XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2024 v Bratislave


„Celok je vždy väčší ako súčet jeho častí.“

Osvedčený princíp lokálneho usporiadania podujatí je dôvodom bližšieho kontaktu s našimi členmi a s každým, ktorému záleží na výkone správy bytových domov. Prekračujeme tým hranice bežného zaužívaného spôsobu organizovania podujatí a snažíme sa podať informácie o efektívnejšom výkone správy ešte širšej verejnosti. Nerobíme to pre tretí účel, ale pre vás.

Rozdelili sme teda náš XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA do niekoľkých miest a dátumov. Zmyslom nového konceptu je riešiť aktuálne otázky výkonu správy ešte viac z pohľadu praxe. Prednášať a vyjadrovať sa k témam budú odborníci na slovo vzatí.

Na kongrese budú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

24.04.2024

Hotel PREMIUM, BRATISLAVA

89,- eur

 

08:00 – 08:30
Registrácia účastníkov

08:30 – 08:45
Otvorenie podujatia, privítanie účastníkov a úvodné informácie
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

08:45 – 09:10 (diskusné fórum)
Zodpovednosť správcu za cenu tepla a iných energií v rokoch 2023 až 2025
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

09:10 – 09:20 (diskusné fórum)
Zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy vo vzťahu k zákonu 182/1993 Z. z.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Otília Leskovská. člen predsedníctva ZLSBD

09:20 – 09:40 (diskusné fórum)
Efektívne hlasovanie vlastníkov v roku 2024
– ako správne určiť kvórum
– prečo sa nepoužíva inštitút „zdržal sa“ pri písomnom hlasovaní?
– „ja som ale nehlasoval“
– význam audiozáznamu na hlasovaní a ochrana osobných údajov
– význam evidovania prehlasovaných vlastníkov
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

09:00 – 09:10
Koncepcia na ochranu odberateľov energií v bytových domoch spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:10 – 09:30
Zasklení balkónu či lodžie jako investice
Lukáš Řídký, Lumon

09:30 – 09:45
Prestávka

09:45 – 10:10
Energetická sebestačnosť bytového domu prostredníctvom vodíkovej energie
Ján Boroň, HMP, o. z.
Michal Herényi, HMP, o. z.

10:10 – 10:25 (diskusné fórum)
Právna úprava elektronického hlasovania v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

10:25 – 10:40
Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike v kontexte bytových domov a bezpečnosť hybridov, elektromobilov a spaľovacích motorov automobilov v podzemných garážach bytových domov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:40 – 11:00
Vplyv inflácie na výšku poistenia bytových domov
Eduard Strivinský, Generali poisťovňa, a. s.

11:00 – 11:20
Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti
Ing. Matej Kubinec, PSS a. s.
Ing. Eva Michalcová, PhD., PSS a. s.
Emília Hajdu, PSS a. s.
Andrej Srňan, PSS a. s.

11:20 – 11:50
Podpora tvorby a fungovania energetických komunít
diskutujúci budú čosokoro doplnení

11:50 – 12:00
Vlastníci ako skupina záložných veriteľov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a zákona č. 527/2002 Z. z.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:00 – 12:15
Prednáška partnera

12:15 – 13:00
Obedná prestávka

13:00 – 13:20
Aplikácia vyhlášky MHSR č. 503/2022 o rozpočítavaní v roku 2024
Miroslav Petrus, Ministerstvo hospodárstva SR

13:20 – 13:40
Ako získať záujem vlastníka o vlastný dom
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

13:40 – 14:00
Prečo je likvidácia SVB v inom rozmere ako si správca domu myslí…?
– trvá to dlhšie ako si správca domu myslí
– bankový účet domu je „hračka“, no nie je…..
– výmaz je niečo iné ako zrušenie SVB
Mgr. Katarína Melichárek Timoranská, www.likvidaciasvb.sk

14:00 – 14:20
Úverová politika v problematike účtu bytového domu
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

14:20 – 14:50
Protipožiarna bezpečnosť panelových bytových domov
JUDr. Mgr. Róbert Károlyi, prezident APPO SR
Ing. Tomáš Krchnák, viceprezident APPO SR a zástupca COLT International, s.r.o.
pplk. Ing. Miroslav Gerši, vedúci oddelenia požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Ing. Ján Dekánek, špecialista APPO
Ing. Róbert Sarvaš, špecialista APPO SR

14:50 – 15:00
Prestávka

15:00 – 15:20
Mínusové energie v bytových domoch
Ecohome Services spol. s r. o.

15:20 – 15:50 (diskusné fórum)
Prenájom spoločných častí a zariadení v bytovom dome a rozdiel od úpravy bezplatného užívania podľa zákona č. 182/1993 Z. z..
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

15:50 – 16:15
Otázky trestnej zodpovednosti správcu vo vzťahu ku kotolniam a výťahom
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

16:15 – 16:40
Ochrana správcu v prípade uloženia trestu prepadnutia veci vlastníka pri výkone správy domu
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

16:40 – 17:00
Komunitní energetika. Jak vydelat a neprodelat
Stanislav Mikéska, Alatyr energo cz

17:00 – 17:25
Psychologické aspekty vedenia schôdze
Ing. Miloslav Frečka, člen predsedníctva ZLSBD

17:25 – 17:40
Nezmyselnosť vedenia účtovníctva, účtovných závierok a daňových priznaní v podmienkach SVB
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:40 – 18:00
Ukončenie podujatia

Rezervácia na XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2024 v Bratislave

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za registráciu na XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA, potrebné informácie nájdete v doručenom e-maile. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 14.03.2024 09:00 14.03.2024 17:00 Europe/Bratislava XII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2024 v Bratislave 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy