ČLENSTVO (kmeňové a alternatívne)

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

Výška členského pre SVB je 9 centov / byt a nebytový priestor / mesiac.

Výška členského pre správcu a mandatára je 5 centov / byt a nebytový priestor / mesiac.

 

Prihláška za kmeňového člena (správca / družstvo)

Prihláška alternatívne členstvo (správca / družstvo)

Prihláška za člena (spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov)

Prihláška zástupcu vlastníkov

 

VÝHODY KMEŇOVÉHO ČLENSTVA
(sadzba podľa počtu bytov a nebytových priestorov ročne)

 • metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 • získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 • získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 • prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 • možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 • metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 • možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 • prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 • konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 • 20% zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer
 • interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 • školenia zručnosti na vedenie schôdze
 • školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 • získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 • predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 • každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
 • získanie vzorovej zmluvy o výkone správy
 • revíziu zmluvy o spoločenstve
 • revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 • revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 • vypracovanie domového poriadku
 • 50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
 • prednostné právo registrácie v prípadne účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
 • získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk alebo www.XY.svb.sk
 • 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 • doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok v digitálnej podobe
 • možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov

 

VÝHODY ALTERNATÍVNEHO ČLENSTVA
(fixná sadzba 650 eur ročne)

 • metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 • získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 • získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 • prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 • získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák“ elektronicky a v tlačenej verzii
 • možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 • prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 • interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 • získanie vzorovej zmluvy o výkone správy
 • 50% zľava z poplatkov odborných seminárov okrem konferencie a kongresu
 • konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 • možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov