(S)PRÁVNA POMOC PRE SVB – plusový balík

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB) nepredstavujú profesionalizovaný výkon správy bytových domov tak, ako je tomu pri správcoch bytových domov. Spoločenstvá vlastníkov sú chápané a vnímané skôr ako vlastný výkon správy svojho vlastného majetku. V tejto myšlienke sa však zabúda na dôležitú premisu, ktorou sú iné osoby zdržujúce sa v bytovom dome. Inštitút vlastníckeho práva sa týka vlastníkov, avšak jeho výkonom sú dotknuté aj tretie osoby. Spoločenstvá tak musia byť vnímané oveľa širšie ako je tomu v súčasnosti. Na druhej strane je potrebné poukázať na skutočnosť, že existuje veľa ukážkových spoločenstiev predstavujúce “výkladnú skriňu” v oblasti správy.

Sme odborníci v oblasti výkonu správy, ako pre správcov, tak aj pre spoločenstvá. Ako profesionáli zo Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD), ktoré je najväčším združením v oblasti výkonu správy na Slovensku, organizujeme odborné semináre, kongresy, prednášame sudcom, advokátom, daňovým poradcom, spracovali sme vzorové dokumenty a zmluvy, tvoríme legislatívu a riešime dôležité otázky s orgánmi verejnej moci. Denne komunikujeme s predsedami a členmi rady a riešime otázky priamo zo života spoločenstva. Avšak vzhľadom na to, že je na Slovensku evidovaných viac ako 10 000 spoločenstiev a mnohé z nich nemajú prehľad v legislatíve, ba dokonca nepoznajú svoje práva a povinnosti, ale najmä z pozitívneho dôvodu, že poznáme okruhy problémov spoločenstiev vlastníkov, rozhodli sme sa im podať ruku v snahe o zvýšenie statusu bytového domu a zvýšenie komfortu bývania v ňom.

V tomto smere nie je postačujúce uzavretie mandátnej zmluvy, ktorou spoločenstvá prenášajú určité práva a povinnosti na správcu. A často ani nie na správcu, ale na hocikoho. Aj keď sa tento prenos vykonáva z dôvodu, že spoločenstvá (a najmä predsedovia) “nestíhajú” robiť všetko sami, zodpovedajú za to celým svojim majetkom. V zmysle § 7c ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov “predseda zodpovedá za škodu spôsobenú spoločenstvu, vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome alebo tretím osobám porušením svojich povinností alebo prekročením svojich právomocí” a tejto zodpovednosti sa nie je možné zbaviť ani uzavretím mandátnej zmluvy.

Obsahom nášho profesionálneho poradenstva je “upratať neporiadok” v bytovom dome v rovine výkonu správy. Dať do poriadku zmluvy, právne vzťahy, bezpečnosť a ponúknuť aj niečo navyše, aby sa už v živote spoločenstva neopakovali možné chyby. Aj keď je možné riešiť otázky a problémy individuálne po jednom, vnímame ako efektívnejšie a lepšie ponúknuť služby komplexne a v ich vzájomnej prepojenosti. V bytovom dome je totiž jasný a zreteľný fenomén uzavretosti vzťahov typizovaný pre ten ktorý bytový dom. Aj z toho dôvodu je nie je vhodné spracovať jeden manuál pre všetky spoločenstvá, ale prispôsobiť režim právnych noriem životu v tom ktorom bytovom dome

Prípadne je možné poskytnúť nám na riešenie individuálny problém, s ktorým si neviete dať rady. Skúseností máme viac než dosť a vyriešili sme už mnoho problémov v bytových domoch, ktoré sa javili viac než len komplikované.

PLUSOVÝ BALÍK PRE SVB

NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ ZA BYTÍKY.

Obsahom plusového balíka sú tieto služby:

 • revízia mandátnej zmluvy (ak je uzavretá)
 • poskytnutie vzorovej zmluvy o spoločenstve od ZLSBD podľa aktuálne účinných právnych predpisov
 • revízia poistnej zmluvy (na hodnotu bytového domu a na zodpovednosť predsedu SVB)
 • podrobný manuál písomného hlasovania od ZLSBD
 • spracovanie dokumentácie ochrany osobných údajov (GDPR) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • metodické usmernenie o používaní kamerových zariadení v bytovom dome
 • prístup k odbornému časopisu “Zlepšovák” od ZLSBD
 • poradenstvo a odborné konzultácie v správnej, právnej, daňovej, mzdovej a účtovnej oblasti v potrebnom rozsahu
 • komplexné poradenstvo v rovine povinných a nepovinných revízií
 • podrobný manuál povinných a nepovinných revízií od ZLSBD
 • zľava na aktiváciu a spravovanie elektronických schránok na slovensko.sk od ZLSBD vo výške 20%
 • zľava na ostatné služby od ZLSBD mimo obsahu základného balíka vo výške 20%
 • pripísanie “bytíkového” kreditu na www.lepsiasprava.sk v prípade SVB, ktorý je členom ZLSBD
 • pravidelné informovanie o novinkách zo sveta lepšej správy bytových domov
 • poistenie predsedu SVB v oblasti čistej finančnej škody až do sumy 100 000 eur
 • bezplatné členstvo v ZLSBD na 6 mesiacov
 • poskytnutie vzorového domového poriadku od ZLSBD a s tým spojené konzultácie
 • zľava na dezinfekciu spoločných priestorov v bytovom dome vo výške 50 eur od UMYJEM TO SK, s. r. o.
 • predplatné odborného časopisu “Zlepšovák” od ZLSBD na jeden rok
 • bezplatnú aktiváciu elektronickej schránky na slovensko.sk

V prípade podania aspoň jedného návrhu na vykonanie dražby je balík poskytnutý bezplatne. Službu je možné fakturovať aj mesačne.

Neváhajte nás kontaktovať na finlegal@finlegal.sk alebo telefonicky na čísle 0918 628 240.

Nie je možné zakúpiť za bytíky.

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy