Lepšia správa, n. o.

Pretože vždy sa to dá lepšie…

LEPŠIA SPRÁVA, n. o., je správcovskou organizáciou založenou Združením pre lepšiu správu bytových domov o. z. za účelom efektívneho a transparentného výkonu komplexnej správy, údržby a obnovy bytových domov. Ide nám o čo najosobnejší prístup k výkonu správy v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Naša  činnosť sa špecializuje výhradne na správu bytových domov, polyfunkčných objektov a poskytovanie služieb spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Taktiež poskytujeme zakladanie a likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a bytových priestorov.

Odlišujeme sa hlavne individuálnym prístupom k našim klientom, profesionalitou, odbornosťou  a transparentnosťou pri správe vášho majetku. Bytovým domom v naše správe, či už sú to vlastníci bytov alebo spoločenstvá, ponúkame praktické riešenia problémov pri správe a údržbe bytových domov.

Výhody pre vlastníkov oproti konkurencii:

 • Exkluzívne a bezkonkurenčné individuálne poistenie pre každý bytový dom, nerobíme rámcové zmluvy. Pod Lepšou správou n. o. sa vám už nestane, že váš majetok bude podpoistený
 • Transparentnosť a kompletný finančný prehľad pre každého vlastníka vo vzťahu bankovému účtu, príjmom a výdavkom
 • Zabezpečenie overených dodávateľov s dlhoročnými skúsenosťami na všetky revitalizačné práce od kompletného zateplenia bytového domu, cez výmenu výťahov, rozvodov až po čistenie fasád, vetracích šácht, energetické certifikáty a pod.
 • Motivovanie vlastníkov o dianie v bytovom dome a bezpečnosť v bytovom dome
 • Prístup a právo nahliadať do dokladov domu bez obmedzenia
 • Prehľad v novej legislatíve a moderný prístup k správe spoločného majetku

Výhody pre spoločenstvá vlastníkov:

 • Každé spoločenstvo, s ktorým uzatvoríme mandátnu zmluvu sa stáva členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov
 • Konzultácie s renomovanými právnikmi v oblasti problematiky správy bytových domov
 • Coaching pre predsedu spoločenstva, ako zvládať chod bytového domu
 • Bezplatné vymáhanie pohľadávok od neplatičov
 • Ekonomická činnosť, ktorá zahŕňa aj zavádzanie opatrení na predchádzanie deficitu s hospodárením

Náš balík ponúkaných služieb pre vlastníkov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP sa skladá z:

 • ekonomiky a financií
 • technickej oblasti
 • oblasti prevádzky bytového domu
 • právnej oblasti

Ekonomika a financie

 • vedenie evidencie vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • otvorenie a vedenie bankového účtu bytového domu,
 • vedenie a evidencia fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • vedenie a evidencia mesačných zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu,
 • evidenciu nákladov spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru a garáže,
 • vedenie evidencie ďalších príjmov a výdavkov na účte vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • písomné informovanie zástupcu vlastníkov o dlžníkoch jedenkrát za mesiac formou e-mailu,
 • písomné informovanie zástupcu vlastníkov o pohybe vo fonde prevádzky, údržby a opráv jeden krát za mesiac formou e-mailu,
 • riešenie oprávnených reklamácií vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru a garáže,
 • započítanie preplatkov z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu vlastníkom na pohľadávky vlastníka voči ostatným vlastníkom,
 • poukázanie preplatok z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu vlastníkom na bankové účty,
 • predloženie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu, najmä o finančnom hospodárení bytového domu, o stave spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ako aj iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou bytového domu najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu,
 • úprava a vystavenie mesačných zálohových predpisov podľa poslednej známej spotreby, s pripočítaním rezervy 10 % z tejto spotreby so zohľadnením predpokladaného vývoja cien (raz ročne pre jeden byt),
 • cenová a vecná kontrola fakturácie vykonávaných prác v bytovom dome,
 • pravidelné predkladanie prehľadu tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníkom bytov a nebytových priestorov raz za štvrťrok formou e-mailu,
 • príprava podkladov pre podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby.

Technická oblasť

 • zabezpečovanie technickej evidencie bytového domu a záznamy všetkých zmien,
 • vykonávanie pravidelných obhliadok bytového domu za prítomnosti zástupcu vlastníkov najmenej jedenkrát ročne,
 • spísanie zistených skutočností z obhliadok bytového domu
 • spracovanie a predloženie plánu údržby, opráv a vylepšení bytového domu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov najneskôr do 15. novembra príslušného roka na nasledujúci rok,
 • spracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v rámci spracovania plánu údržby, opráv a vylepšení bytového domu,
 • pripomienkovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok formou sms notifikácie a formou e-mailu,
 • zabezpečenie povinných revízií a kontrol vyhradených technických zariadení a zabezpečenie opráv z povinných revízií a kontrol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • uzatvorenie zmlúv na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, najmä bleskozvodov, elektrických zariadení, plynových zariadení, výťahov, protipožiarnych zariadení a pod.,
 • zabezpečenie podania minimálne troch cenových ponúk od overených dodávateľov na každú investičnú akciu, prípadne zabezpečenie realizácie výzvy na predkladanie ponúk formou verejného obchodného vestníka.

Prevádzka bytového domu

 • dojednanie poistenia bytového domu a krížovej zodpovednosti vlastníkov za najvýhodnejších podmienok a v čo najširšom poistnom krytí najmä s partnermi ZLSBD,
 • vypracovanie a distribúcia oznámení o konaní schôdze alebo písomného hlasovania každému vlastníkovi,
 • vypracovanie hlasovacích listín k písomnému hlasovaniu,
 • schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov minimálne jedenkrát do roka,
 • písomné hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • ochrany osobných údajov v súlade s § 9 BytZ
 • uzatvorenie zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí a ďalšími dodávateľmi najmä v oblasti:
  – dodávky tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody,
  – dodávky studenej vody na vyrobenie teplej vody,
  – dodávky studenej pitnej vody,
  – odvádzania odpadových a zrážkových vôd,
  – dodávky elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,
  – servisu výťahov,
  – upratovania,
  – deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
  – nepretržitej 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby,
  – ochrany bytového domu,
  – starostlivosti o zeleň a priľahlý pozemok.

Právna oblasť

 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy,
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi,
 • dojednanie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu a to na základe rozhodnutia vlastníkov,
 • základné právne poradenstvo pre zástupcu vlastníkov ako i pre vlastníkov bytov v oblasti správy bytového domu,
 • mimosúdne vymáhanie nedoplatkov vlastníkov,
 • podávanie návrhov na exekúciu, alebo vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru na základe rozhodnutia vlastníkov,
 • riešenie susedských sporov formou mediácie.

Ak ste ako vlastníci nespokojní so svojím aktuálnym správcom/mandatárom a naša ponuka Vás oslovila, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese sprava@lepsiasprava.sk. Veľmi radi Vám vypracujeme individuálnu ponuku pre Váš bytový dom.

KONTAKT

LEPŠIA SPRÁVA, n. o.
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava         
IČO: 52 632 865, DIČ: 2121258722

Technické oddelenie: +421 911 998 013 (nonstop)
e-mail: spravca@lepsiasprava.sk

Ekonomické oddelenie: +421 903 216 475
e-mail: ekonomicke@lepsiasprava.sk

Riaditeľ: +421 918 628 240
e-mail: perdik@lepsiasprava.sk

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok        09:00 – 16:00
Utorok            09:00 – 16:00
Streda             09:00 – 16:00
Štvrtok            09:00 – 16:00
Piatok             09:00 – 16:00

Viac nezobrazovať
Lepšie správy