoločenstvá, vymáhaniu nedoplatkov a výkonu dobrovoľných dražieb. Jeho spoločnosť sa postupne vykryštalizovala do pozície právneho a poradenského špecialistu v oblasti správy bytových domov.

Marek Perdík sa venuje publikačnej činnosti v oblasti správy bytových domov a prednášateľskej činnosti na medzinárodných konferenciách.

Právnické vzdelanie ukončil v roku 2006 na PF UPJŠ v Košiciach. V roku 2018 ukončil štúdium filozofie a aplikovanej filozofie na UCM v Trnave. Pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty so sídlom v Banskobystrickom kraji.

Ing. Otília Leskovská

Je spoluzakladateľkou Združenia pre lepšiu správu bytových domov, no viac ako 21 rokov pôsobí ako odborná konzultantka pre správu bytových domov.

Na odborných konferenciách prednáša o problematike správy, obnovy a energetickej náročnosti. Taktiež pôsobí v odbornom časopise Správa budov vydavateľstva JAGA a aj ako lektor v akreditovaných kurzoch pre STU v Bratislave a pre TM Consulting, s.r.o..

Vyštudovala stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.

Ing. Miloslav Frečka

Od roku 2009 pôsobí ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu s 85 bytmi v Bratislave. Vo svojej profesii sa venuje koučingu manažérov a obchodníkov, rozvoju ľudí a obchodných organizácií a podniká v oblasti vzdelávania a poradenstva pre firmy a jednotlivcov. Jeho cieľom je zvyšovanie záujmu o dianie v bytovom dome.

Má dokončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania na Žilinskej univerzite.

Mgr. Silvia Valichnáčová

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V priebehu štúdia, ako aj po jeho ukončení, získala prax v oblasti exekučného a insolvenčného práva. Od roku 2018 je registrovaným mediátorom evidovaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

V rámci Združenia pre lepšiu správu bytových domov pôsobí ako právny poradca pre medziľudské vzťahy. Prostredníctvom svojej prednášateľskej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým problematike nápravy rozvrátených vzťahov medzi vlastníkmi nehnuteľností v bytových domoch, pragmatickému riešeniu susedských konfliktov a tiež mimosúdnemu urovnávaniu občianskoprávnych sporov prostredníctvom mediácie.

Ing. Martina Weberová

Vyštudovala Fakultu podnikateľskú Vysokého učení technického v Brne. Po štúdiu sa začala venovať oblasti bytového fondu na pozícii projektový manažér, kde počas piatich rokov získala základné poznatky o problematike bytových domov.

Aktuálne pracuje ako výkonná riaditeľka v Združení pre lepšiu správu bytových domov, kde sa venuje osvete a vzdelávaniu v oblasti bývania.

JUDr. Tomáš Matles

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Rigorózne štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde získal titul doktor práv v odbore trestné právo. V priebehu štúdia, ako aj po jeho ukončení, získal prax v oblasti exekučného práva, najskôr ako právnik exekučného oddelenia a následne ako vedúci oddelenia výkonu. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Finlegal services, s.r.o. v pozícii právnika správy exekučného vymáhania. Pre Združenie pôsobí v oblasti prednášateľskej a publikačnej činnosti.


Filozofia združenia

„Nesú sa lepšie správy pre vašu správu“.

Zvyšujeme kvalitu správy bytových domov. Pomáhame bytovým družstvám, podnikom, správcom, spoločenstvám vlastníkov bytov, podnikateľským subjektom, ale aj samotným vlastníkom bytov s efektívnou, kvalitnou a bezproblémovou správou.

Slúžime ako zdroj informácií pre výkon ekonomicky efektívneho a obyvateľmi oceňovaného riadenia bytov. Organizujeme osobné a virtuálne stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie.

Na problematiku bytových domov sa nepozeráme len zvonku, teda len na ich energetickú funkčnosť a zateplenie. Tomuto pohľadu sa v posledných rokoch venovala veľká časť pozornosti, my však nezabúdame, že bytový dom žije a dýcha aj zvnútra.