Ako sa stať členom

Členom ZLSBD sa môže stať každý správca bytového domu, bytové družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj individuálne každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Členovi sú automaticky poskytované výhody vyplývajúce zo samotného statusu člena ZLSBD podľa typu členstva. Okrem týchto výhod má člen možnosť byť súčasťou širších aktivít združenia presahujúcich hranice internej komunity, ako napr. získanie informácií z medzinárodnej spolupráce, účasť na legislatívnom procese a pod.

KMEŇOVÉ ČLENSTVO

Kmeňové členstvo je plnohodnotným členstvom bez obmedzenia. Oproti alternatívnemu členstvu nie je ukrátené o určité výhody spojené s komplexnou informovanosťou a právnym prehľadom. Výška členského príspevku sa určuje podľa počtu spravovaných bytov a nebytových priestorov, a to vo výške 5 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre správcov bytových domov a 9 centov za jeden byt alebo nebytový priestor mesačne pre spoločenstvá vlastníkov.  Členstvo nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov. Členstvo nadobúda platnosť k dátumu uhradenia členského príspevku a platí po dobu dvanástich mesiacov. 

VÝHODY KMEŇOVÉHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 5. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 6. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 7. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 8. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 9. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 10. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 11. 20% zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer
 12. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 13. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 14. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 15. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 16. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 17. každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
 18. revíziu zmluvy o výkone správy
 19. revíziu zmluvy o spoločenstve
 20. revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 21. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 22. vypracovanie domového poriadku
 23. 50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
 24. prednostné právo registrácie v prípade účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
 25. získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk alebo www.XY.svb.sk
 26. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 27. doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok v digitálnej podobe
 28. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov
 29. efektívne poradenstvo na bezplatnej infolinke lepšej správy 0800 500 967
 30. prístup k praktickému Manuálu ochrany osobných údajov

Online prihláška správcu za kmeňového člena
Stiahnuť formulár

Online prihláška spoločenstva za člena
Stiahnuť formulár

 

ALTERNATÍVNE ČLENSTVO

Tento typ členstva je určený len pre správcov bytových domov a mandatárov a je výhodný pre subjekty s vyšším počtom spravovaných bytov a nebytových priestorov, napr. 5 000 a viac. Jeho podstatoou je získanie informácií z oblasti správy bytových domov, ale jeho obsahom nie je právna platforma a zľavy na všetkých poplatkoch. Výška členského príspevku sa fixne na sumu 650 eur ročne bez ohľadu na poočet spravovaných bytov a nebytových priestorov. Rovnako ako pri kmeňovom členstve ho nie je možné uhrádzať len za určitý počet mesiacov. 

VÝHODY ALTERNATÍVNEHO ČLENSTVA

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 5. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák“ elektronicky a v tlačenej verzii
 6. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 7. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 8. prístup k rozhodnutiam všeobecných súdov v oblasti správy bytových domov
 9. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 10. získanie vzorovej zmluvy o výkone správy
 11. 50% zľava z poplatkov odborných seminárov okrem konferencie a kongresu
 12. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 13. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov

Online prihláška správcu za alternatívneho člena
Stiahnuť formulár

ČLENSTVO ZÁSTUPCU BYTOVÉHO DOMU

Plnohodnotným členom sa môže stať aj zástupca bytového domu. Poplatok je v tom to prípade stanovený fixne sumou 50 eur ročne bez ohľadu na počet bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Online prihláška zástupcu vlastníkov za člena
Stiahnuť formulár

Viac nezobrazovať