Vzorový reklamačný poriadok

Zmluva o výkone správy je konštantnou judikatúrou súdov SR v prevažnej miere definovaná ako zmluva spotrebiteľská. Každý správca bytového domu je tak situovaný do pozície poskytovateľa služieb, ktorý je v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. okrem iného povinný na mieste dostupnom spotrebiteľom zverejniť reklamačný poriadok. Nakoľko obsahové náležitosti predmetného dokumentu príslušná legislatíva presne nešpecifikuje, správa si ich musí zo zákona vyabstrahovať sám, a to takým spôsobom, aby zohľadnil všetky spotrebiteľské možnosti, nároky, oprávnenia a právom chránené záujmy vlastníkov bytov a nebytových priestorov v pozícii spotrebiteľov a tiež aby špecifikoval konkrétny postup, lehoty a spôsoby uplatnenia ich reklamácií. Pretože si v ZLSBD uvedomujeme rozsiahlosť a značnú komplikovanosť prepojenia špecifickej oblasti právnych noriem zameraných na ochranu spotrebiteľa, ako prví Vám prinášame kompletný reklamačný poriadok ušitý na mieru práve správcom bytových domov. V cene je aj právne poradenstvo a konzultácia ohľadom prispôsobenia reklamačného poriadku.

Vzhľadom na blížiace sa obdobie reklamácií budete včas pripravení na ich riešenie zákonným a efektívnym spôsobom. Prinášame kompletný reklamačný poriadok ušitý na mieru práve správcom bytových domov.

PLNÁ verzia vzorového reklamačného poriadku obsahuje:

 • základný návod ako vypracovať reklamačný poriadok v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa,
 • definícia pojmov,
 • vymedzenie lehoty na podanie reklamácie,
 • osnova elementárnych obsahových náležitostí,
 • identifikácia neoprávnenej reklamácie,
 • zverejnenie reklamačného poriadku a zmena jeho znenia pre prípad zmeny legislatívy,
 • špecifikácia okolností, za ktorých môžu vlastníci ako spotrebitelia reklamáciu uplatňovať,
 • presný spôsob vybavovania reklamácií podľa § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,
 • špecifikácia spôsobov uplatnenia reklamácii,
 • formy vydania potvrdení o uplatnení reklamácií,
 • identifikácia podaní vlastníkov, ktoré nie sú reklamáciami,
 • postup správcu pri obdržaní neúplnej reklamácie,
 • náležitosti na rozsah vymedzenia subjektu, predmetu reklamácie a nárokov spotrebiteľa,
 • dôvody odmietnutia reklamácie
 • evidencia reklamácií,
 • práva zo zodpovednosti na škodu,
 • poučenie spotrebiteľa,
 • náklady v súvislosti s reklamačným konaním.

BEZPLATNÁ VERZIA vzorového reklamačného poriadku

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k ochoreniu COVID-19, kedy je väčšina z vás nútená zostať doma, sme sa rozhodli, že vám sprístupníme špeciálnu bezplatnú verziu vzorového reklamačného poriadku, ktorú sme každému zaslali bezplatne prostredníctvom newslettra. Bezplatný vzorový reklamačný poriadok má slúžiť ako základný vzorový dokument, ktorý obsahuje základné náležitosti a návod ako správne reklamačný poriadok vyhotoviť. Táto verzia dokumentu obsahuje:

 • základný návod ako vypracovať reklamačný poriadok v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa,
 • definícia pojmov,
 • vymedzenie lehoty na podanie reklamácie,
 • osnova elementárnych obsahových náležitostí,
 • identifikácia neoprávnenej reklamácie,
 • zverejnenie reklamačného poriadku a zmena jeho znenia pre prípad zmeny legislatívy.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy