Blogy a články

ČO JE ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

31. 08. 2020 - Delphia s.r.o.

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Platnosť takéhoto energetického certifikátu je maximálne 10 rokov, preto pozor na certifikáty vydané v rokoch 2008-2010, ktorým skončila platnosť.

Energetický certifikát bytového domu

PLATNOSŤ A OBNOVA CERTIFIKÁTU

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Po uplynutí tejto doby je povinné vyhotoviť nový certifikát. V prípade ak sa počas doby platnosti certifikátu na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovné vyhotovenie.

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ

Legislatívna povinnosť v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.

Energetický certifikát budovy je vlastník, resp. správca povinný:

 • uchovávať po celý čas jeho platnosti
 • preukázať pri kolaudácii budovy
 • odovzdať pri predaji a prenájme budovy
 • uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti v inzercii
 • v prípade rekonštrukcie po 1.1.2008 dodatočne zabezpečiť

Energetickým certifikátom získate:

 1. informáciu o technickom stave
 2. informáciu o predpokladanej spotrebe energie budovy
 3. zaradenie do tried energetickej hospodárnosti (triedy A- G)
 4. návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
 5. rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (Slovenská obchodná inšpekcia – SOI)

Energetické certifikáty bytových jednotiek a samostatných častí

ČO JE TO ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BYTOVEJ JEDNOTKY

Energetickým certifikátom sa hodnotí stavebná konštrukcia bytu, jeho systém vykurovania, zásobovania teplou vodou a poloha bytu. Energetická náročnosť bytu je radená do niekoľkých úrovní, každá úroveň má pridelený farebný piktogram:

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov.

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ

Energetická certifikácia bytov alebo samostatných častí budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú, sa zavádza vyhláškou MDVRR SR c. 324/2016 Z. z. z 30.11.2016, ktorou sa mení a doplna vyhláška MDVRR SR c. 364/2012 Z. z. Účinnosť nadobudla od 1. januára 2017.

Energetický certifikát bytovej jednotky je povinný v prípade:

 • predaja
 • prenájmu

ENERGETICKÝM CERTIFIKÁTOM ZÍSKATE:

 • zhodnotenie technického stavu a pridelenie výsledného hodnotenia formou piktogramov
 • návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
 • rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (Slovenská obchodná inšpekcia)

Zabezpečenie energetického certifikátu bytu/časti budovy je povinnosťou vlastníka ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo nájme bytu alebo samostatnej časti.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa na nás neváhajte obrátiť buď prostredníctvom e-mailu na delphia@delphia.sk alebo telefonicky na 0948 158 158. Viac informácií môžete získať aj na našej webovej stránke www.delphia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy