Prihláška zástupcu vlastníkov do združenia

PRIHLÁŠKA

ČLENSTVO ZÁSTUPCU JE SPOPLATNENÉ SUMOU 100 € ROČNE

  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BYTOVÉHO DOMU
  KONTAKTNÁ OSOBA
  Svojim podpisom potvrdzujem registráciu v Združení pre Lepšiu správu bytových domov, Štefánikova 886/23, 811 05 Bratislava.

  Prehlasujem, že som oboznámený/á so stanovami združenia a budem ich rešpektovať. Členstvo nadobúda platnosť ku dňu zaplatenia ročného členského príspevku.

  Úhrada členského poplatku sa vykoná jednorazovo prostredníctvom bankového prevodu na bankový účet združenia na základe doručenej faktúry na kontaktný e-mail.

  Odoslanie tohto formulára spĺňa podmienky podpísania prihlášky.

  Združenie pre lepšiu správu bytových domov použije údaje uvedené v prihláške výhradne pre účely vlastných informačných systémov a evidencie v registri v súlade s nariadením GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

   

  Viac nezobrazovať
  Lepšie správy