Zdravé a bezpečné prostredie v bytovom dome

3 metre k životu

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice


Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike.
Zvolenská cesta 20, 974 05 Banská Bystrica, (2. poschodie, č. d. 203, budova Výskumného ústavu Spojov, n.o.)


e-mail: sekretariat@appo.sk
tel. č.: +421 907 806 486

www.appo.sk

 

Viac nezobrazovať
Lepšie správy