VII. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2021

Moderná správa budov v roku 2021

pod záštitou Štátneho fondu rozvoja bývania

Videopozvánka na VII. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2021

Na kongrese sa okrem iného dozviete aj:

 1. Ako správne nastaviť systém elektronického hlasovania?
 2. Ako sa bude vykonávať správa domu obstaraného alebo postaveného na účely podpory nájomného vyplávania?
 3. Ktoré legislatívne tendencie budú smerodajné pri úprave bytového zákona do 31.12.2023?
 4. Je právo odpojenia domu od CZT realizovateľné aj po novele zákona v roku 2021?
 5. Z akých zdrojov platiť a ako správne zdaniť a odovodovo zaťažiť odmenu osôb pri výkone správy?
 6. Môže orgán činný v trestnom konaní nariadiť povinnú správu zaisteného majetku?
 7. Možno použiť fotografiu vlastníka porušujúceho doničil poriadok ako dôkaz pre udelenie sankcie?
 8. Aká je úloha správcu pri uplatňovaní zodpovednosti za vady domu?
 9. Čo získajú vlastníci technickým odborným auditom domu?
 10. Je slovenská technická norma záväzná?
 11. Čo je “skryté riziko” v otázkach písomného hlasovania?
 12. Akým smerom sa budú uberať zmeny v pravidlách rozpočítania?

od 8:00
registrácia účastníkov

9:15 – 9:30
privítanie účastníkov a úvodné slovo pre členov ZLSBD

9:30 – 11:00 (diskusné fórum len pre členov ZLSBD)
Praktikum správcu bytových domov (25 vybraných praktických prípadov a otázok pri výkone správy z praxe a ich riešenia)
Po dlhšom čase prichádze s jedinečnými vybranými prípadmi z praxe, ktoré sme počas posledného obdobia riešili so správcami a SVB. Až 25 komplikovaných až bizarných prípadov a otázok z praxe, ktoré sa oplatí vypočuť. Aj keď sa riešenia na začiatku zdali byť nemožné, predsa sa ich podarilo nájsť. Svieži a veľmi poučný úvod kongresu.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

vybraný správca bytových domov

11:00 – 11:15
Prestávka, občerstvenie

11:15 – 11:30
Nové možnosti výhod členov k ZLSBD
Neustále pre našich členov pripravujeme novinky, ponuky a nové možnosti spolupráce. O tých najnovších sa dozviete práve v tejto prednáške.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

11:30 – 12:30 (diskusné fórum len pre členov ZLSBD)
Zákon vs. prax v otázkach písomného hlasovania a riešenia
– výhody efektivity písomného hlasovania
– hlasovanie manželov vo vypísanej „jednej kolonke“
– správny výber miesta a času hlasovania
– kontrola hlasovacích lístkov zo strany okresného úradu v prípade SVB
– absencia podpisu overovateľa alebo zapisovateľa
– zverejňovanie vyššieho množstva hlasovacích lístkov ako príloh k zápisnici
– zverejňovanie plných moci ako príloh k zápisnici s osobnými údajmi tretích osôb
– viac možností odpovedí vs. systém odpovede „áno / nie“
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

vybraný správca bytových domov

12:30 – 14:00
Obed

14:00 – 14:15
Otvorenie kongresu

14:15 – 15:10 (diskusné fórum)
Elektronické hlasovanie v praxi v zmysle zákona 67/2020 Z. z. a návrhy zmien pri zavedení do zákona č. 182/1993 Z. z. (diskusné fórum)
Vyskúšame si elektronické hlasovanie v praxi priamo na kongrese. Nechceme teoretizovať, ale ukázať to priamo pred vašimi očami, hoci aj na diaľku. V tomto diskusnom fóre si prejdeme všetky otázky zodpovednosti správcu po právnej otázke a ukážeme technické prevedenie v realite. Vykonáme hlasovanie s niekoľkými otázkami a efektívnym spôsobom ich aj exportom zo systému vyhodnotíme. V nadväznosti na prax poukážeme na aktuálnu úpravu a možnosti zmien pri zakomponovaní elektronického hlasovania do zákona č. 182/1993 Z. z..
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Tomáš Paciga, resitech s. r. o.
Juliana Michaláčová, správca HEURA group

15:10 – 16:10 (diskusné fórum)
Prémiové služby pre členov ZLSBD
Poistenie bytových domov a zodpovednosti je síce pravidelnou témou na kongresoch, ale teraz sa pripravte na niečo, čo tu ešte nebolo. Aj podstatou poistenia je vzťah, avšak Premium sa nepozerá len na stránku „v dobrom“, ale nenechá vás ani „v tom zlom“. Stávate sa partnerom, nie klientom… Prichádzajú možnosti, ktoré tu ešte neboli a sme radi, že sa ZLSBD a PREMIUM stanú exkluzívnymi partnermi, čo bude patrične aj na kongrese oslávime a vy sa máte na čo tešiť.
– filozofia spolocnosti Premium – III piliere
– filozofia produktov
– produkt PREMIOVÉ Bývanie
– produkt PREMIOVÉ Podnikanie
– produkt PREMIOVÉ Bytové domy
– praktické skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí v poisťovni PREMIUM
– individuálny a profesionálny prístup v poisťovni PREMIUM od náhlásenia škody až po jej likvidáciu
– prečo práve poisťovňa PREMIUM poisťuje bytové domy na trhové hodnoty
– ALL RISK krytie ako jedinečné pripoistenie na Slovenskom poistnom trhu
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
Peter Klobučník, predseda predstavenstva Novozámockého bytového družstva

16:10 – 16:25
Prestávka, občerstvenie

16:25 – 16:40
Komlexná technická a energetická starostlivosť o bytový dom, technicko-odborný audit domu
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

16:40 – 17:00
prednáška ŠFRB

17:00 – 17:10
prednáška PSS, a. s.

17:10 – 18:10 (diskusné fórum)
Správa zaisteného majetku podľa zákona č. 312/2020 Z. z. v kontexte správy bytových domov
Úrad pre správu zaisteného majetku odpovie na otázky prieniku správy majetku v prípade bytov a nebytových priestorov. Nie je totiž jednoduché vyriešiť problém majetku, ktoré je predmetom trestnej činnosti. Témy diskusného fóra sú:
– účel vzniku Úradu pre správu zaisteného majetku
– kto je treťou osobou, ktorej úrad zverí správu zaisteného majetku
– dopad na zabezpečenie pohľadávok vlastníkov podľa Trestného poriadku
– vzájomné povinnosti medzi úradom a správcom bytových domov
– správa bytu alebo neb. priestoru vs. správa domu
– postupy pri správe zaisteného majetku
– odmena za správu zaisteného bytu alebo neb. priestoru a úhrada preddavkov a zálohových platieb
– vo vzťahu k akej „osobe“ je potrebné riešiť vyúčtovanie za byt?
– riešenie otázok vo vzťahu k obývanému a neobývanému bytu
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Mgr. Ján Kmeť, PhD., riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku
JUDr. Marta Macová, správca majetku na Úrade pre správu zaisteného majetku
Ing. Dalibor Hajdučík, správca majetku na Úrade pre správu zaisteného majetku

18:10 – 21:00
Večera

20:20 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– prípitok a príhovor generálneho partnera UMYJEM TO SK s. r. o.
– vyhodnotenie súťaže „O najšpinavšiu fasádu bytového domu“
– tanečná zábava so skupinou SWAY BAND
– československý majster v DJ „dj APA EGRY“

12:50 – 13:40 (diskusné fórum)
Praktické prípady atypického postavenia SVB pri výkone správy a riešenia zo strany ZLSBD
– problém zriadenia SVB pri obstaraní alebo výstavbe bytového domu
– právnická osoba ako „deliaci“ vlastník v prípade zriadeného SVB
– zbytočnosť inštitútu stanov
– riešenie situácie v prípade nefunkčnosti orgánov SVB
– majetok SVB ako účtovná položka a jeho význam v realite
– spotrebiteľský charakter vzťahov pri výkone správy SVB
– problémy skúmania zápisnic z hlasovania vlastníkov úradmi vo vzťahu k elektronickému hlasovaniu

– možnosti korešpondenčného hlasovania v prípade SVB
diskusiu vedie:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:10 – 16:20 (diskusné fórum)
Historický zmysel a pohľad na podstatu a možnosti SVB v budúcnosti

– vývoj zákona č. 182/1993 Z. z. (prínosy a brzdy dôležitých noviel)
– postavenie SVB ako právnickej osoby
– rozdielnosti medzi SVB a správcom z pohľadu spotrebiteľskej roviny
– zodpovednosť orgánov SVB
– administratívne nároky na zabezpečenie správy spločenstvom
– profesionálna správa vz SVB a ľudský faktor
– vzťah SVB vs. mandatár
– smerovanie k profesionalite správy aj SVB

diskusiu vedie:
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

17:10 – 18:00 (diskusné fórum)
Prémiové služby poistenia čistej finančnej škody pre predsedov SVB
diskutovať budú:
Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.

18:20 – 18:50
Trestnoprávna zodpovednosť správcov bytových domov a SVB. Konanie na hrane zákona.

JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
– najčastejšie trestné činy postihujúce porušenie povinnosti správcov a predsedov SVB pri hospodárení s majetkom vlastníkov
– pokútníctvo pri výkone správy
– porušovanie predpisov pri odmeňovaní osôb
– osobitosti trestnej činnosti páchanej v bytových družstvách
– okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania správcov bytových domov a predsedov SVB
– uplatnenie trestnej zodpovednosti správcu ako právnickej osoby
– obrana správcu a predsedu SVB proti neoprávneným trestným oznámeniam vlastníkov

09:00 – 9:40 (diskusné fórum)
Zmena právnej úpravy Obchodného zákonníka s dôrazom na špecifiká stavebných a bytových družstiev
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
zástupca Ministerstva spravodlivosti SR

09:40 – 10:00
Zodpovednosť správcu a SVB podľa zákona č. 182/1993 Z. z. za škody a vady bytového domu
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

10:00 – 10:40
Kontroly BOZP pri výkone správy. Záväznosť STN v slovenskom právnom poriadku. Kontrola bezpečnosti výťahov a iných technických zariadení
Je potrebná nešťastná udalosť vo výťahu v Bratislave k tomu, aby sa otvorila otázka bezpečnosti technických zariadení, a aj to len tých dotknutých? Prečo sa nevykonáva kontrola BOZP pravidelne a prečo vôbec spadajú subjekty výkonu správy pod Inšpektorát práce pri výkone kotrol?
– systematická súvislosť právnych predpisov v rovine bezpečnosti, práva a kompetencie
– pojem „slovenskej technickej normy“ vs. pojem „technický predpis“
– riešenia záverov určených v protokoloch
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Stanislav Krajňák, PhD., riaditeľ odboru BOZP, Národný inšpektorát práce
Ing. Jaroslav Niskáč, odbor BOZP, Národný inšpektorát práce
Ing. Pavol Tuchyňa, predseda Cechu výťahárov

10:40 – 10:55
Zdravá fasáda celých 13 rokov
Zvýšte komfort bývania vlastníkov s dlhodobo zdravou fasádou so zárukou
Boris Rózsa, UMYJEM TO SK, s. r. o.

10:55 – 11:05
Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania a jeho dopad na výkon správy
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:05 – 11:15
EPI – nástroj na orientáciu a sledovanie zmien v slovenskom právnom poriadku
Renáta Šrámková, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11:15 – 11:30
Prestávka, občerstvenie

11:30 – 12:30 (diskusné fórum)
Obnova bytového domu s podporou obnoviteľných zdrojov energie a pohľadu bezpečnosti
diskutovať budú:
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD
doc. Ing. Peter Tauš, PhD., oddelenie obnoviteľných zdrojov energií, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s. r. o.
Ing. Branislav Korínek, obchodno-technický zástupca pre Stredné Slovensko, Uponor, s.r.o.
zástupcovia orgánov verejnej moci

12:30 – 12:40
Prednáška partnera Zelená pošta s. r. o.

12:40 – 14:00
Obed

14:00 – 14:50 (diskusné fórum)
Zmena formy správy – praktické problémy a aplikačné anomálie, zmeny v likvidácii SVB od 1. 10. 2020. Skúsenosti a riešenia.
Prejdeme si kompletný postup likvidácie SVB od hlasovania o zrušení až po výmaz. Obohatíme ho o praktické skúsenosti vo vzťahu k okresným úradom z celého Slovenska a poukážeme na chyby v zákone a chyby v činnosti samotných SVB, správcov, mandatárov, ale aj úradov. Ľudský faktor dokáže niekedy spôsobiť zbytočný problém, ale aj napraviť zbytočný postup podľa „manuálu“.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Rešeta, ZLSBD

zástupcovia orgánov verejnej moci

14:00 – 18:00
Ochutnávka pivných špecialít od remeselného pivovaru „GENERAL“

14:50 – 15:00
Prednáška partnera IMAR s. r. o.

15:00 – 15:50 (diskusné fórum)
Atypické prípady vymoženia nedoplatku prostredníctvom výkonu zákonného záložného práva.
10 rokov skúseností Finlegalu na trhu.
– začiatky prelomu prednosti zákonného záložného práva
– riešenie prednosti pohľadávok vlastníkov vo vzťahu k notárom, správcom konkurznej podstaty a orgánom verejnej moci
– novela katastrálneho zákona a bytového zákona
– prelom v judikatúre Najvyššieho súdu SR
– najbližšie cielené zmeny v legislatíve
podpis memoranda so združením „Správcovia konkurznej podstaty SR o. z.“
– návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku
– vznik pohľadu na vecnoprávny charakter nedoplatku a jeho uplatnenie v praxi
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Dávid Szabolcs, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Marianna Líšková, Správcovia konkurznej podstaty SR o.z.
vybraný správca bytových domov

15:50 – 16:00
Prednáška partnera ČSOB, a. s.
Ing. Michal Smolej, expert pre komunálnu klientelu, Československá obchodná banka, a. s.

16:00 – 16:15
Prestávka, občerstvenie

16:15 – 17:10 (diskusné fórum)
Novela zákona o tepelnej energetike č. 282/2021 Z. z.. Nastal prelom v otázke odpájania od CZT? Vlastníctvo tepelnej prípojky bytového domu.
– čo prieniesla novela zákona o tepelnej energetike z rôznych uhlov pohľadu
– je vôbec dôležité zaoberať sa otázkou odpájania sa bytových domov?
– príčiny (ne)spokojnosti vlastníkov s cenou tepla v bytových domoch
– optika vlastníka vs. optika dodávateľa tepla
– riešenia „de lege ferenda“ najmä z nepolitického pohľadu
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Ing.Stanislav Janiš, Slovenský zväz výrobcov tepla

JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Jozef Adam – manažér pre vonkajšie vzťahy a legislatívu
, Teplárenský holding
Ing. Štefan Dubovský, vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie SOI
Ing. Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

17:10 – 18:00 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky rozpočitavania tepla a rozhodnutia SOI vydané v roku 2021. Čo sa zmení vo vyhláške 240/2016 Z. z.?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov
Ing. Štefan Dubovský, vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie SOI
Ing. Ladislav Tomko, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

zástupca rozpočitavateľa tepla

18:00 – 18:50 (diskusné fórum)
Praktické prípady správy bytových domov a nájomných vzťahov dohodnutých mestom alebo obcou
Vybrané aplikačné problémy pri výkone správy subjektami zriadených obcov alebo mestom.
– nájomné vzťahy a vymáhanie nájomného a iných zložiek platieb
– správa atypických budov
– vzťah správcu zriadeného mestom k zákonu č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
– možnosti správneho nastavenia právneho vzťahu s mestom a obcou
– spôsoby prideľovania bytov a ich riziká
– návrh zákona na zverejňovanie VZN miest a obcí v Zbierke zákonov
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Andrej Bača, poslanec MsZ v Humennom
Ing. Branislav Lačný, riaditeľ Správy majetku mesta, n.o., Partizánske
zástupcovia miest a obcí na Slovensku (zatiaľ nepotvrdené)

18:50 – 21:00
Večera

20:00 – 04:00
Kultúrny a spoločenský program
– prípitok a príhovor generálnych partnerov PREMIUM Insurance Company Limited a Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.
– vyhodnotenie súťaže „Ozeleň svoj bytový dom“
– tanečná zábava so skupinou Lomnické čáve
– československý majster v DJ „dj APA EGRY“

10:00 – 11:00 (diskusné fórum)
Historický zmysel a pohľad na podstatu a možnosti SVB v budúcnosti

diskusiu vedie:
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

11:20 – 11:40
Rozhodovanie vlastníkov a riešienie otázok s viacerýmu domami – prelom v roku 2021
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

13:20 – 13:40
Uplatňovanie náhrady škody vo vzťahu k okresným úradom pri výkone verejnej moci nesprávnym postupom
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:00 – 17:00
Workshop na tému požiarnej bezpečnosti v bytových domoch

3 metre k životu, o. z.
zástupcovia Hasičského záchranného zboru SR
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR

17:15 – 18:00 (diskusné fórum)
Interný audit SVB
diskusiu vedie:

Miroslav Rešeta, ZLSBD

9:30 – 10:15 (diskusné fórum)
Finálna bodka za daňovou a účtovnou otázkou odmeňovania predsedov a členov rady SVB a zástupcov vlastníkovmu
Okolo daňového, sociálneho a zdravotného zabezpečenia predsedov SVB, členov rady a zástupcov vlastníkov sa toho už povedalo a napísalo dosť. Dosť zle…. A preto sme sa rohodli urobiť finálnu bodu za touto témou, v ktorej bude všetko zhrnuté, kritickým uhlom pohľadu a vyvrátenými dôkazmi prečo nie inak.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
zástupcovia orgánov verejnej moci
Slovenská komora daňových poradcov (zatiaľ nepotvrdené)
Finančné riaditeľstvo SR (zatiaľ nepotvrdené)

10:15 – 11:00 (diskusné fórum)
Bytová politika Slovenskej republiky do 2030 a legislatívne plány do 31.12.2023
V zmysle Akčného plánu (ako súčasti Bytovej politiky SR do roku 2030) do roku 2025 je povinnosťou MF SR v spolupráci s MDV SR do 31.12.2023 navrhnúť a predložiť do legislatívneho procesu novelizáciu zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších s cieľom zabezpečenia efektívnejšieho výkonu vlastníckeho práva a správy a údržby bytových domov. V tomto diskusnom fóre si povieme, ktoré body, myšlienky a tézy budú predstavovať základné piliére ZLSBD pri tvorbe noviel zákonov.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
zástupcovia orgánov verejnej moci

11:00 – 11:20
Prestávka, občerstvenie, odubytovanie

11:20 – 11:45 (Oxfordská debata)
Je dôležitejší pre správu bytového domu správca alebo vlastník?
Moderná debata, v ktorej sa stretávajú štyria odborníci a argumentujú o platnosti alebo neplatnosti ohlásenej tézy. Jej podstatou je krížová konštruktívna kritika a obhajoba názorov účastníkov podľa vopred stanoveného poradia a v striktne určenom čase na každú reakciu.
Debatu vedie JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
a diskutovať budú:
JUDr. Bohuslav Švamberk, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z. s.
na účastníkoch usilovne pracujeme 🙂

11:45 – 12:00
Kamerový systém v dome ako dôkazný prostriedok v kontexte usmernenia EDPB č. 3/2019 a domovým poriadkom
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:45 – 12:00
Menšie legislativne zmeny alebo návrhy noviel zákonov dôležitých pre výkon správy bytových domov
– návrh novely zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
– zmeny vo vyhláške MDaV SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
– návrh zákona o údajoch
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:00 – 12:20
Ukončenie kongresu a žrebovanie o vecné ceny

12:20
Obed

10:00 – 10:20
Čistenie žlabu a výťahovej šachty v bytovom dome
Boris Rózsa, UMYJEM TO SK, s. r. o.

10:30 – 11:15 (diskusné fórum)
Pohľad na neefektívne vymáhanie nedoplatkov SVB pri výkone správy a riešenie
diskusiu vedie:
Mgr. Dávid Szabolcs, Finlegal services, s. r. o.
Mgr. Veronika Ocejáková, ZLSBD

11:20 – 12:20
Vedenie účtovníctva SVB ako právnickej osoby a ako skupiny spoluvlastníkov

PROGRAM ZOSTAVENÝ Z DISKUNÝCH FÓR
Zostávame verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsob podávania informácií s najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Tentokrát sme pre vás pripravili až 21 diskusných fór. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou.

VYHRADENÝ PROGRAM PRE ČLENOV ZLSBD
Vážime si našich členov a vyhradili sme pre nich exkluzívny program v podobe dvoch diskusných fór s teoretickými názormi na prípravu schôdze a následnými praktickými ukážkami, ktoré budú prebiehať v stredu 6. októbra v doobedňajších hodinách.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA
Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný archív s prehľadom. K nemu však už bude mať prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov. Chceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kogrese ich je vždy viac než dosť.

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. K dispozícii bude opäť „bytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy aj špeciálny drink list.

DVE SÁLY KONGRESU
Vieme, že tém nie je málo a spracovať ich postupne nie je jednoduché, no rozhodli sme sa upraviť program tak, aby sme mali možnosť vybrať si to, čo vás zaujíma…

UŽ ŽIADNY ZLÝ ZVUK
Vyhoveli sme vašej požiadavke na zvýšenie kvality zvuku, ale aj požiadavke partnerov nerozdeľovať kongresový priestor. Disponujeme vlastnou zvukovou technikou so štyrmi reproduktormi a až šiestimi mikrofónmi, ktoré zabezpečia dokonalý komfort po zvukovej stránke.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy