Ako sa stať členom

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

KMEŇOVÉ ČLENSTVO

Kmeňové členstvo je plnohodnotným členstvom bez obmedzenia. Oproti alternatívnemu členstvu nie je ukrátené o určité výhody spojené s komplexnou informovanosťou a právnym prehľadom. Výška členského príspevku sa určuje podľa počtu spravovaných bytov a nebytových priestorov, a to vo výške 5 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre správcov bytových domov a 9 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre spoločenstvá vlastníkov.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov. Členstvo nadobúda platnosť k dátumu uhradenia členského príspevku a platí po dobu dvanástich mesiacov. 

VÝHODY KMEŇOVÉHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVB
 8. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií
 9. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií ZLSBD
 10. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 11. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 12. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 13. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 14. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 15. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 16. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 17. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 18. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 19. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 20. prístup k video záznamom z vybraných diskusných fór a seminárov
 21. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 22. zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Poradca podnikateľa
 23. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 24. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 25. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 26. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 27. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 28. revíziu zmluvy o výkone správy
 29. revíziu zmluvy o spoločenstve
 30. revíziu zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 31. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 32. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 33. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 34. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 35. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 36. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 37. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 38. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967

Online prihláška správcu za kmeňového člena
Stiahnuť formulár

Online prihláška spoločenstva za člena
Stiahnuť formulár

 

ALTERNATÍVNE ČLENSTVO

Tento typ členstva je určený len pre správcov bytových domov a mandatárov a je výhodný pre subjekty s vyšším počtom spravovaných bytov a nebytových priestorov, napr. 5 000 a viac. Jeho podstatoou je získanie informácií z oblasti správy bytových domov, ale jeho obsahom nie je právna platforma a zľavy na všetkých poplatkoch. Výška členského príspevku sa fixne na sumu 650 eur ročne bez ohľadu na poočet spravovaných bytov a nebytových priestorov. Rovnako ako pri kmeňovom členstve ho nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov. 

VÝHODY ALTERNATÍVNEHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií
 8. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit s možnosťou jeho premeny na nákup produktov a publikácií ZLSBD
 9. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 10. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 11. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 12. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 13. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 14. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 15. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 16. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 17. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 18. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 19. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 20. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 21. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 22. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 23. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov

Online prihláška správcu za alternatívneho člena
Stiahnuť formulár

ČLENSTVO ZÁSTUPCU BYTOVÉHO DOMU

Plnohodnotným členom sa môže stať aj zástupca bytového domu. Poplatok je v tom to prípade stanovený fixne sumou 50 eur ročne bez ohľadu na počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Online prihláška zástupcu vlastníkov za člena
Stiahnuť formulár

Viac nezobrazovať