Mediácia

Nestrácajte čas ani peniaze
Urovnajte svoje spory rýchlo a bez starostí

Mediáciu možno najvýstižnejšie definovať ako mimosúdne konanie, v ktorom tretia osoba – mediátor pomáha stranám zúčastneným na mediácii, aby vyriešili svoju konfliktnú situáciu a dospeli k vzájomne prijateľnej dohode.

Aký je rozdiel medzi mediáciou a tzv. štandardným súdnym konaním?

  • strany zúčastnené na mediácii k sebe nepristupujú konfrontačne – ide skôr o proces ich vzájomného približovania, v ktorom sa samy rozhodujú pre spôsob ideálneho vyriešenia sporu,
  • na rozdiel od sudcu, ktorý disponuje rozhodovacou právomocou, mediátor ako tretí subjekt v procese mediácie nerozhoduje, ale iba usmerňuje strany tak, aby čo najrýchlejšie a najzmierlivejšie vyriešili svoj spor,
  • na rozdiel do súdnych konaní založených na princípe kontradiktórnosti, mediácia nie je spojená s potrebou zaobstarania dôkazov na relevantné a spravodlivé rozhodnutie vo veci, nakoľko sa vychádza iba z tvrdení zúčastnených strán,
  • mediátor v postavení podnikateľa prispôsobuje čas a dĺžku mediačných sedení v súlade s požiadavkami klienta tak, aby bola vec vyriešená bez zbytočných prieťahov ( t. j. spravidla v priebehu niekoľkých dní, resp. týždňov),
  • náklady spojené s mediáciou sú v porovnaní s trovami súdneho konania výrazne nižšie, nakoľko stranám nevzniká povinnosť úhrady poplatku za podanie žaloby alebo návrhu na začatie konania, nákladov dokazovania (napr. za znalecký posudok) ani trov právneho zastúpenia

Aké spory sú vhodné na mediáciu?
Mediáciou je možné vyriešiť spravidla všetky súkromnoprávne spory (občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, individuálne pracovnoprávne vzťahy a pod.), ale aj spory vzniknuté z porušenia práv a povinností upravených mimo legislatívneho rámca (etické kódexy, nepísané pravidlá správania sa, domové poriadky).

Právna záväznosť dohody o mediácii
Aj keď majú jednotlivé mediačné sedenia tzv. neformálny charakter, ich výsledok vo forme dohody o mediácii môže mať rovnakú právnu relevanciu ako vykonateľné súdne rozhodnutie. Postačí, ak strany zúčastnené na mediácii pristúpia k podaniu návrhu súdu, aby ich dohodu schválil ako zmier, resp. prejavia vôľu, aby bola uzatvorená dohoda spísaná pred notárom vo forme notárskej zápisnice.

Legislatívny rámec mediácie
Legislatívna úprava inštitútu mediácie je zakomponovaná v zákone č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len ako ,,ZoM“), ktorý definuje základné pojmy, vymedzuje vecnú pôsobnosť zákona, upravuje postavenie jednotlivých zúčastnených osôb, povinnosť mlčanlivosti, registračné konanie, odbornú spôsobilosť mediátora, jeho nezaujatosť, podmienky zriadenia mediačného centra a napokon právnu relevanciu dohody o mediácii. S riešením občianskoprávnych sporov prostredníctvom mediácie počíta aj všeobecný kódex civilného procesu – Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, a to v ustanovení § 170 ods. 2, v zmysle ktorého: ,,Ak je to možné a účelné, súd sa pokúsi o vyriešenie sporu zmierom, prípadne stranám odporučí, aby sa o zmier pokúsili mediáciou.“

Otváracie hodiny mediačnej kancelárie
V pracovných dňoch od 09:00 do 16:00 na Štefánikovej ulici 23 v Bratislave alebo s možnosťou individuálnej dohody na Štúrovej ulici 27 v Košiciach.

Cenník:
Vstupná konzultácia (vyhodnotenie povahy sporu a jeho vhodnosti na riešenie cestou mediácie, poučenie osôb zúčastnených na mediácii, spísanie dohody o začatí mediácie) – 35,00 €

Nemajetkové spory:
Každá aj začatá hodina riešenia sporu – 35,00 €/hod.

Majetkové spory:

  • hodnota sporu do 1.660,00 € – každá aj začatá hodina riešenia sporu – 65€/hod.
  • hodnota sporu prevyšujúca sumu 1.660,00 € – každá aj začatá hodina riešenia sporu – 100 €/hod.

 

 

Mediátorky:

 

Mgr. Michaela Macejková

Vyštudovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor psychológia. V praxi sa zaoberá odborným supportom pre právne oddelenie spoločnosti Finlegal services, s.r.o., v ktorej zároveň pôsobí ako mediátor. Okrem poskytovania mediačných služieb uplatňuje svoje psychologické zručnosti aj v komunikácii s osobami v nepriaznivej životnej situácií, ktoré nie sú schopné plniť svoje zmluvné, resp. mimozmluvné záväzky. V Združení pre lepšiu správu bytových domov vykonáva činnosť odborného konzultanta pre oblasť susedských konfliktov a tiež pre spory vzniknuté medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a spravujúcim subjektom.

Mgr. Silvia Valichnáčová

Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V priebehu štúdia, ako aj po jeho ukončení, získala prax v oblasti exekučného a insolvenčného práva. V súčasnosti pôsobí v spoločnosti Finlegal services, s.r.o. v pozícii interného právnika pre výkon záložných práv, konkurzné právo a zmluvnú agendu. Od roku 2018 je zároveň registrovaným mediátorom evidovaným v zozname vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. V rámci Združenia pre lepšiu správu bytových domov poskytuje predovšetkým právne poradenstvo pre medziľudské vzťahy. Prostredníctvom svojej prednášateľskej a publikačnej činnosti sa venuje problematike nápravy rozvrátených vzťahov medzi vlastníkmi nehnuteľností v bytových domoch, pragmatickému riešeniu susedských konfliktov a tiež mimosúdnemu urovnávaniu občianskoprávnych sporov prostredníctvom mediácie.

Viac nezobrazovať
Lepšie správy