Ako sa stať členom

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

DOBRÉ ČLENSTVO

Tento typ členstva je určený len pre správcov bytových domov a mandatárov a je výhodný pre subjekty s vyšším počtom spravovaných bytov a nebytových priestorov, napr. 5 000 a viac. Jeho podstatou je získanie informácií z oblasti správy bytových domov, ale jeho obsahom nie je právna platforma a zľavy na všetkých poplatkoch. Výška členského príspevku je stanovená na sumu 800 eur ročne, bez ohľadu na počet spravovaných bytov a nebytových priestorov. Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov. Členstvo nadobúda platnosť k dátumu uhradenia členského príspevku a platí po dobu dvanástich mesiacov. Členský príspevok sa automaticky pretransformuje do kreditov vo forme „bytíkov“ za ktoré je možné si zakúpiť v našom E-SHOPE vzorové zmluvy a dokumenty. Bytíky sa neprenášajú do nasledujúceho roka členstva.

VÝHODY DOBRÉHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 5. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 6. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 7. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií – webreportu
 8. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit vo forme „bytíkov“ s možnosťou jeho využitia na nákup vzorových dokumentov a publikácií ZLSBD
 9. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 10. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Allianz – Slovenskou poisťovňou a.s.
 11. získanie prihlasovacích údajov do sekcie prístupnej len pre členov
 12. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 13. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 14. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 15. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 16. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 17. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 18. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 19. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 20. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 21. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 22. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 23. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 24. 45% zľava na produkty www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium

Online prihláška správcu za dobrého člena
Stiahnuť formulár

LEPŠIE ČLENSTVO

„Lepšie“ členstvo je plnohodnotným členstvom bez obmedzenia. Oproti „dobrému“ členstvu je obohatené o množstvo výhod. Výška členského príspevku sa určuje podľa počtu spravovaných bytov a nebytových priestorov, a to vo výške

 • 6 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre správcov bytových domov
 • 15 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre spoločenstvá vlastníkov

Minimálna výška ročného členského príspevku je stanovená na 50 eur/12 mesiacov.

Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov a hradí sa vždy na 12 mesiacov dopredu, nie na kalendárny rok. Členstvo nadobúda platnosť k dátumu uhradenia členského príspevku. Členský príspevok sa automaticky pretransformuje do kreditov vo forme „bytíkov“ za ktoré je možné si zakúpiť v našom E-SHOPE vzorové zmluvy a dokumenty. Bytíky sa neprenášajú do nasledujúceho roka členstva.

VÝHODY LEPŠIEHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. bezplatný prístup k internému časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ na stránke www.lepsiasprava.sk
 5. tlačená verzia interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ pre členov
 6. priama tvorba legislatívy v oblasti správy bytových domov
 7. prístup k praktickému „Manuálu ochrany osobných údajov“
 8. prístup k publikácii „Praktikum správy bytových domov“
 9. prístup k publikácii „4 elementy zdravého bytového domu“
 10. automatické bezplatné poistenie čistej finančnej škody pre predsedov SVB do 100 tisíc eur
 11. poskytovanie prehľadu o článkoch v oblasti správy bytových domov formou monitoringu médií – webreport
 12. prepočítanie výšky členského príspevku na kredit (bytíky) s možnosťou jeho využitia na nákup vzorových zmlúv, dokumentov a publikácií ZLSBD
 13. exkluzívna zľava 50% na poistnom v prípade uzavretia poistnej zmluvy s Generali poisťovňou a.s.
 14. exkluzívne poistné podmienky v prípade uzavretia poistnej zmluvy s PREMIUM insurence
 15. získanie prihlasovacích údajov do sekcií na webe www.lepsiasprava.sk prístupných iba pre členov
 16. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 17. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 18. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 19. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 20. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 21. prístup k rozhodnutiam Slovenskej inšpekcie životného prostredia v oblasti správy bytových domov
 22. možnosť úhrady členského príspevku prostredníctvom 2% z dani z príjmov
 23. prístup k video záznamom z vybraných diskusných fór a seminárov
 24. konzultácie a právne poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 25. zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Poradca podnikateľa
 26. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 27. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 28. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou 
 29. revíziu zmluvy o výkone správy
 30. revíziu zmluvy o spoločenstve
 31. revíziu zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 32. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 33. zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 34. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, diskusiách, workshopoch a kongresoch LEPŠIA SPRÁVA
 35. bezplatná účasť na predkongresovom programe pre členov ZLSBD kongresov LEPŠIA SPRÁVA
 36. pravidelné poskytovanie noviniek a informácií formou newslettra na vybranú e-mailovú adresu
 37. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 38. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 39. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967
 40. 45% zľava na produkty www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium
 41. bezplatná účasť na online webinároch prostredníctvom ZOOM-u na rôzne legislatívne témy
 42. zvýhodnené poplatky za vzorové zmluvy a dokumenty a možnosť ich zakúpenia za „bytíky“

Online prihláška správcu za lepšieho člena
Stiahnuť formulár

Online prihláška spoločenstva za lepšieho člena
Stiahnuť formulár

NAJLEPŠIE ČLENSTVO

Novinkou od roku 2020 je zavedenie tzv. „Najlepšieho“ členstva. Možnosť získania najlepšieho členstva je podmienené členstvom ZLSBD ako dobrý člen alebo lepší člen.  Najlepšie členstvo je nadstavbou už existujúcich členstiev v ZLSBD. Výhody oproti „lepšiemu“ členstvu spočívajú v:

 • prístupe k videozáznamom z vybraných odborných seminárov
 • prístup k videoarchívom z kongresov LEPŠIA SPRÁVA, bez ohľadu či sa „najlepší“ člen kongresu osobne zúčastnil alebo nie
 • vyhradené bonusové právne poradenské služby (4 hodiny mesačne)
 • uprednostnenie v poskytovaní právnych služieb a vybavení žiadostí prostredníctvom špeciálnej e-mailovej adresy

Ako sa môže stať „najlepším“ členom spoločenstvo vlastníkov?

Bez ohľadu na počet bytových a nebytových jednotiek v bytovom dome sa k výške členského príspevku pripočíta jednotná výška príspevku za „najlepšie“ členstvo vo výške 100 eur.

Ako sa môže stať „najlepším“ členom správca?

„Najlepším“ členom sa automaticky stáva správca s členským príspevkom nad 2000 eur. Správca s nižším členským príspevkom sa „najlepším“ členom môže stať bez ohľadu na počet spravovaných bytových a nebytových jednotiek, a teda výšky ročného členského príspevku, pri uhradení členského poplatku za „najlepšie“ členstvo vo výške 300 eur.

Online prihláška správcu za najlepšieho člena
Stiahnuť formulár

Online prihláška spoločenstva za najlepšieho člena
Stiahnuť formulár

ČLENSTVO ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV BYTOVÉHO DOMU A FYZICKÝCH OSÔB

Plnohodnotným členom sa môže stať aj zástupca vlastníkov bytového domu. Poplatok je v tomto prípade stanovený fixne na sumu 100 eur ročne bez ohľadu na počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Fyzická osoba sa môže tiež stať členom, avšak členské výhody FO spočívajú výhradne v získaní prístupu k uzamknutým sekciám (články, videoarchívy) umiestnených na našej web stránke. Členský poplatok pre tento typ členstva je fixne stanovený na sumu 100 eur ročne. Členský príspevok sa automaticky pretransformuje do kreditov vo forme „bytíkov“ za ktoré je možné si zakúpiť v našom E-SHOPE vzorové zmluvy a dokumenty. Bytíky sa neprenášajú do nasledujúceho roka členstva.

Online prihláška zástupcu vlastníkov za člena
Stiahnuť formulár

Online prihláška fyzickej osoby za člena
Stiahnuť formulár

Viac nezobrazovať
Lepšie správy