Manuál ochrany osobných údajov

Základným problémom ochrany osobných údajov pri výkone správy je nájsť prienik medzi spoločenskou podstatou správy bytových domov ako spoločného majetku vlastníkov a individuálnou podstatou ochrany osobných údajov jednotlivca. Právo jednotlivca na ochranu jeho osoby a osobných údajov musí ustúpiť v prípade ochrany spoločného majetku a vlastník z toho dôvodu musí strpieť obmedzenie ochrany jeho osobných údajov.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov sa na základe vysokého dopytu rozhodlo spracovať Manuál ochrany osobných údajov s priamym pohľadom a dopytom pre prax. Tento dokument je návodom pre správcov a spoločenstvá vlastníkov bytov a slúži najmä ako pomôcka, ktorá má správcom a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov pomôcť porozumieť postupom v ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako “bytový zákon”), vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z,. a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Jeho hlavnou úlohou je najmä poradiť správcom a spoločenstvám vlastníkov v základných oblastiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Obsah Manuálu ochrany osobných údajov
(rozsah 56 strán)

1.   Základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov
1.1 Osobný údaj
1.2 Osobitné kategórie osobných údajov
1.3 Prevádzkovateľ
1.4 Sprostredkovateľ
1.5 Dotknutá osoba
1.6 Súhlas dotknutej osoby
1.7 Spracúvanie osobných údajov
1.8 Zodpovedná osoba
1.9 Rozsah spracúvania osobných údajov
2.   Zákonný základ spracúvania osobných údajov
2.1 Spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
2.2 Zmluvný základ spracúvania osobných údajov
3.   Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
4.   Záznam o spracovateľských činnostiach
5.   Zverejňovanie dlžníkov
6.   Prevádzkovanie kamerového systému
7.   Osobné údaje právnickej osoby
8.   Nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
8.1.Ochrana osobných údajov vlastníka podľa zákona o platobných službách
9.   Kódex správania ochrany osobných údajov
10. Ochrana osobných údajov na základe mandátnej zmluvy a iných typov zmlúv pri výkone správy
10.1 Ochrana osobných údajov v nájomnom vzťahu
10.2 Ochrana osobných údajov na základe mandátnej zmluvy
10.3 Ochrana osobných údajov na základe zmluvy o spoločenstve a na základe zmluvy o výkone správy
11.  Spracúvanie osobných údajov vo veľkom rozsahu
12.  Digitálna ochrana osobných údajov
12.1. Zvoľte si silné heslá
12.2. Používajte antivírusový program
12.3. Ochrana pri pripojení na internet prostredníctvom Wi-fi (bezdrôtové pripojenie)
12.4. Využívajte pseudonymizáciu a šifrovanie
12.5. Neoprávnený prístup do databázy oznámte bezodkladne príslušnému subjektu
13. Nezákonné účtovanie poplatku za ochranu osobných údajov
14. Opatrenia na elimináciu rizík pre práva fyzickej osoby
15. Používanie “menoviek” na schránkach bytových domov a zvončekoch
16. Povinnosti správcov a spoločenstiev voči úradu na ochranu osobných údajov
17. Informačná povinnosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa voči vlastníkom ako dotknutým osobám
18. Práva vlastníkov bytov a nebytových v oblasti ochrany osobných údajov
18.1. Práva vlastníkov voči správcom a spoločenstvám v oblasti ochrany osobných údajov
18.2. Práva vlastníkov voči orgánom verejnej moci v oblasti ochrany osobných údajov
19. Kontrola spracúvania ochrany osobných údajov
19.1. Kontrolný orgán je povinný
19.2. Kontrolný orgán je oprávnený
19.3. Kontrolovaná osoba je povinná
19.4. Kontrolovaná osoba je oprávnená
19.5. Vzor poverenia na vykonanie kontroly
20. Judikatúra európskych súdov v oblasti ochrany osobných údajov

Kódex ochrany OÚ

V súlade s čl. 40 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a § 85 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sme ako združenie zastupujúce kategóriu správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov vypracovali a prijali kódex správania ochrany osobných údajov pre správcov a spoločenstvá (ďalej len „kódex“).

Vyhlasujeme, že kódex je v súlade s ustanoveniami nariadenia a zákona a jeho základným účelom je prispieť k správnemu uplatňovaniu nariadenia a zákona, zohľadňujúc pri tom špecifickú právnu reguláciu vyplývajúcu najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov.

Kódex sa vzťahuje na tých správcov a spoločenstvá, ktorí sa rozhodli k nemu pristúpiť a Združenie v tejto časti vlastného webu vedie zoznam všetkých pristupujúcich subjektov. Pre členov Združenia je možnosť pristúpenia ku kódexu bezplatná.

Prijatý Kódex správania je možné schváliť Úradom na ochranu osobných údajov. Aktuálne je kódex správania nášho združenia predmetom schvaľovania na Úrade na ochranu osobných údajov, no pristúpiť k nemu je možné už dnes.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy