Kto sme

Profily členov tímu ZLSBD

JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda Združenia

Právnik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov, ktorý stojí za celou myšlienkou založenia združenia takéhoto typu. Je autorom niekoľkých noviel bytového zákona (a vraj sa to nedá 🙂 Venuje sa právnemu poradenstvu najmä pre správcov bytových domov a spoločenstvá, vymáhaniu nedoplatkov a výkonu dobrovoľných dražieb. Jeho spoločnosť sa postupne vykryštalizovala do pozície právneho a poradenského špecialistu v oblasti správy bytových domov. Marek Perdík sa venuje publikačnej činnosti v oblasti správy bytových domov a prednášateľskej činnosti na medzinárodných konferenciách. Právnické vzdelanie ukončil v roku 2006 na PF UPJŠ v Košiciach. V roku 2018 ukončil štúdium filozofie a aplikovanej filozofie na UCM v Trnave. Pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty so sídlom v Banskobystrickom kraji. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Zlepšovák a jeho cieľom je spracovanie nového zákona o vlastníctve bytov, ktorý by reflektoval hlavne moderný svet a záujmy vlastníkov a správcov.

Ing. Otília Leskovská
odborná konzultantka

Je spoluzakladateľkou Združenia pre lepšiu správu bytových domov, no viac ako 21 rokov pôsobí ako odborná konzultantka pre správu bytových domov. Na odborných konferenciách prednáša o problematike správy, obnovy a energetickej náročnosti. Taktiež pôsobí v odbornom časopise Správa budov vydavateľstva JAGA a aj ako lektor v akreditovaných kurzoch pre STU v Bratislave a pre TM Consulting, s.r.o.. Vyštudovala stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.

Ing. Miloslav Frečka
kouč a zástupca vlastníkov

Od roku 2009 pôsobí ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu s 85 bytmi v Bratislave. Vo svojej profesii sa venuje koučingu manažérov a obchodníkov, rozvoju ľudí a obchodných organizácií a podniká v oblasti vzdelávania a poradenstva pre firmy a jednotlivcov. Jeho cieľom je zvyšovanie záujmu o dianie v bytovom dome. Má dokončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania na Žilinskej univerzite.

Mgr. Nina Sovič
výkonná riaditeľka

Vyštudovala etnológiu a kultúrnu antropológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už v priebehu štúdia získavala rôznorodú prax, ktorú teraz aktívne využíva pri vykonávaní funkcie výkonnej riaditeľky. Pôsobila ako projektový manažér v stavebnej spoločnosti, či ako event manažérka. Okrem toho bola členom výboru chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi, v ktorom sa venovala aktívnemu rozvoju chorvátskej kultúrnej menšiny. Taktiež pôsobila ako inšpicientka pri mnohých veľkých folklórnych festivaloch ako sú napríklad MFF Východná, či FF Detva, keďže sama bola členkou viacerých folklórnych skupín.

Mgr. Michaela Macejková
back office

Vyštudovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. V praxi sa zaoberá odborným supportom pre právne oddelenie spoločnosti Finlegal services, s.r.o., v ktorej zároveň pôsobí ako mediátor. Okrem poskytovania mediačných služieb uplatňuje svoje psychologické zručnosti aj v komunikácii s osobami v nepriaznivej životnej situácií, ktoré nie sú schopné plniť svoje zmluvné, resp. mimozmluvné záväzky. V Združení pre lepšiu správu bytových domov vykonáva činnosť odborného konzultanta pre oblasť susedských konfliktov a tiež pre spory vzniknuté medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a spravujúcim subjektom

Miroslav Kantner
prezident Asociácie vlastníkov bytov

Miroslav Kantner je predsedom Asociácie vlastníkov bytov (AVB), ktorá pomáha vlastníkom bytov z celého Slovenska riešiť problémy spojené so správou bytových domov. Spolu s kolegami z AVB sa ako aktívny správca podieľal na vysielaní 58 častí rozhlasovej relácie Bývam, bývaš, bývame zaoberajúcej sa problematikou správy bytových domov. Spočiatku ako pravidelný hosť relácie a neskôr ako jej samostatný tvorca. Od začiatku roku 2018 pripravuje a moderuje svoju samostatnú pravidelne vysielanú rozhlasovú reláciu nazvanú Bytový dom. Na tému správy bytových domov poskytuje odborné konzultácie, píše články a venuje sa aj prednáškovej činnosti. Aktuálne pôsobí ako člen predsedníctva ZLSBD.

Miroslav Rešeta
správca a odborný konzultant

Pôvodom z Trnavy, kde nadobudol skúsenosti v oblasti správy bytových domov, pričom sa tejto problematike venuje viac ako 5 rokov. Do správy bytových domov sa snaží vniesť transparentnosť a modernú komunikáciu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Svoje komunikačné schopnosti a zručnosti uplatňuje najmä na schôdzach vlastníkov bytov, pri riešení susedských konfliktov a sporov. Každému problému venuje patričnú pozornosť a jeho vyriešeniu predchádza jeho nemalé úsilie tak, aby bol spor vyriešený k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Mladý, no o to dynamickejší a flexibilnejší facility manager, ktorý sa snaží vyhovieť každej požiadavke svojho klienta. Pravidelne prispieva článkami do časopisu Zlepšovák a otvára nové témy.

Ondrej Pavlanský
alternatívne zdroje energie

Od roku 2009 vykonáva činnosť predsedu SVB Filinského v Spišskej Novej Vsi. V bytovom dome stál pri zrode vlastnej kotolne s predhrevom TÚV slnečnými kolektormi a pri zavedení a výstavbe slnečnej elektrárne na streche bytového domu. Popri hlavnej práci, pomáha pri zavadzaní alternatívnych zdrojov do reálneho života bytových domov, kotolní s podporou ohrevu TÚV slnečnou energiou alebo elektrickou energiou z fotovoltaických panelov. Je poradcom pri navrhovaní a výstavbe fotovoltaického ohrevu – ostrovné systémy.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
obnoviteľné zdroje energie

Pedagóg, expert na energiu biomasy a slnečnú energiu, je garantom predmetov Využívanie a ochrana zemských zdrojov, Navrhovanie fotovoltaických zariadení, Technológie využívania biomasy, Energetický manažment. Držiteľ osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární, Navrhovanie malých vykurovacích systémov na drevnú biomasu a využitie ich kombinácie so solárom, medzinárodného certifikátu Europe-an EnergyManager vydaného IHK Norimberg. Na fakulte BERG pracuje od ukončenia štúdia, v súčasnosti je vedúcim Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a členom koordinačnej rady Centra VUKONZE na TU v Košiciach.

Filozofia združenia

„Nesú sa lepšie správy pre vašu správu“.

Zvyšujeme kvalitu správy bytových domov. Pomáhame bytovým družstvám, podnikom, správcom, spoločenstvám vlastníkov bytov, podnikateľským subjektom, ale aj samotným vlastníkom bytov s efektívnou, kvalitnou a bezproblémovou správou. Slúžime ako zdroj informácií pre výkon ekonomicky efektívneho a obyvateľmi oceňovaného riadenia bytov. Organizujeme osobné a virtuálne stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie. Na problematiku bytových domov sa nepozeráme len zvonku, teda len na ich energetickú funkčnosť a zateplenie. Tomuto pohľadu sa v posledných rokoch venovala veľká časť pozornosti, my však nezabúdame, že bytový dom žije a dýcha aj zvnútra.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy