Poradca podnikateľa

Pre členov Združenia pre lepšiu správu bytových domov sme spolu s našim partnerom Poradca podnikateľa a.s. pripravili špeciálnu 45% zľavu na vybrané produkty  www.epi.sk – právny systém Médium a právny systém Prémium.

Vypočuť si môžete aj podkasty Poradcu podnikateľa, v ktorých hosťoval predseda ZLSBD, JUDr. Mgr. Marek Perdík a v ktorých rozprával na mnohé témy z problematiky bytovej agendy.

Podkasty

Správa bytových domov – regulácie cien, meradlá v bytoch a kontrola finančných tokov na účte domu

Regulácie cien plynu, vlastnenie meradiel v bytoch a úhrada ich opráv, kontrola finančných tokov na účte bytového domu, elektronická účtovná závierka – na všetky aktuálne témy zo sveta správy bytových domov odpovedal JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov. Dozviete sa aj:

 • Ako ovplyvnila novela Zákona o účtovníctve správu bytových domov a ich účtovnú závierku?
 • Aké problémy spôsobuje v praxi elektronická účtovná závierka?
 • Enormný nárast cien plynu pre bytové domy s vlastnou kotolňou – prečo narástla cena plynu?
 • Aká je súčasná situácia, aké riešenie ponúklo Ministerstvo hospodárstva? Ako to vyzerá v praxi s možnosťami? Môžu bytové domy „len tak“ odstúpiť od zmluvy so svojim dodávateľom plynu? Zmení sa niečo pre bytové domy s vlastnou kotolňou, keď sa „zastropujú“ ceny plynu?
 • Aké sú práva a povinnosti vlastníka bytu v súvislosti s meradlami v byte? Ide o súkromné alebo „spoločné zariadenie“? Kto hradí úhrady za opravu takýchto meradiel?
 • Ako môže vlastník kontrolovať finančné toky na účte bytového domu a čo odborník odporúča správcom bytových domov?

Správa bytových domov – účtovníctvo SVB, zmena správcu, energetické certifikáty

Aké sú povinnosti v súvislosti s vedením účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov? Na čo treba myslieť pri zmene správcu – aký je právny rámec zmeny a s akými problémami sa stretávajú správcovia a vlastníci bytov v praxi? Na aktuálne témy zo sveta správy bytových domov odpovedal JUDr. Mgr. Marek Perdík v podkaste Poradcu podnikateľa.

 • vedenie účtovníctva bytového domu a spoločenstva vlastníkov bytov
 • energetické certifikáty bytového domu a jeho častí
 • zmena správcu – právny rámec a aplikačné problémy otázka bytovej politiky do roku 2030
 • očakávania vlastníkov a správcov v otázke zachovania elektronického hlasovania aj mimo pandémie
 • uplatnenia spotrebiteľských práv pri výkone správy alebo povinného vzdelávania pre správcov a predsedov spoločenstiev

Novela obchodného zákonníka – proces likvidácie spoločností a SVBytov

V podkaste odoznie pohľad dvoch právnikov – správcov konkurznej podstaty na novelu Obchodného zákonníka, ktorá výrazne postihla proces likvidácie spoločností. Hosťami sú: JUDr. Marek Perdík, právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov a Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR.

 • Najčastejšie problémy z pohľadu správcov konkurznej podstaty
 • Pohľad na komerčné firmy a na Spoločenstvá vlastníkov bytov (SVB)
 • Veľká novela Obchodného zákonníka, účinná od 1. 10. 2020, prináša veľa zásadných zmien – čo bolo hlavným dôvodom novelizácie?
 • Zlepší sa spôsob uspokojovania veriteľov v praxi po tejto novele?
 • Ktoré najväčšie problémy z praxe sa novelou vyriešili?
 • Na čo sa naopak zabudlo, na ktoré typy organizácií?
 • Rozdiely medzi zánikom právnickej osoby a zánikom SVB
 • Kto môže byť likvidátorom spoločností, aké sú povinnosti a odmena pre likvidátorov
 • Doba trvania a ukončenie likvidácie – zmeny podľa novely
 • Aktuálny počet spoločenstiev vlastníkov bytov, ktoré sú v likvidácii
 • Z praxe: staré a neaktuálne údaje v registroch – Obchodný register a Register SVB alebo dodatočné „nájdenie“ majetku v procese likvidácie

Legislatíva bytových domov a správcov

Ako je to s odmenou a pracovnou náplňou predsedu SVB – spoločenstva vlastníkov bytov? Majú nárok na odmeny aj členovia rady alebo zástupcovia vlastníkov? Aké povinnosti a naopak práva má predseda SVB? Aké má predkladať výkazy svojej práce, má vôbec predkladať nejaké? Čo je nové v novele zákona o tepelnej energetike? Hlavné pozitíva i negatíva návrhu. Ako je to s odpájaním bytových domov od centrálneho zdroja tepla? Dorazila problematika GDPR už aj k bytovým domom a vlastníkom bytov? Večná téma Domového poriadku vlastníkov – vydarený legislatívny inštitút, ktorý môžete využiť v praxi. Ako ho napísať správne? Dozviete sa aj či si na chodbu v bytovom dome či do spoločných priestorov môžete dať hocičo, napríklad veľkú skriňu a či prekážajú z bezpečnostných dôvodov aj rohožky pred dverami. Európsky deň susedov – kto vytvára bytovú komunitu? Susedia alebo vlastníci?

Správa bytových domov – nové legislatívne zmeny

Odklad vykonania a predloženia vyúčtovania, elektronické hlasovanie vlastníkov – aj to sú „zlepšováky“, ktoré sa vďaka pandémií podarilo uviesť do praxe. Medzi ďalšie aktuálne témy pre správcov, ale aj pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov určite patria obnoviteľné zdroje energie, resp. energetická efektívnosť. Ďalší podkast s expertom v oblasti správy bytových domov pánom Marekom Perdíkom, ktorý je právnik a predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Novinky zo správy bytových domov a legislatívne zmeny

V najnovšom podkaste Poradcu podnikateľa predseda ZLSBD Marek Perdík hovoril hneď na niekoľko tém, medzi ktoré patrí napríklad novo prijatý zákon „Lex korona 2“, ktorého opatrenia ovplyvňujú aj správu bytových domov a reakcie SVB a správcov na nové pravidlá, sústredil sa aj na tému stále aktuálneho problému hlasovania a doručovania vyúčtovaní v roku 2021 či prebiehajúce súdne spory a ich predĺžené lehoty. Poslucháčov informoval aj o zastavenom výkone dražieb a dopade tohto zákazu na správcov a dlhodobo aktuálnej téme odpojenia bytového domu od centrálneho zdroja tepla.

 Bývate v bytovom dome alebo máte SVB? Novinky pre správcov aj vlastníkov bytov.

V najnovšom podkaste s JUDr. Mgr. Marekom Perdíkom dostane odpovede na otázky medzi ktoré patria aj ako robiť schôdze vlastníkov v čase korony, keď stále nie je možné hlasovať elektronicky, či môže dodávateľ vymáhať pohľadávky od správcu a za akých podmienok, či môže dôjsť k zvýšeniu cien napr. vodného bez informovania vlastníkov bytov, aké sú problémy s odpočtami a ako sa určuje spotreba a priemerná cena a viac sa dozviete aj o dôležitých legislatívnych termínoch Smernice EP, ktorú potrebujeme rýchlo zaviesť do praxe.

Príbeh EPI – ekonomické a právne informácie, 1.časť

Odborný systém ekonomických a právnych informácií EPI má za sebou viac ako 15 rokov úspešnej praxe. Čo je vlastne EPI, ako vzniklo a vyvíjalo sa a pre koho je táto online služba užitočná – sú to len právnici a ekonómovia? O zaujímavých začiatkoch, keď internet nebol vôbec bežný a právnici si novely zákona „prelepovali“ aktuálnymi výstrižkami zo Zbierky zákonov, porozpráva Jiří Nosek, obchodný partner PP, ktorý žije s EPI už 15 rokov.

Aktuálne problémy zo sveta správy bytových domov

Najnovšia epizóda z 20. júla 2020 rieši aktuálne témy a praktické problémy zo sveta správy bytových domov na Slovensku. Čo aktuálne riešia správcovia bytových domov? Kedy budú môcť hlasovať vlastníci bytov elektronicky? Je to už blízka budúcnosť? Dokedy si musia spoločenstvá vlastníkov bytov aktivovať povinnú elektronickú schránku? A sú tam nejaké prekážky v aplikácii? Viete, že už prebieha celoslovenské sčítanie domov a bytov? Aké sú povinnosti správcov bytových domov, dokedy je potrebné odovzdať podklady a aké sú najčastejšie aplikačné problémy? Kam sa môžu správcovia obrátiť o radu a pomoc? Tieto a ďalšie horúce otázky, termíny a povinnosti vám v novom podkaste priblíži predseda ZLSBD JUDr. Mgr. Marek Perdík

Dopad korona pandémie na výkon správy na Slovensku

Vypočujte si ďalšiu epizódu z 1. júna 2020, ktorú prináša Poradca podnikateľa a ktorú moderuje moderátorka Michaela Pastorková – Závodná. Poradca podnikateľa sa za 30 rokov svojej existencie stal synonymom pre spoľahlivé informácie a služby z oblasti legislatívy a ekonomiky. Preto sme radi, že JUDr. Mgr. Marek Perdík môže pre Poradcu podnikateľa v rámci podkastov porozprávať viac zo zákulisia bytovej agendy a zvyšovať tak širšie povedomie o tejto problematike.

Novela Zákona o bytových domoch

Vypočujte si podkast Poradcu podnikateľa z 5. marca 2020, v ktorom bol hosťom predseda ZLSBD, JUDr. Mgr. Marek Perdík, na tému novely Zákona o bytových domoch. Na Slovensku pôsobí viac ako 10.000 spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, stovky správcovských spoločnosti a desiatky bytových družstiev. Všetky tieto subjekty sa aktívne podieľajú na správe bytových domov. O tom, prečo to častokrát nie je také jednoduché sa dozviete v novom podkaste.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy