Lepšia správa, n.o.

Pretože vždy sa to dá lepšie…

Lepšia správa, n.o., ponúka lepšiu správu vášho bytového domu.

LEPŠIA SPRÁVA, n. o., je správcovskou organizáciou založenou Združením pre lepšiu správu bytových domov za účelom efektívneho a transparentného výkonu komplexnej správy, údržby a obnovy bytových domov. Ide nám o čo najosobnejší prístup k výkonu správy v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Naša  činnosť sa špecializuje výhradne na správu bytových domov, polyfunkčných objektov a poskytovanie služieb spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Taktiež poskytujeme zakladanie a likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a bytových priestorov.

Odlišujeme sa hlavne individuálnym prístupom k našim klientom, profesionalitou, odbornosťou  a transparentnosťou pri správe vášho majetku. Bytovým domom v naše správe, či už sú to vlastníci bytov alebo spoločenstvá, ponúkame praktické riešenia problémov pri správe a údržbe bytových domov.

Výhody pre vlastníkov oproti konkurencii:

 • Exkluzívne a bezkonkurenčné poistenie pre každý bytový dom individuálne, nerobíme rámcové zmluvy. Pod našou Lepšou správou sa vám už nestane, že Váš majetok bude podpoistený
 • Zabezpečenie overených dodávateľov s dlhoročnými skúsenosťami na všetky revitalizačné práce od kompletného zateplenia bytového domu, cez výmenu výťahov, rozvodov až po čistenie fasád
 • Motivovanie vlastníkov o väčší záujem o svoje bezprostredné okolie cez projekt Ozeleň svoj dom v ktorom pre konkrétny bytový dom František Laššák a Martin Čurda z TV programu Nová záhrada bezplatne vypracujú projekt na revitalizáciu okolia bytového domu
 • Rôzne súťaže ako napríklad súťaž o Najšpinavšiu fasádu 2020 v ktorej mohli záujemcovia vyhrať zaujímavé výhry v podobe vysokých zliav na celé čistenie a náter fasády bytového domu

Výhody pre spoločenstvá vlastníkov:

 • Každé spoločenstvo pod našou Lepšou správou sa stáva členom Združenia pre lepšiu správu bytových domov
 • Konzultácie s renomovanými právnikmi v oblasti problematiky správy bytových domov
 • Coaching pre predsedu spoločenstva, ako zvládať chod bytového domu
 • Bezplatné vymáhanie pohľadávok od neplatičov
 • Ekonomická činnosť, ktorá zahŕňa aj zavádzanie opatrení na predchádzanie deficitu s hospodárením

Náš balík ponúkaných služieb pre vlastníkov bytov a spoločenstvá vlastníkov bytov a NP sa skladá z:

 • ekonomiky a financií
 • technickej oblasti
 • oblasti prevádzky bytového domu
 • právnej oblasti

Ekonomika a financie

 • vedenie evidencie vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • otvorenie a vedenie bankového účtu bytového domu,
 • vedenie a evidencia fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • vedenie a evidencia mesačných zálohových platieb za plnenia spojené s užívaním bytu,
 • evidenciu nákladov spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru a garáže,
 • vedenie evidencie ďalších príjmov a výdavkov na účte vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • písomné informovanie zástupcu vlastníkov o dlžníkoch jedenkrát za mesiac formou e-mailu,
 • písomné informovanie zástupcu vlastníkov o pohybe vo fonde prevádzky, údržby a opráv jeden krát za mesiac formou e-mailu,
 • riešenie oprávnených reklamácií vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu, nebytového priestoru a garáže,
 • započítanie preplatkov z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu vlastníkom na pohľadávky vlastníka voči ostatným vlastníkom,
 • poukázanie preplatok z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu vlastníkom na bankové účty,
 • predloženie správy o činnosti správcu za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu, najmä o finančnom hospodárení bytového domu, o stave spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ako aj iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou bytového domu najneskôr do 31. mája za predchádzajúci kalendárny rok,
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou bytového domu,
 • úprava a vystavenie mesačných zálohových predpisov podľa poslednej známej spotreby, s pripočítaním rezervy 10 % z tejto spotreby so zohľadnením predpokladaného vývoja cien (raz ročne pre jeden byt),
 • cenová a vecná kontrola fakturácie vykonávaných prác v bytovom dome,
 • pravidelné predkladanie prehľadu tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv vlastníkom bytov a nebytových priestorov raz za štvrťrok formou e-mailu,
 • príprava podkladov pre podanie návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby.

Technická oblasť

 • zabezpečovanie technickej evidencie bytového domu a záznamy všetkých zmien,
 • vykonávanie pravidelných obhliadok bytového domu za prítomnosti zástupcu vlastníkov najmenej jedenkrát ročne,
 • spísanie zistených skutočností z obhliadok bytového domu
 • spracovanie a predloženie plánu údržby, opráv a vylepšení bytového domu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov najneskôr do 15. novembra príslušného roka na nasledujúci rok,
 • spracovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v rámci spracovania plánu údržby, opráv a vylepšení bytového domu,
 • pripomienkovanie harmonogramu odborných prehliadok a skúšok formou sms notifikácie a formou e-mailu,
 • zabezpečenie povinných revízií a kontrol vyhradených technických zariadení a zabezpečenie opráv z povinných revízií a kontrol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 • uzatvorenie zmlúv na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, najmä bleskozvodov, elektrických zariadení, plynových zariadení, výťahov, protipožiarnych zariadení a pod.,
 • zabezpečenie podania minimálne troch cenových ponúk od overených dodávateľov na každú investičnú akciu, prípadne zabezpečenie realizácie výzvy na predkladanie ponúk formou verejného obchodného vestníka.

Prevádzka bytového domu

 • dojednanie poistenia bytového domu a krížovej zodpovednosti vlastníkov za najvýhodnejších podmienok a v čo najširšom poistnom krytí najmä s partnermi ZLSBD,
 • vypracovanie a distribúcia oznámení o konaní schôdze alebo písomného hlasovania každému vlastníkovi,
 • vypracovanie hlasovacích listín k písomnému hlasovaniu,
 • schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov minimálne jedenkrát do roka,
 • písomné hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • ochrany osobných údajov v súlade s § 9 BytZ
 • uzatvorenie zmlúv na dodávku energií, médií a služieb s ich výrobcami, dodávateľmi a správcami sietí a ďalšími dodávateľmi najmä v oblasti:
  – dodávky tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody,
  – dodávky studenej vody na vyrobenie teplej vody,
  – dodávky studenej pitnej vody,
  – odvádzania odpadových a zrážkových vôd,
  – dodávky elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,
  – servisu výťahov,
  – upratovania,
  – deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie,
  – nepretržitej 24-hodinovej pohotovostnej a havarijnej služby,
  – ochrany bytového domu,
  – starostlivosti o zeleň a priľahlý pozemok.

Právna oblasť

 • zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy,
 • zastupovanie vlastníkov pred súdmi,
 • dojednanie nájomných zmlúv na prenájom spoločných častí alebo spoločných zariadení bytového domu a to na základe rozhodnutia vlastníkov,
 • základné právne poradenstvo pre zástupcu vlastníkov ako i pre vlastníkov bytov v oblasti správy bytového domu,
 • mimosúdne vymáhanie nedoplatkov vlastníkov,
 • podávanie návrhov na exekúciu, alebo vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru na základe rozhodnutia vlastníkov,
 • riešenie susedských sporov formou mediácie.

Ak ste ako vlastníci nespokojní so svojím aktuálnym správcom/mandatárom a naša ponuka Vás oslovila, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese sprava@lepsiasprava.sk. Veľmi radi Vám vypracujeme individuálnu ponuku pre Váš bytový dom.

KONTAKT

LEPŠIA SPRÁVA, n. o.
Štefánikova 23, 811 05 Bratislava         
IČO: 52 632 865, DIČ: 2121258722

Technické oddelenie: +421 908 378 895 (nonstop)
e-mail: reseta@lepsiasprava.sk

Ekonomické oddelenie: +421 903 216 475
e-mail: ekonomicke@lepsiasprava.sk

Riaditeľ: +421 918 628 240
e-mail: perdik@lepsiasprava.sk        

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok        09:00 – 16:00
Utorok            09:00 – 16:00
Streda             09:00 – 16:00
Štvrtok            09:00 – 16:00
Piatok             09:00 – 16:00

Viac nezobrazovať
Lepšie správy