Blogy a články

Je možný odklad splátok úverov čerpaných zo ŠFRB?

22. 05. 2020 - Marek Perdík

Zákonom NR SR č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa povolil odklad splátok určených v spotrebiteľských zmluvách uzavretých do konca obdobia pandémie. Na základe tohto zákona je banka a pobočka zahraničnej banky povinná na základe žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov sú povinné umožniť odklad splátok na obdobie troch mesiacov s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch majú možnosť financovať obnovu bytových domov v určitej časti alebo zariadení prostredníctvom úverov poskytnutých bankami podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov alebo prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania

Vzťah vlastníkov k bankám, ktoré poskytli spotrebiteľský úver je jasný a spadá pod režim zákona č. 75/2020 Z. z., nakoľko ide o spotrebiteľské úvery, vzťah k Štátnemu fondu rozvoja bývania pod tento zákon nespadá. Štátny fond rozvoja bývania totiž nespĺňa definíciu dodávateľa podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Z tohto dôvodu sme sa obrátili priamo na Štátny fond rozvoja bývania so žiadosťou o poskytnutie stanoviska, či má v úmysle Štátny fond rozvoja bývania tiež povoliť odklad splátok nimi poskytnutých úverov pre bytové domy. Obdržali sme oficiálne stanovisko, ktoré si môžete prečítať a stiahnuť priamo na našej stránke, po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy