Kto sme

Profily členov tímu ZLSBD

JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda Združenia

Právnik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov, ktorý stojí za celou myšlienkou založenia združenia takéhoto typu. Je autorom niekoľkých noviel bytového zákona (a vraj sa to nedá 🙂 Venuje sa právnemu poradenstvu najmä pre správcov bytových domov a spoločenstvá, vymáhaniu nedoplatkov a výkonu dobrovoľných dražieb. Jeho spoločnosť sa postupne vykryštalizovala do pozície právneho a poradenského špecialistu v oblasti správy bytových domov. Marek Perdík sa venuje publikačnej činnosti v oblasti správy bytových domov a prednášateľskej činnosti na medzinárodných konferenciách. Právnické vzdelanie ukončil v roku 2006 na PF UPJŠ v Košiciach. V roku 2018 ukončil štúdium filozofie a aplikovanej filozofie na UCM v Trnave. Pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty so sídlom v Banskobystrickom kraji. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Zlepšovák a jeho cieľom je spracovanie nového zákona o vlastníctve bytov, ktorý by reflektoval hlavne moderný svet a záujmy vlastníkov a správcov.

Ing. Otília Leskovská
odborná konzultantka

Je spoluzakladateľkou Združenia pre lepšiu správu bytových domov, no viac ako 21 rokov pôsobí ako odborná konzultantka pre správu bytových domov. Na odborných konferenciách prednáša o problematike správy, obnovy a energetickej náročnosti. Taktiež pôsobí v odbornom časopise Správa budov vydavateľstva JAGA a aj ako lektor v akreditovaných kurzoch pre STU v Bratislave a pre TM Consulting, s.r.o.. Vyštudovala stavebné inžinierstvo na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.

Ing. Miloslav Frečka
kouč a zástupca vlastníkov

Od roku 2009 pôsobí ako zástupca vlastníkov bytov bytového domu s 85 bytmi v Bratislave. Vo svojej profesii sa venuje koučingu manažérov a obchodníkov, rozvoju ľudí a obchodných organizácií a podniká v oblasti vzdelávania a poradenstva pre firmy a jednotlivcov. Jeho cieľom je zvyšovanie záujmu o dianie v bytovom dome. Má dokončené vysokoškolské vzdelanie technického zamerania na Žilinskej univerzite.

 

Mgr. Alexandra Vicianová
právnička

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila počas piatich rokov ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä občianskemu právu, obchodnému právu, právu obchodných spoločností a vymáhaniu pohľadávok. Tieto svoje skúsenosti využíva pri práci pre Združenie pre lepšiu správu bytových domov, kde pôsobí ako právnička. Zaoberá sa prípravou právnych stanovísk a analýz, poradenstvom pre členov ZLSBD a ostatnou právnou agendou. Baví ju šport, turistika a cestovanie.

Miroslav Kantner
prezident Asociácie vlastníkov bytov

Miroslav Kantner je predsedom Asociácie vlastníkov bytov (AVB), ktorá pomáha vlastníkom bytov z celého Slovenska riešiť problémy spojené so správou bytových domov. Spolu s kolegami z AVB sa ako aktívny správca podieľal na vysielaní 58 častí rozhlasovej relácie Bývam, bývaš, bývame zaoberajúcej sa problematikou správy bytových domov. Spočiatku ako pravidelný hosť relácie a neskôr ako jej samostatný tvorca. Od začiatku roku 2018 pripravuje a moderuje svoju samostatnú pravidelne vysielanú rozhlasovú reláciu nazvanú Bytový dom. Na tému správy bytových domov poskytuje odborné konzultácie, píše články a venuje sa aj prednáškovej činnosti. Aktuálne pôsobí ako člen predsedníctva ZLSBD.

Ondrej Pavlanský
alternatívne zdroje energie

Od roku 2009 vykonáva činnosť predsedu SVB Filinského v Spišskej Novej Vsi. V bytovom dome stál pri zrode vlastnej kotolne s predhrevom TÚV slnečnými kolektormi a pri zavedení a výstavbe slnečnej elektrárne na streche bytového domu. Popri hlavnej práci, pomáha pri zavadzaní alternatívnych zdrojov do reálneho života bytových domov, kotolní s podporou ohrevu TÚV slnečnou energiou alebo elektrickou energiou z fotovoltaických panelov. Je poradcom pri navrhovaní a výstavbe fotovoltaického ohrevu – ostrovné systémy.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
obnoviteľné zdroje energie

Pedagóg, expert na energiu biomasy a slnečnú energiu, je garantom predmetov Využívanie a ochrana zemských zdrojov, Navrhovanie fotovoltaických zariadení, Technológie využívania biomasy, Energetický manažment. Držiteľ osvedčení Energetický audítor, Navrhovanie a projektovanie fotovoltaických elektrární, Navrhovanie malých vykurovacích systémov na drevnú biomasu a využitie ich kombinácie so solárom, medzinárodného certifikátu Europe-an EnergyManager vydaného IHK Norimberg. Na fakulte BERG pracuje od ukončenia štúdia, v súčasnosti je vedúcim Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a členom koordinačnej rady Centra VUKONZE na TU v Košiciach.

Filozofia združenia

„Nesú sa lepšie správy pre vašu správu“.

Zvyšujeme kvalitu správy bytových domov. Pomáhame bytovým družstvám, podnikom, správcom, spoločenstvám vlastníkov bytov, podnikateľským subjektom, ale aj samotným vlastníkom bytov s efektívnou, kvalitnou a bezproblémovou správou. Slúžime ako zdroj informácií pre výkon ekonomicky efektívneho a obyvateľmi oceňovaného riadenia bytov. Organizujeme osobné a virtuálne stretnutia s odborníkmi, vytvárame priestor na diskusie, konzultácie a vzdelávanie. Na problematiku bytových domov sa nepozeráme len zvonku, teda len na ich energetickú funkčnosť a zateplenie. Tomuto pohľadu sa v posledných rokoch venovala veľká časť pozornosti, my však nezabúdame, že bytový dom žije a dýcha aj zvnútra.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy