Odborný seminár o otázkach likvidácií a výkonu dražieb pre SVB a správcov

S výkonom správy a bytovou agendou ako taktou úzko súvisia aj témy ako sú likvidácie SVBaNP či výkon zákonného záložného práva. Vzhľadom na mnohoročné skúsenosti v oblasti výkonu správy je predseda ZLSBD JUDr. Mgr. Marek Perdík pravidelne pozývaný ako prednášajúci pre správcov konkurzenej podstaty a dražobníkov, ktorými aj sám je.

Najbližšie bude prednášať pre správcov konkurznej podstaty a dražobníkov na odbornom seminári v Rajeckých Tepliciach, a to konkrétne tému „Správca ako ustanovený likvidátor spoločenstva vlastníkov bytov ( ďalej len „svb“), podmienky vstupu do likvidácie, preddavok na likvidáciu, postup správcu pri likvidácií svb, ukončenie likvidácie, prechodné ustanovenia týkajúce sa likvidácie svb“.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverilo Inštitúciu odborného vzdelávania, s.r.o.,, so sídlom Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763 zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov a odborného podujatia, ktoré sa bude konať dňa 24. – 25. septembra 2021.

 

TERMÍN A MIESTO:

24. – 25. septembra 2021
24. septembra – 8:00 – 18:30 hod.
25. septembra – 8:30 – 15:30 hod.
Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

PROGRAM:

24. septembra 2021

 1. Správca ako ustanovený likvidátor spoločenstva vlastníkov bytov ( ďalej len „svb“), podmienky vstupu do likvidácie, preddavok na likvidáciu, postup správcu pri likvidácií svb, ukončenie likvidácie, prechodné ustanovenia týkajúce sa likvidácie svb,
 2. Výkon zákonného záložného práva v kontexte konkurzov,
 3. Vzájomné povinnosti správcov a správcov bytových domov v konkurze podľa 4 časti ZKR.
 4. Riešenie praktických prípadov malého konkurzu podľa § 106 a nasl. ZKR,
 5. Riešenie praktických prípadov veľkého konkurzu,
 6. Riešenie praktických prípadov oddlženia ( „osobného bankrotu“),
 7. Riešenie praktických prípadov splátkového kalendára

LEKTOR:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD a správca

25. septembra 2021

 1. Aktuálna pripravovaná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácií v zmysle reformy reštrukturalizácie a insolvencie na Slovensku
 2. Diskusia, na rôzne otázky ohľadne konkurzu a reštrukturalizácie
 3. Výber z judikatúry v oblasti konkurzného práva,
 4. Diskusia na témy z oblasti zákona o konkurze a reštrukturalizácií z pohľadu platnej judikatúry


LEKTORI:

24. septembra
JUDr. Mgr. Lucián Török, Okresný súd Košice
JUDr. Matúš Králik, PhD., advokát a správca
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát a správca

25. septembra
JUDr. Martin Maliar, generálny riaditeľ Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
JUDr. Tomáš Sabadoš, LL.M., advokát a správca

Počet pridelených kreditných bodov pre správcov konkurzných podstát:

24. septembra – 6 kreditov
25. septembra – 4 kreditov

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na podujatí zúčastní. Ak ide o účasť s prednáškou počet získaných bodov sa zdvojnásobuje.

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa výhradne u usporiadateľa.

 

PROGRAM 24. septembra 

PROGRAM 25. septembra

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA SEMINÁR

 

 

Rezervácia kurzu iba u usporiadateľa!

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na školenie.
Viac nezobrazovať
Lepšie správy