Diskusie a riešenia otázok pri výkone správy budov (diskusné praktikum)

Výmena vzájomných skúseností a prekonávanie štandardných hraníc je nám blízke. Za tým účelom organizujeme stretnutia správcov bytových domov v skupine a v prostredí, na ktorých sa efektívne a hlavne pragmaticky dokážu všetci navzájom posunúť vpred. Prednášať a diskutovať o témach na tomto podujatí budú odborníci na slovo vzatí. Otvoríme aktuálne problémy kvality výkonu správy bytových domov na Slovensku. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

15. – 16. júna 2023
Villa Gloria, 976 39  Donovaly 102

POZVÁNKA A PROGRAM


PROGRAM 15. 06. (štvrtok)

10:30 – 11:15 (diskusné fórum)
Reklamácia ročného vyúčtovania a jej vybavenie
– oprávnenosť podania reklamácie
– spôsoby jej podania
– najčastejšie chyby vo vzťahu k podaniu a vybaveniu reklamácie
– plánované legislatívne zmeny vo vzťahu k novému Spotrebiteľskému zákonníku
– aktuálna judikatúra súdov a Slovenskej obchodnej inšpekcie v rovine ochrany spotrebiteľa pri výkone správy

11:15 – 11:45 (diskusné fórum)
Zriadenie „pracovnej skupiny“ v bytovom dome a jej význam pri výkone správy bytových domov vo vzťahu k správcovi
– spôsob jej zriadenia a fungovania
– výsledky činnosti v rôznych bytových domoch
– metodika uľahčenia práce správcu bytového domu
– príklady z praxe

11:45 – 12:00
Praktické výhody elektronického hlasovania vlastníkov a procesný postup uplatňovania
Osvedčeným spôsobom prejavu hlasovacieho práva vlastníkov sa stalo tzv. elektronické hlasovanie zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z.. Ide o inštitút, ktorý bude nevyhnutnou súčasťou výkonu správy. Ako sa tieto otázky riešia medzi správcami na Slovensku je predmetom tejto prednášky.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:00 – 12:10
Význam a praktické výsledky činnosti osobitných príjemcov pri výkone správy domov  s nájomnými bytmi
Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ, Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

12:10 – 13:00
Spoločný obed

13:00 – 13:40 (diskusné fórum)
Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z. „o rozpočítavaní“ a chýbajúca potrebná legislatíva
Odborníci, rozpočítavatelia a v neposlednom rade vlastníci v bytových domoch dlhodobo volali po zmenách vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z.. ZLSBD bolo súčasťou pracovnej skupiny, ktorá spracovala znenie novej vyhlášky, a práve z toho dôvodu je predmetom diskusie poukázanie na pozitíva a negatíva novej vyhlášky.

13:40 – 14:00
Poistenie bytových domov vo vzťahu k živelným pohromám, požiarom a záplavám
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

14:00 – 14:20
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.

14:20 – 14:50 (diskusné fórum)
Správa bytového domu a dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien dodávky elektrickej energie a zemného plynu
Najväčšou témou v poslednom období je práve nestabilné predstavovanie riešení k otázkam zvyšovania cien energií. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sú ponúkané riešenia v závislosti od vzťahov k dodávateľom, ktoré nie sú jasné a určité.
– lehoty na podanie žiadosti
– zoznam oprávnených subjektov
– (neprehľadná) právna úprava
– malý podnik vs. domácnosti
– všeobecná otázka regulácie cien energií vo vzťahu k právam a povinnostiam správcom bytových domov
– ustanovujúce nariadenia vlády k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

14:50 – 15:00
Energetické komunity bytových domov ako súčasť správy budov vo vzťahu k riešeniu energetickej krízy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
– vznik energetických komunít medzi bytovými domami
– koncový odberateľ ako aktívny odberateľ
– spotreba vyrobenej elektrickej energie a jej distribúcia pre iné bytové domy
– praktické príklady zo zahraničia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:00 – 15:20
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

15:20 – 16:00 (diskusné fórum)
Pravda vs. dobro ako princípy výkonu správy bytových domov. Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z..
– závesné konštrukcie vs. balkóny „v pravom zmysle slova“
– zápisnica vs. oznámenie o výsledku hlasovania
– kedy je hlasovanie právnym úkonom
– tvorba zálohových predpisov pri zmene vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
– osobomesiace a kontrola v praxi
– rozdiel medzi pojmami „služba“ a „vlastníctvo“

16:00 – 16:20
Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti pri správe bytových domov a iných budov
Nielen v súvislosti s nešťastnými udalosťami v bytových domoch v poslednom období sa otvára otázka zodpovednosti správcov. Či už ide o totálnu likvidáciu domu z dôvodu porušenia pravidiel bezpečnosti alebo otázku disponovania s prostriedkami vlastníkov bytov a neb. priestorov v dome. Poistné krytie je v týchto prípadoch irelevantné. Čo všetko sa aktuálne rieši v rovine trestnej zodpovednosti je práve predmetom tejto prednášky.
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

16:20 – 16:40
Nesprávne postupy správcov bytových domov pri vymáhaní nedoplatkov nad 2.000 eur
– prečo sú vlastníci bytov stále prví poradí pri uspokojovaní nedoplatkov
– judikatúra Najvyššieho súdu SR ako finálna bodka v riešení problému
– zbytočnosť zápisu záložného práva na liste vlastníctva
– vymáhanie nedoplatkov od „odsťahovaných“ vlastníkov, zosnulých vlastníkov a vlastníkov v osobnom bankrote

JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

16:40 – 17:00 (diskusné fórum)
Zbytočnosť a protiprávnosť fenoménu „zdržal sa“ na hlasovaní vlastníkov
– platný hlas vlastníka vs. započítaný hlas vlastníka
– počet prítomných vs. počet hlasujúcich vlastníkov
– „poloprítomný“ vlastník
– kedy sa rozhodnutie považuje za rozhodnutie vo veci samej

17:00 – 17:30 (diskusné fórum)
Správa priľahlého pozemku bytového domu
– (komplikované) legislatívne vymedzenie
– rôzne chápanie definície v praxi a otázky z praxe
– prihľahlý pozemok vs. pozemok patriaci k domu
– pozemky „pod balkónmi“
– hranica priľahlého pozemku
– správa pozemkov viacerých bytových domov

17:30 – 17:45
Význam a úskalia inštitútu zmluvnej pokuty pri výkone správy
– možnosti vymáhania zmluvnej pokuty
– správne vymedzenie v zmluvných vzťahoch
– percentuálne vymedzenie vs. číselné vymedzenie
– otázka jej zabezpečenia zákonným záložným právom
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z.

17:45 – 20:00
Voľný program a dobrodružstvá pri obžinkoch

20:00 – 🙂
Večerný program
– opekačko-grilovačka
– debaty pri ohni
– prehliadka a ochutnávka pív v Donovalskom pivovare

 

PROGRAM 16. 06. (piatok)

 

9:20 – 09:50 (diskusné fórum)
Zmluva o výkone správy 2023
Naše vzorové dokumenty pravidelne aktualizujeme a zmluvu o výkone správy sme pre rok 2023 obohatili o 27 inovácií najmä z praxe, ktoré riešia mnoho nielen nepredpokladaných problémov. Príďte si ich vypočuť a staňte sa modernejším správcom.

9:50 – 10:20 (diskusné fórum)
Efektívne vedenie hlasovania vlastníkov
– odsúhlasenie programu schôdze
– rozdiel medzi hlasovaním a diskusiou
– vypustenie bodu „rôzne“ alebo „diskusia“
– nastavenie otázky za účelom možného udelenia plnej moci alebo elektronického hlasovania
– diskusia vlastníkov vs. možnosť podávania návrhov riešení zo strany vlastníkov

10:20 – 10:40
Výkon správy domu po zániku zmluvy o výkone správy s vlastníkmi a riziká s tým spojené
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

10:40 – 11:00
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

11:00 – 12:20 (diskusné fórum)
Praktikum výkonu správy (vybrané otázky z praxe)
– metodika ukladania sankcií vlastníkom a iným osobám pri porušení domového poriadku
– otvorená kanálová šachta pri bytovom dome ako riziko pre správcu bytového domu
– „správa“ pivníc ako vedľajších priestorov bytu
– „správa“ garážových stojísk s nesprávnym zápisom na liste vlastníctva
– meradlá ako spoločné zariadenia
– zmena podielov na spoločných častiach a zariadeniach z rôznych dôvodov
– nadobudnutie spoločného zariadenia v konkurze alebo osobnom bankrote v prospech všetkých vlastníkov
– individuálne osadené kamerové systémy vlastníkov v bytovom dome a zásah do práv ostatných vlastníkov
– fenomén „psomesiacov“ ako praktická súčasť zmluvy o výkone správy
– rozdelenie SVB s viacerými „rodinnými“ domami
– podpisy zmlúv pri zmene správcu domu a otázka záväznosti a účinnosti zmlúv nim predchádzajúcich
– riešenie otázky problematických krátkodobých nájomcov vo vzťahu k aplikáciám „AIRBnB“ a „BOOKING.COM“
– povinné revízie stavebných konštrukcií od 1. 4. 2024
– bytový dom ako pracovisko z pohľadu Inšpektorátu práce
– energetické certifikáty na BYTY podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z
– vznik SVB počas jeho likvidácie vo vzťahu k správcovi domu
– zoznam debetov a kreditov vs. výpis z účtu domu

12:20 – 13:20
Ukončenie a spoločný obed

 

DISKUTUJÚCI A PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD, o. z.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.
Ing. Rudolf Vlk, riaditeľ, Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.

Rezervácia na seminár

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za registráciu na seminár. Potrebné informácie nájdete v doručenom e-maile. Tešíme sa na Vás.
Viac nezobrazovať
Lepšie správy