Aktualizácia už zakúpenej zmluvy o spoločenstve a zmluvy o výkone správy k 1. 2. 2020

S ohľadom na ďalšie zmeny Bytového zákona prijaté po účinnosti tzv. veľkej novely č. 283/2018 Z. z.  vo vzťahu k spoločenstvám vlastníkov bytov a správcom bytových domov  Vám prinášame aktualizáciu zmluvy o spoločenstve a zmluvy o výkone správy. Legislatívne novinky sa týkajú predovšetkým úpravy podmienok pri zverejňovaní neplatičov v bytových domoch, nových pravidiel hlasovania a zavedenia legálnej definície pojmu domový poriadok, vrátane jeho záväznosti nielen pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ale aj pre všetky ďalšie osoby, ktoré sa v bytovom dome trvalo alebo prechodne zdržiavajú. Aktualizácia zmlúv tiež podrobnejšie rieši niektoré praktické otázky správy, ktoré legislatíva priamo neupravuje, ako je napríklad  uplatňovanie hlasu vzťahujúceho sa k nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve a v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a prináša špecifikáciu povinností správcov a spoločenstiev uložených osobitnými právnymi predpismi.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy