Prihláška spoločenstva vlastníkov za lepšieho člena združenia

PRIHLÁŠKA

za lepšieho člena združenia

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
  VÝŠKA PRÍSPEVKU NA 12 MESIACOV

  0 x 0,15 € x 12 mesiacov = 0,00 ročný poplatok

  (v zmysle rozhodnutia predstavenstva ZLSBD je najnižší členský príspevok pre SVBaNP vo výške 50 eur)

   

  KONTAKTNÉ OSOBY
   

  Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava.

  Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku.

  Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet združenia na základe doručenej faktúry na kontaktný e-mail.

  Odoslanie tohto formulára spĺňa podmienky podpísania prihlášky.

  Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely vlastných informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Viac nezobrazovať
  Lepšie správy