Blogy a články

Členovia ZLSBD sú automaticky poistení v oblasti čistej finančnej škody až do výšky 100 000 eur!

19. 05. 2020 - tím ZLSBD

Našim členom sa snažíme po všetkých stránkach uľahčiť výkon správy, zjednodušiť im prístup k najaktuálnejším informáciám a promptne im poskytnúť právne poradenstvo v problematických otázkach, s ktorými dennodenne pri výkone svojej činnosti prichádzajú do kontaktu. Okrem toho sa pre členov za každých okolností snažíme dojednať s našimi partnermi tie najvýhodnejšie podmienky v každej oblasti.

Ako veľmi dôležité je mať správne poistené bytové domy asi nie je potrebné zdôrazňovať. Prečo je však pre predsedov spoločenstiev výhodné mať aj poistenie čistej finančnej škody? Pri výkone správy zodpovedá predseda podľa § 7c ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov celým svojim majetkom. Ak aj neúmyselne spôsobia bytovému domu svojou činnosťou škodu, nesú za to zodpovednosť v plnej miere, a to aj po finančnej stránke. Ako príklad z praxe možno uviesť prípady, kedy napríklad pri objednávke plastových okien na spoločných priestoroch v bytovom  dome predseda SVB objednal inú veľkosť okien, ako boli tie pôvodné alebo predseda SVB pri ročnom vyúčtovaní zle vyrátal skupine vlastníkov bytov a nebytových priestorov preplatky a tí po zistení chybného vyúčtovania žiadali okrem preplatku z vyúčtovania, aj úrok z omeškania, prípadne inú náhradu škody. Poistenie čistej finančnej škody sa vzťahuje aj na prípady, kedy predseda SVB prihlásil pohľadávku do dražby, z ktorej nebola poukázaná žiadna suma, napriek tomu, že mal možnosť prelomiť výkon záložného práva a vymôcť tak dlh v plnej výške, prípadne aj napr. ak predseda SVB voči zhotoviteľovi diela (stavebnej firme) neprihlásil pohľadávku do konkurzu v zákonom stanovenom termíne a došlo k možnosti ovplyvniť priebeh jej vymoženia.

O to, aby naši členovia boli správne poistení po všetkých stránkach, sa dôsledne stará náš partner v poistení Daniel Ferdinandy, zo spoločnosti Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o..

Doposiaľ platilo, že v prípade členstva spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v našom Združení, získavajú automatické poistenie na čistú finančnú škodu do výšky 50 000 eur. Aktuálne sa nám však podarilo vyrokovať tie najlepšie poistné podmienky na trhu v spolupráci s PREMIUM Insurance Company Limited, pobočkou poisťovne z iného členského štátu a spoločnosťou Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., ako partnermi ZLSBD v oblasti poistenia. V platnosti od 1. mája 2020 sme pre vás pripravili novú exkluzívnu zmluvu v poistení zodpovednosti za škodu pri výkone správy bytových domov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB). 

Táto zmluva prináša pozitívnu zmenu pre SVB, ktoré sú členmi ZLSBD, a to vo forme benefitu automatického poistenia „čistej finančnej škody“ na poistnú sumu až 100 000 eur. SVBaNP, ktorí sú členmi ZLSBD, tak získavajú najvyššie dostupné poistné krytie na Slovensku v rovine zodpovednosti za škodu. 

V zmluve sme v súlade so všeobecnými poistnými podmienkami PREMIUM Insurance Company Limited, pobočkou poisťovne z iného členského štátu dojednali, že toto poistenie sa nevzťahuje na škodu:

  1. vzniknutú zlyhaním alebo chybou pri zrealizovaní akejkoľvek investície alebo zmenou trhovej hodnoty investície,
  2. spôsobenú porušením patentových práv, obchodného tajomstva, ohováraním, urážkou na cti, diskrimináciou, porušením všeobecne záväzných pravidiel hospodárskej súťaže alebo nekalou súťažou,
  3. spôsobenú dražbou nehnuteľnosti, okrem prípadov, ak pri výkone záložného práva ZLSBD zastupuje poisteného,
  4. spôsobenú konkurzom alebo reštrukturalizáciou, okrem prípadov, ak v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní ZLSBD zastupuje poisteného.

Neplatnosť výluk uvedených pod ods. 3 a 4 je podmienená spoluprácou so ZLSBD. Táto podmienka teda eliminuje automatickú výluku a zabezpečuje vyššiu právnu starostlivosť v otázkach výkonu záložného práva a riešenia konkurzov (najmä osobných bankrotov) a reštrukturalizácií, teda v tej problematike, ktorá môže spôsobiť SVB najviac reálnej finančnej škody.

Pri individuálnom poistení SVB na sumu napr. 10.000 eur je reálne, že sa limit poistenia vyčerpá pri jednej, prípadne dvoch poistných udalostiach. Ak však v otázkach záložného práva a konkurzov SVB spolupracuje so ZLSBD, je automaticky (bez nároku na poistné) poistené až na desaťnásobok uvedenej sumy, a teda do výšky až 100 000 eur. Oveľa podstatnejšie je však to, že v prípade takejto spolupráce SVB so ZLSBD sa riziko spôsobenia čistej finančnej škody eliminuje v maximálnej možnej miere. Spolupráca členov so ZLSBD je totiž postavená na vysokej odbornosti právnikov ZLSBD s bohatými skúsenosťami v danej problematike priamo z praxe. SVB tak vedia získať nadštandardný benefit v pripoistení čistej finančnej škody automaticky na základe členstva v ZLSBD. Dôležité je však si uvedomiť, že toto pripoistenie by malo dopĺňať komplexné poistenie bytových domov a zvážiť všetky dostupné možnosti na poistnom trhu, využiť v rámci poistenia bytových domov maximum tak, aby bol daný bytový dom krytý so všetkými poistnými rizikami, pripoisteniami a benefitmi, ktoré poistný trh ponúka.

S dôverou sa môžete obrátiť na spoločnosť Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o., ktorá vám ponúka možnosť bezplatnej revízie poistných zmlúv a zároveň v prípade záujmu aj vypracovanie novej ponuky poistenia bytových domov bez poplatku. Kontaktovať nás môžete na tel. čísle 0908 973 621 alebo na e-mailovej adrese : daniel.ferdinandy@insia.com.        


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy