Poradenstvo, Vzdelávanie, Realizácie

Poradenstvo, Vzdelávanie, Realizácie

Našim cieľom je ponúkať hlavne praktické riešenia problémov pri správe, údržbe a obnove bytových domov. Pomáhame vlastníkom a správcom orientovať sa v legislatíve a právnych otázkach, v presadzovaní záujmov do legislatívnej podoby, v možnostiach financovania, účtovania a v celkovej ekonomike bytového domu. Dôležitou časťou nášho poradenstva sú aj medziľudské vzťahy, komunikácia a energetika. Poradíme vám ako organizovať a viesť domové schôdze, ale aj v ďalších odborných témach súvisiacich s bytovou problematikou.

Prostredníctvom on-line chatu na webe združenia alebo telefonicky poskytneme potrebné informácie v reálnom čase.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti uplatňovania jednotlivých právnych inštitútov pri správe bytového domu upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi z oblasti bytového práva (zákonné záložné právo, konkurzné právo, výkon exekúcií, hlasovanie na schôdzi bytových domov, problematika susedských vzťahov, domových poriadkov a pod.)

Organizujeme odborné konferencie, vzdelávacie aktivity a iné spoločenské podujatia za účelom podpory profesionálneho rozvoja jednotlivých členov.

Robíme coaching osôb konkrétne zodpovedných za chod bytového domu (najmä zástupcu a predsedu spoločenstva). Zvyšujeme právne povedomie správcov bytových domoch, zástupcov vlastníkov, domových dôverníkov i samotných vlastníkov nehnuteľností.

Našim členom poskytujeme odbornú a metodickú pomoc pri výkone správy, uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež poradenstvo v správnom vedení domových schôdzí, pri vypracúvaní všetkých typov zmlúv na dodanie tovaru a poskytovanie služieb, riešení vzťahov s problematickými vlastníkmi, vymáhaní pohľadávok, zavádzaní opatrení na predchádzanie vzniku deficitu s hospodárením ako aj v ďalších otázkach týkajúcich sa perfektnej správy bytového domu. Združenie je otvorené spolupráci so všetkými organizáciami, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s obnovou a riadnym fungovaním bytových domov na Slovensku, ako aj zahraničí, či už po technickej, ekonomickej alebo právnej stránke.

Poskytujeme:

  • kompletný právny servis pri vypracúvaní a pripomienkovaní zmlúv o výkone správy, zmlúv o spoločenstve, mandátnych a príkazných zmlúv, zmlúv o dodaní výrobkov alebo poskytovaní služieb, dodatkov k zmluvám, domových poriadkov, etických kódexov, domových poriadkov
  • vypracovanie ekonomických plánov pre jednotlivé činnosti správcu financované z fondu prevádzky, údržby a opráv
  • odbornú a metodickú pomoc jednotlivým členom pri procese obnovy bytových domov
  • interné školenia pre členov podľa individuálnych požiadaviek, najmä pri zmene právnych predpisov, prijatí nového právneho predpisu
  • presadzovanie záujmov v legislatívnom procese pri tvorbe nového zákona o správe bytových domov
  • realizáciu simulovaných domových schôdzí za účelom zvyšovania schopnosti ich správneho riadenia a správneho spisovania rozhodnutí
  • sledovanie zmien v legislatíve (energetika, správa bytov, vymáhanie nedoplatkov, financovanie a pod.) a pravidelnú informovanosť
  • poskytovanie poradenstva v oblasti spotrebiteľského práva pre správcov bytových domov
  • sprostredkovanie bezplatného vymáhania nedoplatkov
  • iné činnosti podľa zoznamu výhod kmeňového člena https://lepsiasprava.sk/ako-sa-stat-clenom
Viac nezobrazovať
Lepšie správy