Prihláška správcu za dobrého člena združenia

PRIHLÁŠKA

DOBRÉ ČLENSTVO JE SPOPLATNENÉ SUMOU 800 € NA 12 MESIACOV

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  KONTAKTNÉ OSOBY
   
  VÝHODY DOBRÉHO ČLENSTVA

  • Metodické usmernenia v činnosti správcu a SVB po prijatí novely zákona a iných všeobecne záväzných predpisov
  • Predplatné časopisu Zlepšovák
  • Možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
  • Získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
  • Získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prdnášok na webovej stránke združenia
  • Prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
  • 50% zľava z poplatkov odborných seminárov mimo konferencie a kongresu
  • Interné školenie zručnosti pre lepšie vedenie schôdze
  • Revíziu zmluvy o výkone správy
  • Konzultácie v súvislosti so správou bytového domu
  • Možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov

  Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava.

  Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku.

  Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet združenia na základe doručenej faktúry na kontaktný e-mail.

  Odoslanie tohto formulára spĺňa podmienky podpísania prihlášky.

  Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely vlastných informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Viac nezobrazovať
  Lepšie správy