Blogy a články

S monitoringom spotreby odhalíte úniky vody včas

26. 05. 2023 - ista Slovakia, s.r.o.

Kvapkajúca vodovodná batéria, či pretekajúca toaleta sú najčastejšie príčiny nepovšimnutého úniku vody v domácnostiach a v nebytových priestoroch. Porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu, čo môže spôsobiť vysoké náklady, na ktoré sa príde až pri vyúčtovaní alebo odpočte. Úniky vody, však už dnes dokážete vďaka smart technológiám včas odhaliť.

Vodomery, ktoré zachytia aj kvapkajúcu batériu

Smart systém diaľkového merania ista systematicky nahráva a analyzuje údaje o spotrebe vody. Umožňuje to rádiový modul na vodomeroch, ktorý tieto informácie pravidelne zbiera a posiela do softvérovej aplikácie prostredníctvom komunikačnej brány – zbernice dát. Všetky bytové vodomery ista sú pripravené na rádiový prenos dát a sú dostatočne citlivé, aby zachytili pretekajúcu toaletu.

Pre ešte presnejšiu analýzu úniku vody slúžia vodomery modilys m, ktoré dokážu vďaka svojej vysokej citlivosti merania (R 160 MID) zaznamenať hodnoty už pri prietoku nižšom, ako je 1 liter za hodinu. Bez problémov odhalia aj kvapkajúcu batériu a presnejším meraním sa výrazne znižuje aj rozdiel medzi nameranými hodnotami na hlavnom vodomere a hodnotami nameranými na užívateľských (bytových) vodomeroch.

Systém odhalí, či ide o únik vody, alebo len bežný prietok

Rádiový modul na vodomere vyhodnocuje každých 20 minút, či vodomerom preteká voda. Pokiaľ k prietoku dochádza počas 24 hodín, informácia sa uloží do pamäte. Rádiový modul pošle informáciu pri najbližšej komunikácii so zbernicou dát. Únik vody systém vyhodnocuje ako sústavný prietok vody, pričom rozlišuje nekritický a kritický únik vody.

K nekritickému úniku dochádza pri sústavnom prietoku, kedy denná spotreba neprekročí hranicu 0,5 m³. Vyšší prietok je hlásený ako kritický únik vody a automaticky je odoslaná notifikácia správcovi, prípadne aj užívateľom budovy. Dáta a notifikácie sú prístupné aj na webovom portáli www.ista24.sk.

Automatický zber dát

Technickým predpokladom pre aktiváciu služby detekcie úniku vody je inštalácia komunikačnej brány – zbernice dát, v spoločných priestoroch budovy. Okrem vodomerov sa dajú do systému odpočtov zbernicou dát kedykoľvek pripojiť aj rádiové merače tepla a chladu a pomerové rozdeľovače tepla ista. Prenos denných dát sa vykonáva prostredníctvom rádiovej siete (SIM karta v zbernici) a dáta sa zobrazujú na webovom portáli www.ista24.sk. Službu detekcie úniku vody môžete využívať ako súčasť portálových služieb ista24, ale aj ako samostatnú službu.

Pravidelná kontrola spotreby sa v čase digitalizácie a rastúcich cien energií stáva  nevyhnutnosťou. Riešenie diaľkových odpočtov zbernicou a energetického monitoringu ista24 pomáha vlastníkom a správcom budov šetriť energie a náklady.

Viac o produktoch a službách spoločnosti ista sa dozviete na ista.sk.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy