Bratislavské správcovské dni

10. – 11. novembra 2021

v Premium Business Hoteli Bratislava****

v spolupráci so SAPI

Prichádzame s novým odborným konceptom. Aj keď môže z názvu dvojdňového seminára vyplývať, že je určený pre skupinu správcov bytových domov v Bratislave, opak je pravdou. Ide len o pomenovanie miesta, v ktorom sa seminár bude konať. Menšia časť programu je však prispôsobená správcom z Bratislavy a širšieho okolia. Našim záujmom je zrealizovať takýto druh seminára aj v iných krajských mestách, a to aj so zameraním na problémy lokálneho charakteru.

Bratislavské správcovské dni sú odborným seminárom pre každého záujemcu o problematiku výkonu správy so zameraním na riešenia. Prvý deň seminára je platený vzhľadom na odborný program, no druhý deň sme sa rozhodli ponúknuť bezplatnú možnosť oboznámiť sa s aktuálnymi trendami v oblasti výkonu správy. Registrujte sa na každý deň samostatne a užite si Bratislavské správcovské dni.

Na seminári sa okrem iného dozviete aj:

 1. O smernici EÚ umožňujúcej vznik energetických komunít rôznych bytových domov
 2. Odpoveď na otázku, či je možná reklamácia aj zo strany právnickej osoby
 3. Praktický pohľad okresných úradov na riešenia otázok vo vzťahu k SVB
 4. Budú správcovia povinní zabezpečiť sledovanie kvality surovej vody?
 5. Kedy je potrebné spracovať energetický certifikát za byt?
 6. Koľko dokážu vlastníci ušetriť inštaláciou fotovoltaického systému vo svojom bytovom dome?
 7. Ako sa mení ochrana osobných údajov zosnulých vlastníkov?
 8. Čo všetko je možné hradiť z fondu prevádzky, údržby a opráv?
 9. Je možné použiť fotografiu ako dôkaz pri porušovaní domového poriadku?
 10. Ako má správca rozúčtovať poplatok za zber odpadu, ak má vlastník prechodný pobyt v inom meste?
 11. Môže byť slovenská technická norma záväzná, ak je potrebné si jej znenie zakúpiť?
 12. Všetko o spôsobe správy bytových domov postavených alebo obstaraných za účelom štátneho nájomného bývania
 13. Kedy sa záver hlasovania vlastníkov nedá považovať za rozhodnutie o danej otázke
 14. O možnostiach procesnej obrany správcu v prípade podania trestného oznámenia na jeho osobu
 15. Optika rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie v rovine správy bytových domov

8:00 – 8:45
Registrácia účastníkov

8:45 – 9:00
Otvorenie prvého dňa Bratislavských správcovských dní

9:30 – 10:30
Správcovské „resultum“ v praxi
Náš ďalši nový formát zameraný na riešenie komplikovanejších otázok s potrebou hlbšej analýzy. V prvom „resulte“ sa budeme zaoberať týmito otázkami a problémami:
1. Prelom v optike spotrebiteľského charakteru zmluvy o výkone správy v roku 2021
2. Kedy rozhodnutie vo veci nie je rozhodnutím vo veci
3. Rozdiel medzi slovenskou technickou normou a technickým predpisom
4. Prečo je SVB povinné podávať nulové daňové priznanie?
5. Ako účtovať čiastočne odpustený poplatok za zber odpadu v prípade ak je prechodný pobyt osoby v inom meste?
6. Praktické problémy prevodu spoločných zariadení do vlastníckeho práva vlastníkov bytov a neb. priestorov v dome
7. Rozsah výdavkov hradených z fondu opráv (čo všetko uhradiť z fondu opráv a čo nie) a rozsah výdavkov spojených s poskytovaním služieb)
8. Ročné vyúčtovanie v prípade správy zaisteného majetku
9. Kamerový systém v dome ako dôkazný prostriedok v kontexte usmernenia EDPB č. 3/2019 a domového poriadku (rozdiel medzi ochranou osobných údajov a porušením ochrany osobnosti)
10. Novela zákona o účtovníctve – zverejňovanie účtovných závierok SVB
11. Zákon č. 91/2016 o trestnej zodpovednosti právnických osôb vo vzťahu ku kontrolným orgánom SVB a družstvám
12. Dohoda o užívaní vlastníkov vs. zmluva o nájme v bytovom dome s treťou osobou
13. Audiovizuálny záznam schôdze, písomného hlasovania a elektronického hlasovania
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

JUDr. Lucia Malovcová, ZLSBD

10:30 – 10:45
Prestávka, občerstvenie

10:45 – 11:30
Kontrola bezpečnosti technických a iných zariadení v dome v kontexte výkonu správy. Záväznosť STN v slovenskom právnom poriadku.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Miroslav Kobela, oddelenie BOZP, Národný inšpektorát práce

11:30 – 11:45
Povinnosť vypracovania Energetického certifikátu za byt alebo nebytový priestor
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

11:45 – 12:30
Postavenie, práva a povinnosti a odmeňovanie zástupcu vlastníkov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:30 – 13:30
Obed

13:30 – 13:45
Správcovia nemusia žalovať nedoplatky vlastníkov a my vieme prečo. Výkon zákonného záložného práva a dražieb.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Szabolcs Dávid, Finlegal services, s. r. o.

13:45 – 14:00
Kto je vlastníkom tepelnej prípojky po novele zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike?
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

14:00 – 15:00 (v spolupráci so Slovenskou asociáciou fotovoltického priemyslu a OZE)
Obnoviteľné zdroje energie v kontexte bytových domov v praxi
– energetické komunity bytových domov
– aplikácia tepelných čerpadiel v praxi
– fotovoltaické systémy v bytových domoch
diskutovať budú:
Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE
Vladimír Orovnický, prezident Slovenského zväzu pre chladiarenskú a klimatizačnú techniku (SZCHKT)
Peter Dzurko, manažér technického rozvoja Elvosolar
prof. Ing. Michal Masaryk, PhD., Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky, Ústav energetických strojov a zariadení SjF STU

15:00 – 15:15
Prestávka, občerstvenie

15:15 – 15:30
Nariadenie predaja bytu vlastníka súdom podľa zákona č. 182/1993 Z. z.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:30 – 15:50
Obrana správcu v trestnom konaní pri uplatnení práv poškodeného vlastníka
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

15:50- 16:05
Malé dôležité novely zákonov s dopadom na výkon správy
Popri tvorbe novej legislatívy netreba zabúdať aj na právne predpisy už prijaté a vyhlásené. Predmetom prednášky bude prehľad a výklad nových už prijatých zákonov, ktoré majú priamy dopad na činnosť správcu, ale aj SVB.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

16:05 – 16:45
Aktuálna judikatúra súdov a Slovenskej obchodnej inšpekcie v kontexte k výkonu správy
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

16:45 – 18:00 (diskusné fórum)
Bytová politika Slovenskej republiky do 2030 a legislatívne plány do 31.12.2023
V zmysle Akčného plánu (ako súčasti Bytovej politiky SR do roku 2030) do roku 2025 je povinnosťou MF SR v spolupráci s MDV SR do 31.12.2023 navrhnúť a predložiť do legislatívneho procesu novelizáciu zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečenia efektívnejšieho výkonu vlastníckeho práva a správy a údržby bytových domov. V tomto diskusnom fóre si povieme, ktoré body, myšlienky a tézy budú predstavovať základné piliere ZLSBD pri tvorbe noviel zákonov.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
plénum sály

08:00 – 8:50
Registrácia účastníkov

8:50 – 9:00
Otvorenie druhého dňa Bratislavských správcovských dní

09:00 – 10:10
Praktikum správcu bytových domov (25 vybraných praktických prípadov a otázok pri výkone správy z praxe a ich riešenia)
Po dlhšom čase prichádzame s jedinečnými vybranými prípadmi z praxe, ktoré sme počas posledného obdobia riešili so správcami a SVB. Až 25 komplikovaných až bizarných prípadov a otázok z praxe, ktoré sa oplatí vypočuť. Aj keď sa riešenia na začiatku zdali byť nemožné, predsa sa ich podarilo nájsť. Svieži a veľmi poučný úvod kongresu.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

JUDr. Lucia Malovcová, ZLSBD

10:10 – 10:25
1. Postup pri rekonštrukcii elektrických rozvodov
2. Audio a video domáce telefóny v bytovkách

Bohuš Žila, BM ELEKTRO, s. r. o.

10:25 – 10:35
Správa zaisteného majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z. v kontexte správy bytvých domov
Mgr. Ján Kmeť, PhD., riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku
Mgr. Ľuboš Kuník, právnik oddelenia správy majetku, Úradu pre správu zaisteného majetku

10:35 – 10:45
Prestávka, občerstvenie

10:45 – 11:30
Aktuálne otázky odvozu odpadu a poplatkov za odvoz odpadu a miestnych daní v Bratislave vo vzťahu k správcom bytových domov a SVB
Zameriame sa na riešenie otázok vo vzťahu k
– povinnostiam správcov vyplývajúcich z VZN
– výstavbe stanovíšť
– budovaniu PPK
– objednávaniu zberných nádob
– dočisťovaniu stanovíšť
– mimoriadnych odvozov
– BRO, KBRO, olejom
– orezov stromov a postupom pri rozkopávkach
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Magdaléna Krajčiová, vedúca referátu odpadového hospodárstva na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava
zástupcovia OLO, a. s.

11:30 – 11:50
Prémiové služby poistenia
Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited

11:50 – 12:10
Najväčšie nedostatky a často sa opakujúce chyby v poistných zmluvách z pohľadu poistného makléra
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

12:10 – 12:30
Častejšie informácie o spotrebe a ich význam pre správu budov
Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.

12:30 – 13:30
Obed

13:30 – 14:20
Atypické postavenie SVB pri výkone správy. Likvidácia SVB po 1. októbri 2020. Kontrolná činnosť okresných úradov vo vzťahu k listinám SVB.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Rudolf Remiaš, všeobecná vnútorná správa, Okresný úrad v Bratislave, agenda spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Miroslav Rešeta, ZLSBD

14:20 – 14:40
Umyjemto a Sto Slovensko vám zachránia poškodenú fasádu
Prečo je dôležité dbať o stav vašej fasády? V poslednej dobe začíname čoraz viac badať degradáciu fasád o ktoré nebolo roky starané. Objavujú sa praskliny, ktoré môžu nenávratne poškodiť celý zatepľovací systém a spôsobovať vlhnutie v bytoch obyvateľov. Na tento problém existuje riešenie, ktoré ušetrí vaše náklady na obnovu zatepľovacieho systému.
Boris Rózsa, UMYJEM TO SK, s. r. o.
Andrej Valcharčiak, Sto Slovensko s.r.o.

14:40 – 15:00
Sedem pôvodne nevymožiteľných prípadov s úspešným koncom. 10 rokov skúseností s vymáhaním nedoplatkov od vlastníkov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Szabolcs Dávid, Finlegal services, s. r. o.

15:00 – 15:10
Sledovanie platobnej disciplíny v systéme DOMUS
Ing. Jozef Turóci, obchodný manažér ANASOFT APR, s.r.o.

15:10 – 15:30
Obnovujte efektívne s Imarom v turbulentných časoch zvyšovania cien energií
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

15:30 – 15:45
Prestávka, občerstvenie

15:45 – 16:05
Komlexná technická a energetická starostlivosť o bytový dom, technicko-odborný audit domu
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

16:05 – 16:25
10 problémov bratislavského správcu
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

16:25 – 16:45
Elektronické hlasovanie: prax, otázky a odpovede.
Tomáš Paciga, resitech s. r. o.

16:45 – 16:55
Spotrebiteľské práva právnickej osoby ako vlastníka bytu alebo neb. priestoru pri výkone správy
JUDr. Lucia Malovcová, právnička ZLSBD

16:55 – 18:00 (diskusné fórum)
Bytová politika Slovenskej republiky do 2030 a legislatívne plány do 31.12.2023
V zmysle Akčného plánu (ako súčasti Bytovej politiky SR do roku 2030) do roku 2025 je povinnosťou MF SR v spolupráci s MDV SR do 31.12.2023 navrhnúť a predložiť do legislatívneho procesu novelizáciu zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečenia efektívnejšieho výkonu vlastníckeho práva a správy a údržby bytových domov. V tomto diskusnom fóre si povieme, ktoré body, myšlienky a tézy budú predstavovať základné piliere ZLSBD pri tvorbe noviel zákonov.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
plénum sály

HYGIENICKÁ BEZPEČNOSŤ NA SEMINÁRI
Podujatie bude prebiehať v režime OTP. Hygienická bezpečnosť prednáškovej sály zabezpečujú sterilizátory vzduchu. Sterilizátory vzduchu likvidujú vírusy, baktérie a plesne pomocou ultrafialového žiarenia.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK VÁM PREMENÍME NA BYTÍKY
Členom ZLSBD, ktorí sa zúčastnia prvého dňa odborného semináru a uhradia účastnícky poplatok vo výške 59 eur, im bude premenený na kredity vo forme bytíkov, za ktoré si budú môcť zakúpiť vzorové zmluvy a dokumenty v našom E-SHOPE.

DVA DNI ODBORNÉHO PROGRAMU
Nový formát ponúka nové možnosti. Rozdelili sme program do dvoch dní tak, aby si každý prišiel na svoje, ako po právnej, technickej, tak aj po energrtickej stránke a pod.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB.

PRAKTICKÉ RIEŠENIA
Naše združenie sa zameriava na riešenia, ktoré pomáhajú v praxi, pretože teoretizovanie lepšiemu spravovaniu budov nepomôže. Ponúkame hlavne riešenia, ktoré sa osvedčili a ktoré prekračujú názor „že to nejde“.

Partneri seminára

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy